Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Dec 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:--
                  ¦ügÁå¢ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà £ÁUÀgÁ¼À ªÀAiÀiÁ:32 ªÀµÀðeÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36/8188 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É °AUÀ¸ÀÄUÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢: 08-12-13 gÀAzÀÄ             ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄUÀÄqÁØ-D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è   £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ D¥Á¢vÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà eÁ :£ÁAiÀÄPÀ ¸Á : ºÀ£ÀĪÀÄUÀÄqÀØ ºÉƸÀÆgÀÄ (mÁ mÁ J¹E UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj) UÁr £ÀA- EgÀĪÀÅ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß mÁmÁ J¹E UÁrAiÀÄ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁrAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ  §® ZÉ¥Éà ªÀÄÄjzÀAvÁV ºÁUÀÄ §® ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ D¥Á¢vÀ£ÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉà CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 345/13 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÄ 187 LJªÀiï « DPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
               ¢£ÁAPÀ: 10-12-2013. gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ: zÉêÀ¥Àà, 25ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀÆUÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ: gÁªÀÄ¥Àà ¸Á: ºÉÃgÀÄAr ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36 JPïì 5318 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, CgÉÆævÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ºÉÃgÀÄAr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÁ® ºÉ¨ÉânÖUÉ, JqÀUÁ°UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.316/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 09-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 32ªÀµÀð 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 21ªÀµÀð, 3)UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ: ¸Á§tÚ,  25ªÀµÀð, 4)ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: £ÀgÀ¸À¥Àà, 23ªÀµÀð, 5)£ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ: §¸ÀìtÚ, 45ªÀµÀð,6) ¸ÀAUÁgÀrØ vÀAzÉ: ¸Á§tÚ, 30ªÀµÀð,   7)©üêÀÄtÚ vÀAzÉ: zÁåªÀtÚ UËrUÉÃj, 40ªÀµÀð, 8)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: ±ÀAPÀæ¥Àà,28ªÀµÀð,J®ègÀÆ ¸Á: ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ.   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  Hj£À §¸ÀªÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ CAUÀªÁV ±ÀºÀ£Á¬Ä ¨Áj¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¸ÀgÀ¢ EzÉà K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: §¸ÀìtÚ, 30ªÀµÀð, G: PËëjPÀ, ¸Á: ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÁQ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄäA¢jUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ a£Á°, ¨ÉÆøÀÄr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉʬÄÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ, C®èzÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ ‘’ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 315/2013 PÀ®A. 143,147,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ  ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 10.12.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÀaÑzÁUÀ CzÀgÀ ¨ÉAQ MªÉÄä¯É CªÀ¼À ªÉÄÊPÉÊUÉ vÀUÀÄ° ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì UÁV §¼Áîj jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DzÀgÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ²æà wPÀÌAiÀÄå vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA§gï 14/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                                    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:11.12.2013 gÀAzÀÄ  152 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.