Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Jan 2012

CRIMES


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ¸Á: ¸ÀįÁÛÛ£À¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À¸ÀÄì DVzÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀ£ÀÄ DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ F jÃw ªÀiÁqÀÄwÃAiÀiÁ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ CªÀ¼ÀzÀÄ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ ¸ÀƼÉÃzÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ §ªÀÄzÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀQî¤zÉÝÃ£É £Á£ÀÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A: 504,354,109,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 23-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà CªÀÄ¢ºÁ¼À, ªÀ: 52,MPÀÌ®ÄvÀ£À ,eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, ¸Á: §Ä¢Ý¤ß FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ¥Àà UËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AwgÀĪÁUÀ £ÁUÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, zÉêÀgÀªÀĤ, ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ vÀAzÉ CrªÉ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ, ªÀ: 35, E§âgÀÆ ¸Á: §Ä¢Ý¤ß gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ wAr §ºÀ¼À DVzÉ EªÀgÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JµÀÄÖ ¸À® PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ CµÉÖÃ, CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁPÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 08/2012 PÀ®A: 341, 504,4506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸Àwñï£À vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÁªÀiï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸Àwñï£À£ÀÄß vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆj£À n.ªÀgÀ®Qëöäà UÀAqÀ £ÀgÉñï vÁ¼ÀÆgÀÄ , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, eÁ: PÀªÀiÁä , G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ²æäªÁ¸ÀPÁåA¥ï vÀÄ«ðºÁ¼ï , ºÁ.ªÀ: UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ¥ÉÊ¥ï PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è NzÀ®Ä ©nÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÉÊ¥ï PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ¥ÀqÉzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ n.ªÀgÀ®Qëöäà EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀzÀj ¸Àwñï FvÀ£ÀÄ jøÀ¸ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢®è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 25.01.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà,55ªÀµÀð,ªÀÄrªÁ¼À,ºÉÆmÉ PÉ®¸À, ¸Á:w¥À஢¤ß UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ
1]C¤Ã¥sï vÀAzÉ ¨Á§Ä,30ªÀµÀð, 2] ¨Á§Ä vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï, ¸Á:E§âgÀÄ w¥À஢¤ß EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ MzÀgÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀÄä£É AiÀiÁPÉ MzÀgÁqÀÄwÛj ¤ªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆÃVj CAvÁ CA¢zÀÝjAzÀ F gÉÆÃqï ¤£ÀßzÉãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É E®èAiÉÄà MzÀgÁqÀÄwÛ« CAvÁ CAzÀªÀ£É §Ar UÀÆqÀªÀ£ÀÄß QwÛvÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ ªÀÄvÀÄÛ ©qÀĸÀ®Ä §AzÀ ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÁ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÉ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2012 PÀ®A:-323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 15-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 16-01-2012 gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ ©¹AiÀÄÆlzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 1) MAzÀĪÀgÉ QéAmÁ¯ï CQÌ CA.Q.gÀÆ. 1500/-, 2) 75 PÉ.f vÉÆUÀj ¨ÉÃ¼É CA.Q.gÀÆ. 3750/-, 3) 5 ¥ÁåPÉÃmï M¼Éî JuÉÚ CA. Q. gÀÆ. 300/-, 4) 40 ¹Öð£À HlzÀ ¥ÉèÃlUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 1600/-, MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 7150/- ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV UÀÄgÀħ¸Àì¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà, 56 ªÀµÀð, eÁ-ZɮĪÁ¢, G-PÀlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸À.».¥Áæ.±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2012 PÀ®A. 457, 380 L¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ :26-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-45 UÀAmÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ zÁn UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ-PÉÆÃoÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ C«ÄãÀÄ¢Ýãï zÀUÁð ºÀwÛgÀ PÁæ¸ï£À°è ²æà gÁdÄ vÀAzÉ ²ªÁf ªÀ:35 eÁ:ªÀÄgÁoÀ G:«Ää£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgï £ÀA:PÉJ-36 eÉ-5539 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ¬ÄAzÀ ltªÀÄPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ «ÄãÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀqÀÄªÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ°è CªÀÄgÉñÀ JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ C«ÄãÀÄ¢Ýãï zÀUÁð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁæ¸ï£À°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï (£ÀA§gï EgÀĪÀ¢®)è ¥sÀgÀªÀiÁmÁæöåPï EAd£ï £ÀA§gï 93-J£ïºÉZï-6010JJ £ÉÃzÀÝgÀ .ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁdÄ FvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ°£À ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ,JqÀUÁ°£À ªÉÆtPÁ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, ºÁUÀÆ CªÀÄgÉñÀ JA§ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 08/2012 PÀ®A. 279,337,338,L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ.¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2012 gÀAzÀÄ 37 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,700 /- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.