Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Aug 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 09.08.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆæ 1] ºÀj±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: F½UÉÃgÀ, G: PÀÆ° ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ & 2) DzÉ¥Àà vÀAzÉ ¸À£ÀߥÀà PÀqÉÆØÃt ªÀAiÀiÁ:29, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀPÁÌV 1] 11 zÉÆqÀØ ©Ãgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 2) 25 ¸ÀtÚ ©Ãgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ C:Q: 2005 gÀÆ 1) 24 N,n ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 2) 12 UÉÆïïØ PÀ¥ï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 3) 20 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 4) AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C:Q: 2548/- gÀÆ »ÃUÉà MlÄÖ 4553/- gÀÆ EªÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¦.J¸ï.L ¸ÀwñÀ PÁA¨Éîà gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-09-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.15 UÀAmÉUÉ ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀ§tÚ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà, 52 ªÀµÀð, 2) zÉêÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ¥Àà PÉÆAV, 42 ªÀµÀð,3) UÀzsÁgÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà, 36 ªÀµÀð, J®ègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¢¤ß EªÀgÀÄ 4 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉUÀ¼À°è d£ÀjUÉ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä 4-5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃA¢ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¤AwzÀÄÝ, ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÃA¢ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¤AvÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÀĪÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÀĪÀ M§â ªÀåQÛ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 4 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÉÆAzÀÄ PÉÆqÀzÀ°è CAzÁdÄ 15 °Ãlgï£ÀAvÉ MlÄÖ 60 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ CA. Q. gÀÆ. 300/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 09-08-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÉÆä¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ®ªÀiÁt ¸ÁB CvÀÛ£ÀÆgÀÄ EÀªÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢PÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr 1) 180 JA.J¯ï.£À 27 Nn ¥ÉÆÃZÀUÀ¼ÀÄ C.Q 1350/- 2] 90 JA.J¯ï.£À 21 Nn ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 525/- 3] 180 JA.J¯ï.£À NjÃf£À¯ï ZÁAiÀÄì 29 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 1450/-4] 180 JA.J¯ï.£À gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUÀ 14 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 1400/-5] 650 JA.J¯ï.£À 27 £ÁPËl ©AiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 2430/- 6] 330 JA.J¯ï.£À 19 £ÁPËl ©AiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 855/- J¯Áè ¸ÉÃj C.Q. 8010/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 08.08.2011 gÀ ªÀÄÄAavÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀiÁPÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 90-1, 1/1/4 & 1/1/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ d«ÄãÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ 1) ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÉrØ 2)§¸ÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀvÀUËqÀ 3)±ÀAPÀgÀ°AUÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁr 154 WÀ£À «ÄÃlgï £ÀµÀÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 2,31000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ UÉæöÊ£Émï PÀ®Äè ¢«ÄäUÀ¼À£ÀÄß GvÁà¢ü¹ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¨sÀÆ-«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ-UÀt E¯ÁSÉ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ ²æÃ. PÀȵÀÚ J¸ï.JA. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢:09-08-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÀå¢ ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ZÀ®ÄªÁ¢ 45 ªÀµÀð ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20.000/- UÀ¼ÀÄ 2) MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ Q«AiÉÆ¯É 3) MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ §ÄUÀrPÀrØ 4) §AUÁgÀzÀ nQªÀÄt ¸ÀgÀ MlÄÖ »ÃUÉ MlÄÖ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À C.Q.gÀÆ. 4,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 24,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ±ÀA±ÀAiÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÀmÉÆÃn ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£Éà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÁÝ£ÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝ CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27-06-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 28-06-11 gÀ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉƸÀ½î PÁåA¦£À ¦ügÁå¢ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸ÀAiÀÄå, dAUÀªÀÄ, 43 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: E.eÉ. ºÉƸÀ½îà PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Áà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-J¯ï-2237 ZÀ¹ì £ÀA. 04J¥sï16¹33635, EAd£ï £ÀA. 04J¥sï15JA25016 C.Q.gÀÆ. 28,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ F §UÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 01-08-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ «gÀ¥Á¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀÄzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÉ. ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä, 2) ²æêÀÄw PÉ. ªÉAPÀl®Qëöä UÀAqÀ PÉ. ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï, 3) PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÉ.¸ÀÆAiÀÄðgÁªï 4) PÉ. UËj±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÉ. ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï, 5) PÉ. ªÉAPÀl¥ÀzÁä UÀAqÀ PÉ. UËj±ÀAPÀgÀ, EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÁt UÀAqÀ ¸ÀwñÀ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 250/r. 8 JPÀgÉ 25 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ¸À» ªÀiÁr¹ PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 09.08.2011 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉUÉ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ¨ÁqÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.46 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²æäªÁ¸ï gÁªï EªÀgÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. ±ÀA§Ä °AUï EvÀ£À£ÀÄß PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖvÁÛ r¹Öç§Æålgï ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ §¸À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ PÁ®ÄªÉUÉ CqÀØ ºÁQzÉÝãÀ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄRB ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ F §UÉÎ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 08.08.2011 gÀAzÀÄ gÀwæ 10.20 UÀAmÉUÉ PÀ®äAV UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ «±Àé£ÁxÀ gÉrØ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Áèl£ÀÄß ªÁ¥À¸ï ©lÄÖPÉÆqÀĪÀAvÉ DgÉÆæ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ EvÀ¤UÉ PÉýzÁUÀ EzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ M¥Àà¢zÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï£À°è ¦ügÁå¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.08.2011 gÀAzÀÄ 90 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 21,800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ