Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Mar 2018

Reported Crimes


                                         
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

ಫಿರ್ಯಾದಿದಾನಾದ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà, ªÀAiÀÄ:20ªÀ, eÁ:PÉÆgÀªÀgÀÄ, G:UÁ¢ PÉ®¸À, ¸Á:zÉÆéUÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ಈತನ ಮಾವ ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಹಂದಿಗಳು ಕಳುವಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 10-03-2018 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಗರಸಭೆ ಕಸದ ಯಾರ್ಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಸದ ಯಾರ್ಡದಿಂದ ಹಂದಿಗಳು ಒದರುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಸದ ಯಾರ್ಡದೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆgÀªÀgÀÄ, ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) ¥ÀªÀ£ï PÉÆgÀªÀgÀÄ ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ರವರು ಬಂದು ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರಿ ಸೂಳೆಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಬೈದು ರಾಘವೇಂದ್ರನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ರಾಘವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುದ್ರಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 50/2018 PÀ®A:504, 324, 307, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2018 gÀAzÀÄ 43 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6800/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.