Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Aug 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ :13-08-2016ರಂದು ರಾತ್ರಿ  9-40ಗಂಟೆಗೆ 40 ರ ಡಿಸ್ಟ್ರೀಬ್ಯೂಟರ ಕೆನಾಲ್ದಂಡೆಯಸಾರ್ವಜನಿಕರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂಅಕ್ರಮಕೂಟಕಟ್ಟಿಕೊಂಡುದುಂಡಾಗಿಕುಳಿತುಕೊಂಡುಹಣವನ್ನುಪಣಕ್ಕೆಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬನಸೀಬಿನಇಸ್ಪೆಟಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿತೊಡಗಿದ್ದಾಗ  ಪಿ.ಎಸ್.ಐತುರುವಿಹಾಳರವರುಮಾಹಿತಿಪಡೆದುಮಾನ್ಯ ಡಿಎಸ್ಪಿ.ಸಿಪಿಐ.ಸಾಹೇಬರುಸಿಂಧನೂರುರವರಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿಸಿಬ್ಬಂದಿAiÀÄವರಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆಮತ್ತುಇಬ್ಬರು  ಪಂಚರೊಂದಿಗೆದಾಳಿ ಮಾಡಲು          1)  ªÉAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀ.33  eÁw £ÁAiÀÄPÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á zÀĪÀÄw vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÀಜನ ಆರೋಪಿತರುಸಿಕ್ಕಿದ್ದು,ಆರೋಪಿತರಿಂದಪಣಕ್ಕೆಹಚ್ಚಿದ ನಗದುಹಣ ರೂ. 36700/-ಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ52 ಇಸ್ಪೀಟ್ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತುಟಾರ್ಚ  ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು,ಆರೋಪಿತರನ್ನುವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಠಾಣೆಗೆರಾತ್ರಿ 10-45ಗಂಟೆಗೆ  ಬಂದುಮುಂದಿನಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿದಾಳಿಪಂಚನಾಮೆಯವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನುನೀಡಿದ್ದರಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À
oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2016 PÀ®A. 143 L¦¹ªÀÄvÀÄÛ 87 Pɦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è 
ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ.
                   ದಿ.13-08-2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 1] ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಕುರುಬರು ವಯ-35ವರ್ಷ,:ಒಕ್ಕಲುತನºÁUÀÆEvÀgÉ5d£ÀgÀÄ PÀÆr ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತ 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ 6 ಜನರು ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದವರ ತಾಬಾದಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜೂಟಾದ ಹಣ ರೂ.8,860=00 ಮತ್ತು ಕಣದಲ್ಲಿ ರೂ.3,000=00 ರಿತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ 11,860=00 ರೂಪಾಯಿಗ ಳನ್ನು ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಪಂಚನಾಮೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ  ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ,ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 6 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಸಂಜೆ   6-30ಗಂಟೆಗೆ  ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ.ಮಾನವಿರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಿಂದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140-2016 PÀ®A: 87 PÀ.¥ÉÆ. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                    
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-.
               ದಿನಾಂಕ;-13/08/16 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ಣ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ರಸ್ತೆ ಅಫಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ರಾಯಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿದಾರನಾದ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಕನಕಪ್ಪ ರಾಮತ್ನಾಳ 39 ವರ್ಷ ಜಾ;ನಾಯಕ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಜವಳಗೇರಾ ಈತನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ-13/08/16 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಯಾಳು ರಾಮಣ್ಣ ಈಕೆಯು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೊಲದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜವಳಗೇರಾ ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಾಯಾಳು ರಾಯಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ರಾಯಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಫಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ವಾಹನ ಪುನಃ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ ಸದರಿ ಅಫಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 100/2016.ಕಲಂ,279,337 ಐಪಿಸಿ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ: 12.08.2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ತಂ: ಭೀಮಣ್ಣ ವಯ: 48ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮಡಿವಾಳ, : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ನೀಲಗಲ್ ತಾ: ದೇವದುರ್ಗ ಜಿ: ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಗಳೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ್ಗೆ 1)ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂ: ಹನುಮಂತ ವಯ: 38ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬಂಗಾಳಕ್ಯಾಂಪ್ (RH Camp-3 ಸಿಂಧನೂರು 2) ಹಾಲ್ವಿ  ವೆಂಕಟೇಶ ತಂ: ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಲ್ವಿ ಕಲಮಲ 3) ಭೀಮಣ್ಣ ತಂ: ದೊಡ್ಡ ಬೂದೆಣ್ಣ ದಳವಾಯಿ 4)ಆರ್. ಜಿತೇಂದ್ರ ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ 10 ಜನರು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಗಳೆ ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಲದ ಸಂಬಂಧ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2016 PÀ®A. 143 147 341 504 506 ¸ÀºÁ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು. 
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                        ದಿನಾಂಕ:13-08-2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲು ಬಜಾರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಂದಿನಿ ಗಂಡ ರವಿಕುಮಾರ ಸಿಂಗ್ 24 ವರ್ಷ,ಉ||ಮನೆಕೆಲಸ,ಸಾ|| ಮ,ನಂ4-223/23/495 ಸತ್ಯನಾಥ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು gÀªÀರು ವಾಪಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೀಗ ತೆಗೆದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ತಮ್ಮ ಬೇಡ್ ರೂಮಿನ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಲಾಕರ್ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 1) ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಚೈನ್ 40 ಗ್ರಾ ,ಕಿ 80,000 /-. ರೂ 2) ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ನಕ್ಲೆಸ್,25 ಗ್ರಾಂ ,ಕಿ 50,000/-ರೂ. 3) ಒಂದು ಜೋತೆ ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿ ಓಲೆ 05 ಗ್ರಾಂ ,ಕಿ 10,000/ರೂ. 4) ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ 18 ಗ್ರಾಂ ,ಕಿ 36,000/ರೂ. 5) ನಾಲ್ಕು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗರುಗಳು 20 ಗ್ರಾಂ ,ಕಿ 50.000/ರೂ. 6) ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ 12 ಗ್ರಾಂ ,ಕಿ 24,000/ರೂ. 7) ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ 5 ಗ್ರಾಂ ,ಕಿ 10,000/ರೂ. 8) 14 ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮಣಿಕೆ ಗುಂಡುಗಳು 5 ಗ್ರಾಂ ,ಕಿ 10,000/ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ,ಕಿ 2,70,000/- ರೂ ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ.60/2016 ಕಲಂ.454.380 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ:-12/08/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀÄUÀ¼ÀĸÀÆUÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UɪÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀAiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ PÀaÑzÀÄÝ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ £ÉÆgÉ
§A¢zÀÄÝDUÀ¸ÀÆUÀªÀÄä¼À£ÀÄßzÉêÀzÀÄUÀðzÀD¸ÀàvÉæUÉvÀA¢zÀÄÝD¸ÀàvÉæAiÀÄ°èEgÀĪÁUÀ ¸ÀÆUÀªÀÄä¼ÀÄ ¢:13-08-2016 gÀAzÀÄ 00-15 JJªÀiïPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.ªÀÄÈvÀ¼ÀªÀÄgÀtzÀ°èAiÀiÁªÀÅzÉøÀA±ÀAiÀĪÀUÉÊgÉEgÀĪÀÅ¢¯ÁèCAvÁPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA,  16/
2016 PÀ®A 174 ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ದಿನಾಂಕ 14.08.2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.-45 ಗಂಟೆಗೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಸ್ವಿಕೃತವಾಗಿದ್ದು  ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೀಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಶ ತಂದೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ರೆಡ್ಡಿ ವಯಾಃ 29 ಜಾತಿಃ ಮುನ್ನುರುಕಾಪು ಉಃ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಃ ಮನೆ ನಂ 9-16-102 ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮೃತ ರಾಧಮ್ಮ ಗಂಡ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ರೆಡ್ಡಿ ವಯಾಃ 48 ಈಕೆಗೆ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಆಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ .ತನ್ನ ತಾಯಿಯು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತಾಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವುದೇ ಲೇಸು ಅಂತಾ ಆಗಾಗ ಹೇಳುತಿದ್ದು  ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು  ಫಿರ್ಯಾಧಿಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಆಕೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 14-08-2016 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5-30 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ  ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತಾಳಲಾದರೆ ತನ್ನ ಸಿರೇಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾತ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ ಮೃತಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ದೂರು ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 04/2016 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :14.082016 gÀAzÀÄ  73 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  7,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ