Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Dec 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ªÀÄÈvÀ CfÃvï PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Àà, 27 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ J-2 dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¨Á®¥Àà E§âgÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: aPÀÌ ºÉ¸ÀgÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C£ÀĪÀiÁ¤¹, ¢£ÁAPÀ 21/12/15 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J- 1) ¨Á®¥Àà vÀAzÉ PÁ²ªÀÄ¥Àà, FvÀ£ÀÄ Cfvï PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁªÀÅ §A¢zÉ ºÉÆqÉAiÉÆt ¨Á CAvÀ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV£À ¸ÀdÓzÀ ªÉÄÃ¯É Kj¹, DvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ vÉÆUÀj PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆUÀj ºÉÆlÖ£ÀÄß ªÉÆtPÁ°£À JvÀÛgÀPÉÌ ºÁQ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ   ºÀnÖ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 213/15 PÀ®A 302 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
21/12/15 JAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛ, §Æ¢ªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ, ¦gÁå¢zÁgÀ ªÀA²PÀëøµÀÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ¹.ºÉZï. ¸ÀvÀå¨Á§Ä vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð, 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁä ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/AiÀÄÄ-6067 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï PÀqÉUÉ §gÀÄwzÀÄÝ,, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÉÆqÀØ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/ F.ºÉZï-3910 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹gÀUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ, DgÉÆæ vÀ£Àß ªÀĺÉÃAzÀæ ¦PïC¥ï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå J¦-21/n.ªÉÊ-5168 C£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ ¦gÁå¢ ªÀA²PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, 28 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ  PÀĽwzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï lPÀÌgï PÉÆlÄÖ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 4 d£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹.ºÉZï. ¸ÀvÀå¨Á§Ä FvÀ£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£À ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄUÀ½UÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ (UÁæ) oÁuÉ 347/15 PÀ®A 279,338,304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 19/12/15 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɬÄAzÀ 21/12/15 gÀ 0930 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ±Á¯ÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀÆgÉʹzÀ 16 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ CA.Q. 2,40,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ  ¸ÀªÀÄgÀ¥Àà ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÀj ¥ËæqsÀ ±Á¯É PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ UÁæªÀÄ  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 254/15 PÀ®A 454,457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 21/12/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಪೇಟೆಯ ಹುಡುಗರು ನೇತಾಜಿನಗರದ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ  ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಗಿ ಬರುವ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ತರ ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೈದು ಹೋದರು ನಂತರ    5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಾನು  ನೇತಾಜಿನಗರದ ಜಂಡಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ  ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ತಿಮ್ಮಪೂರ ಪೇಟೆಯ 1) ಕೊಡಿಗುಡ್ಡ ಕೃಷ್ಣ 2) ಮಾರುತಿ ಡೊಂಗರು 3) ಮಹೇಶ 4) ಗುಡ್ಲು ಹಾಗೂ ಇನ್ನು  ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಹುಡುಗರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು  ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ  1) ಕೊಡಿಗುಡ್ಡ ಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತಲೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದನು 2) ಮಾರುತಿ ಡೊಂಗರು ಇವನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದನು       3) ಮಹೇಶ ಇವನು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದನು 4) ಗುಡ್ಲು ಇವನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ªÀÄ»§Æ§ SÁ£À vÀAzÉ ¸À°ÃA SÁ£À. 25 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄĹèA G|| ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA 5-4-1 £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ  gÀhÄAqÁ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 139/15 ಕಲಂ. 143,147,148,323,324,504,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2015 gÀAzÀÄ -88 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5,500/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.