Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Feb 2016

Reported Crimes


.     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 08/02/16gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉJ-23 J-0949£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãï¨sÁµÀ FvÀ£ÀÄ  PÁgÀlVAiÀÄ ªÀĺÁ®Qëöäà ¨sÀvÀÛzÀ Kd¤ìAiÀÄ°è ¨sÀvÀÛ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ªÀÄÄAUÀqÀªÁV gÀÆ. 10,00,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ïzÀ lÆ¯ï ¨ÁPïìzÀ°ènÖzÀÄÝ, ¯Áj £ÀA.PÉJ-28J-7284 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ d«Äïï CºÀäzÀ & QèãÀgÀ ªÀiÁ¸ÀƪÀiï EªÀgÀ eÉÆvÉ °AUÀ¸ÀUÀÆjUÉ §AzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ D¢ §¸ÀªÉñÀégÀ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è Hl ªÀiÁr 2100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ lƯï¨ÁPïìzÀ°è EnÖzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ QqÀQ ªÀÄÄjzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À lÆ¯ï ¨ÁPïì£À°ènÖzÀÝ 10,00,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ºÀ¼Éî¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¤d°AUÀ¥Àà zsÀj, 32 ªÀµÀð, eÁ: gÉrØ, G: ¨sÀvÀÛzÀ ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: PÉA¨sÁ«, vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 30/2016 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ದಿನಾಂಕ:28-12-2015 ರಂದು 7-10 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಗೀತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ತಂದ ಬಾಬುಲಾಲ್, ಖತ್ರಿ, ವಯ: 23 ವರ್ಷ, ಜಾ: ವೈಷ್ಣವ, ಉ: ಸ್ಟೇಷನರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಗೀತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಸ್ಟೋರ್, ಸಾ: ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು.gÀªÀgÀÄ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ Silver colour Honda shine Motor cycle No KA-36 EF-4872 Engine No-HA11EJE9J13734, Chassi No-MBLHA11ALE9J12982, W/Rs.30,000/-, Model-2014 ನೇದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲು ಸಿಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.16/2016 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಈ.ಜೆ.ಉದ್ಭಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ. 49 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:F.eÉ.GzÁã¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮಳ ಸಂಗಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಕ್ಕದ ಆರೋಫಿತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬಸಿದ ನೀರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ಹೊಲದ ಬೆಳೆ ಹಾಳುಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬಸಿದ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ವಿರುಪಣ್ಣನು ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮದು ಅತಿಯಾಯಿತು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 1) «gÀÄ¥ÀtÚ 2) ¤dÓªÀÄä 3) ªÀiË£ÉñÀ 4) «ÃgÉñÀ 5) zÀÄgÀÄUÉñÀ J®ègÀÆ eÁ:PÀÄgÀħgÀ, ¸Á:F.eÉ.GzÁã¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-02-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ .ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರಾದ ವಿರುಪಣ್ಣ, ನಿಜ್ಜಮ್ಮ, ದುರುಗೇಶ ಇವರು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮಳ ತಲೆಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:F.eÉ.GzÁã¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2016 PÀ®A 143, 147, 148, 447, 504, 323, 324, 506, 354 gÉ/« 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 08/02/2016 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ J¸ï.J¯ï ªÀÄAd£ÁxÀ ¥sÁè¬ÄAUï ¸Áé÷Ìqï zÉêÀzÀÄUÀð ºÉÆç½ -56 zÉêÀzÀÄUÀð. (¥À.¥ÀA) G¥À ZÀÄ£ÁªÀuÉ.  ºÁUÀÆ ¥sÉèöʬÄAUï ¸Áé÷Ìqï vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ «ÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆÃwUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è 1)PÉ.J 36/ 9167 mÁmÁ K¸ï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV, 2)PÉ.J 35 J£ï -1379 mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï  ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV, ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©.eÉ.¦ ªÀÄvÀÄÛ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ zsÀédUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ  ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀæZÁgÀ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝjAzÀ «ÃPÀëPÀgÀ ªÀiËQPÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄVPÀ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÆ zÀÆgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ªÁºÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  40/2016   PÀ®A. 188, 171 (ºÉZï) L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢£ÁAPÀ: 08/02/2016 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ J¸ï.J¯ï ªÀÄAd£ÁxÀ ¥sÁè¬ÄAUï ¸Áé÷Ìqï zÉêÀzÀÄUÀð ºÉÆç½ -56 zÉêÀzÀÄUÀð. (¥À.¥ÀA) G¥À ZÀÄ£ÁªÀuÉ. ºÁUÀÆ ¥sÉèöʬÄAUï ¸Áé÷Ìqï vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉ.J 36 J-4979 £ÉÃzÀÝgÀ°è  PÀĽvÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ªÀÄzsÁåºÀß 15-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ.    zÉêÀzÀÄUÀð-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À°è DmÉÆà £ÀA. PÉ.J 36 J-1666 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀæZÁgÀ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÆ zÀÆgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆêÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:41/2016   PÀ®A. 188, 171 (ºÉZï) L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.