Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Mar 2014

REPORTED CRIMES

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                 ದಿ.27-03-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 09-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿvÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà eÁw:PÀ¨ÉâÃgÀ, mÁmÁ J.¹. £ÀA:PÉ.J.36/J-7737gÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:¸ÁzÁ¥ÀÆgÀ vÁ:ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ. ನಂಬರ ಕೆ.-36 /-7737ರಲ್ಲಿ ಕಸ್ಬೆಕ್ಯಾಂಪದಿಂದ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಬೆಕ್ಯಾಂಪ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು-ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ ದಾಟಿ ಕಲ್ಲೂರು ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲೂರು ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ವಾಹನ ವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನ ದಿಂದ ನಡೆಸಿ  ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ  ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀರ್ವ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಗಾಯಾಳುಗಳು ರಾಯಚೂರು ಬಾಲಂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಸೂಪರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ²æà ¦.¸ÀħâgÁªï vÀAzÉ ¦.¸ÀvÀåA, ªÀAiÀÄ-38ªÀµÀð, eÁw:F½UÉÃgÀ,G:PÀÆ°PÉ®¸À /mÁæPÀÖgÀ qÉæöʪÀgÀ ¸Á:PÀ¸ÉâPÁåA¥ÀÄ,vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ ನೀಡಿದ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2014 PÀ®A: 279.337.338.L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           ¢£ÁAPÀ 28-03-2014 gÀAzÀÄ 11-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ºÀÄZÀÑgÉrØ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà, AiÀÄvÀUÀ¯ï, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, 24ªÀµÀð, G:DmÉÆà £ÀA: PÉ.J.36, J-3581£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:C«ÄãÀUÀqÀ, vÁ:ªÀiÁ£À« EvÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼À¢AzÀ C«ÄãÀUÀqÀPÉÌ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA: PÉ.J.36, J-3581 £ÉÃzÀÝgÀ°è d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ PÀ«vÁ¼À-AiÀÄPÁè¸À¥ÀÄgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è gÉÆÃqï£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ PÀ«vÁ¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ §¸ï ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À DmÉÆêÀ£ÀÄß »A¢QÌ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA: PÉJ-36, J¥sï-1049£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà, ºÀÄt²ºÁ¼À,30ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA: PÉJ-36, J¥sï-1049gÀ ZÁ®PÀ, °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ r¥ÉÆÃ,¨ÁåqïÓ £ÀA:22801, ¸Á:gÀPÀ̸ÀV, vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À,f¯Áè: ©eÁ¥ÀÆgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀ §¸Àì£ÀÄß ¸ÉÊqï ºÉÆqÉzÀÄ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ PÀ«vÁ¼À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀgÀ Kgï ¦ü®Ögï qÉÆÃgï vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ §®¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ JgÀqÀÄ d£ÀPÉÌ eÉÆÃgÁV §r¢zÀÝjAzÀ CªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV E§âgÀ §®UÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 41/2014 PÀ®A; 279.338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
               ದಿನಾಂಕ:28.03.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರುರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರೇಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 1] ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ವ:45 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮಡಿವಾಳ ಉ:ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಕರೇಕಲ್ 2] ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣ ವ:34 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮಡವಾಳ ಉ:ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಕರೇಕಲ್EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟೀಕ್ ಕೊಡ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ, ಬಾಟಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ದಾಳಿ ಜರುಗಿಸಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು 100 ಲೀಟರ್ ಸೇಂದಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಗೆ 50/-ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಸುಮಾರು 5,000/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆ, ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ಮೇಲಿಂದ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2014 PÀ®A: 328 273, 284 L.¦.¹ & 32 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2014 gÀAzÀÄ  94 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -15,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.