Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Sep 2012

Press Note


:: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ::

¢£ÁAPÀ: 18.09.2012 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà zÀUÁðzÀ »gÉà ºÀ¼ÀîzÀ GvÀÛgÀ ¢QÌ£À zÀAqÉ ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À°è CAzÁdÄ 25-30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV vÉðzÀÄÝ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV JvÀÛgÀ 5-4 zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉƼÉvÀÄ ªÉÄïÉäöÊ ZÀªÀÄð ºÁUÀÆ PÉÊ, PÁ®Ä¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀiÁA¸À QwÛ J®Ä§Ä PÁtÄwÛzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀÆzÀ®Ä EgÀĪÀÅ¢®è £ÀqÀÄ«UÉ ±À®å PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀ§tÚ 22 ªÀµÀð PÀA¨ÁgÀ, ¸Á:¸ÀÄSÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA: 11/2012 PÀ®A: 174(¹) zÀA.¥Àæ.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

    UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_  
                           
                     ¢£ÁAPÀ :27-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ²æïÁ¯ïªÀĺÀªÀÄäzï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ªÀ: 30 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÉÄõÀ£ïPÉ®¸À ¸Á;AiÀÄ®UÀmÁÖ ºÁ:ªÀ: ºÀnÖ UÁæªÀÄ ü FvÀ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄĪÀiÁÛeï E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï ªÀ: 60 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄĸÀgÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ZÉ°èzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ  £ÁgÁAiÀÄt¥Àà¤UÉ  ¤ÃgÀÄ ZÉ®è¨ÉÃqÀ¥Àà ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄÄAzÉ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ PÉzÀgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ  F »AzÉ eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀlnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2012 PÀ®A. : 324,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

             ¢£ÁAPÀ :27-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄzÀÄUÁð UÁæªÀÄzÀ zÉʪÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æà zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀ: 35 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: §rUÉvÀ£À ¸Á:gÁAiÀÄzÀÄUÁð FvÀ£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ: 40 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:§rUÉvÀ£À ¸Á: gÁAiÀÄzÀÄUÁð FvÀ£ÀÄ  PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁPÉà ¤AvÀÄ PÉÆAr¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DUÀ DvÀ£ÀÄ  AiÀiÁPÉà ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁr¢Ýä CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄäªÀé£À ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß°è EzÀÝ «Ää£À §¯É PÉÆAiÀÄÄåªÀ ¸ÀtÚzÁzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ DvÀ£À  JzÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2012 PÀ®A. : 323,324,504, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

                 ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸Á§UËqÀ ªÀiÁ°¥Ál¯ï 32 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-£À«®ÄUÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ UÀÄArAiÀĪÀgÀÄ 22 ªÀµÀð, ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ UÀÄArAiÀĪÀgÀÄ 25 ªÀµÀð E§âgÀÄ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-£À«®ÄUÀÄqÀØ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ¸ÀA§AzÀªÁV FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¸Àj EgÀzÉ ºÁUÀÆ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤A¨É VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹zÀÄÝ EzÀjAzÁV CªÀgÀÄ C¸ÀÆAiÉÄà ¥ÀlÄÖPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¤A¨É VqÀªÀ£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁQzÀÝjAzÀ, DvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ-28/09/2012 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 0800 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV £ÉÆÃr, EzÉà «µÀAiÀĪÁV «ZÁj¹zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ¸À°PÉÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀåªÁÀV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÁ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå 83/2012 PÀ®A-427.323.324.504. gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£ÀåzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                 ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï, 45 ªÀµÀð, ¸Á: GPÀÌ£ÀUÀgÀA,«±ÁR¥ÀlßA (J¦)FvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw. ¸ÀÄeÁvÀ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ, 38 ªÀµÀð, «±ÁR¥ÀlßA(J¦), ºÁ:ªÀ: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À. FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DPÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁV¹PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ CªÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀÄvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁQzÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¦UÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 03-09-2012 gÀAzÀÄ CªÀ£ÀÄ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¦UÉ §AzÀÄ, DPÉAiÀÄ£ÀÄß  vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 281/2012 PÀ®A. 341,323,504,506,498(J), L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                         ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ¸Á: zÉêÀvÀUÀ¯ï FPÉAiÀÄ §®èlV UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:354 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÉêÀvÀUÀ¯ï  UÁæªÀÄzÀ  ²ªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CAd£À¥Àà FvÀ£À mÁæöåPÀÖgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr UÀzÉÝAiÀÄ°è £Án ªÀiÁrzÀ §vÀÛzÀ ªÉÄïÉmÁæöåPÀÖgï PÉÃeï «Ã¯ï ¢AzÀ  ºÉÆqÉzÀÄ gÀÆ: 10,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §vÀÛªÀ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ UÀAUÀªÀÄä½UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2012 PÀ®A: 427,506,504,447,323,354 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ.27-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ºÀwÛgÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¥À£À¢ eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ.43 ªÀµÀð ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á.AiÀÄgÀdjé vÁ.¸ËzÀwÛ f.¨É¼ÀUÁ«. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV EAf£ï ºÁUÀÆ ¨Áålj ªÉÊgÀÄUÀ¼À ±Álð ¸ÀPÀÆåðl¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀzÀj ¯Áj ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ 3 J.n.JA. ªÀIJ£ïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄzÀå vÀÄA§ÄªÀ SÁ° gÀnÖ£À ¥ÁåPÉmïUÀ¼ÀÄ M.C.Q.gÀÆ.25,28,637/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 08/2012 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ²æêÀÄw £ÁUÀgÀvÀß UÀAqÀ ªÀiÁzÉÃUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀ: 32, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀiÁzÉÃUËqÀ FvÀ¤UÉ CwAiÀiÁV ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl«zÀÄÝ CzÀjAzÁV ªÀÄ£ÉÆùÜw ¸Àj EgÀ°¯Áè. ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Üw ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀ£Àß fêÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛUÉÆArzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-28-9-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÀ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 23/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt 

zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ¢£ÁAPÀ 27-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß PÉAUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd¤UÉ zÀ£ÀUÀ½UÉ PÀlÄÖªÀ ¸ÉƼÉî ¥ÀgÀzÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÀlÖ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-09-2012 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀ£À PÀlÄÖªÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ   AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 32/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2012 gÀAzÀÄ 10  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   2000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.