Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 May 2014

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ 28-05-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð eÁw F½UÉÃgÀ G: ¥Á£À±Á¥À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: HlPÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ HlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß qÀ¨Éâ CAVrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦.J¸ï.L.PÀ«vÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 1) 180 JA.J¯ï. Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï «¹Ì 8 ¨ÁPïìUÀ¼À°è MlÄÖ 390 ¥ËZÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 40/- gÀÆ zÀAvÉ C.Q.gÀÆ.18,720= ªÀÄvÀÄÛ 2) 90 JA.J¯ï. M¯ïØ mÁªÀgÉ£ï ¥ÉmÁæ ¥ÁåPï 2 1/2 ¨ÁPïì MlÄÖ 110 ¥ËZÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 34-00gÀÆ. gÀAvÉ C.Q.gÀÆ 3740/-, »ÃUÉ MlÄÖ 22,460=00, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 250/- EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2014 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.PÁ¬ÄzÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
        ¢£ÁAPÀ:- 28-05-2014 gÀAzÀÄ PÉ. ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃRgÀ¥ÀàUËqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. ºÉƸÀ½î   ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 4 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 2700/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ.   UÀÄ£Éß £ÀA:   86/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
        ¢£ÁAPÀ:- 28-05-2014 gÀAzÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ±ÉõÀVjgÁªï PÀÄ®PÀÀtÂð gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 3 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1200/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ.   UÀÄ£Éß £ÀA:   85/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ-28-05-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀdªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, À¸Á- ¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ, vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð  ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝU,À ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV G¸ÀÄPÀ£ÀÄß  mÁåçPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA§ÄªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 1) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà2) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À±À¥Àà3) ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ ¢: ©üêÀÄgÁAiÀÄ J¯ÁègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ¥ÀgÀvï¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ K¯Éà ºÀ£ÀªÀÄå ¨ÁgÀ¯Éà ºÉÆgÀUÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ , ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, DPÉUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ §® ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, DgÉÆæ ©üêÀÄtÚ£ÀÆ PÀÆqÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤AUÀ¥Àà PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¤UÉ vÀ¯ÉAiÀĪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ, ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ K£ÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉÊ¢ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁ¢UÉ PÉʬÄrzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÀ¥À½¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ G¸ÀÄPÀÄ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ næ¦UÉ 200 gÀÆ PÉÆlÖgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ. ¤ªÀÄä£ÀÄ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®,è CAvÁ fêzÀÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉÃêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.95/2014. PÀ®A-504,323,324,354,506,¸À»vÀ34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

            ದಿನಾಂಕ 28-05-2014  ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08-00  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ a£ÀßgÉrØ ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð, eÁw. ºÀjd£À, G. PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ.f. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಮತ್ತು ಅತನ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ ಚಿನ್ನರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತ @ ಅದೆಪ್ಪ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ಇತನು ‘’ ಎಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗು ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ‘’ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಪುನ: ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅಕೆಯ ತವರು ಮನೆಯವರು 02 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಆ 02 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಸರುನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ತವರು ಮನೆಯವರು 02 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ  ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ಈತನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ  ಬಂದು  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಲ ಜುಜಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮೈ ಕೈ ಗೆ  ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ನಂ.02 ಈತನು ಸಹ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2014 PÀ®A: 323. 324. 504. 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ಕರೆಂಟ ಶಾಟ್ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ 28-05-2014  ರಂದು ಸಂಜೆ 06-45 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ನಂ.01] CdÄð£À vÀAzÉ dªÀÄÄ£Áf ªÀAiÀiÁ|| 36 ªÀµÀð, eÁw. PÀlUÀÀgÀ G|| ¯ÉÊ£ÀªÀÄ£ï ¸Á|| AiÀiÁ¥À®¢¤ß  ಈತನು ಮೃತ ನಡುಪಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ಎಲ್.ಸಿ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕರೆಂಟ ಚಾಲು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ ಕಂಬ ಹತ್ತಿಸಿ ಲೈನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ನಡುಪಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ಕರೆಂಟ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  01] CdÄð£À vÀAzÉ dªÀÄÄ£Áf ªÀAiÀiÁ|| 36 ªÀµÀð, eÁw. PÀlUÀÀgÀ G|| ¯ÉÊ£ÀªÀÄ£ï ¸Á|| AiÀiÁ¥À®¢¤ß 02] UÉÆëAzÀ f.E. 03] zÁ¸À¥Àà J.E.E.04] §¸ÀªÀgÁd E.E. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮೃತನಿಗೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ನೌಕರಿ ಕೊಡುಸುತ್ತೆವೆಂದು ಆಶೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಲೈನಮನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆl ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CrªÉÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð, eÁw|| ªÀiÁ®zÁ¸ÀgÀÄ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| AiÀiÁ¥À®¢¤ß vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2014 PÀ®A: 336, 304 (J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2014 gÀAzÀÄ 135 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.