Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 May 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï.¹./ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
          ¢£ÁAPÀ 13/5/16 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À33 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ J¯ï.L.¹. AiÀÄ°è C©üªÀÈ¢Þ C¢üPÁj ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.  8-4-75/2 ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É «ÃgÀ ¸ÁªÀPÀðgÀ ªÀÈvÀÛ CªÀÄgÀSÉÃqï ¯ÉÃOmï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1)ºÀjñï AiÀiÁzÀªï 2)gÀªÉÄñÀ AiÀiÁzÀªï 3)¹zÀÄÝ AiÀiÁzÀªï 4) ªÀÄÄgÀ½ AiÀiÁzÀªï ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹ PÉÆAqÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ gÀ« E§âgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzsÀÄ PÀ®Äè, PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀ« ºÁUÀÆ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ AiÀÄAPÀtÚ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, ¨É¤ßUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/16 PÀ®A 143,147, 148,323,324504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3 (1) (x) J¸ï¹/ J¸ïn ¦.J. PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 13-05-2016 ರಂದು 21-15 ಗಂಟೆಗೆ .ರಾ. ಪೊ.ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಹಮೀದ್ ಎಮ್. ಪಾಟೀಲ್ ಸಿ.ಪಿ. ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಂಶ ವೇನೆಂದರೆ 13-05-2016 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹರಿಜನ ವಾಡದ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಪೇಟೆಯ ಯುವಕರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳವಾದ ಹಿನ್ನಲೇಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಾಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಇನ್ನೂಳಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕಾರಿಗಳು/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಾಗೂ ಡಿ..ಆರ್. ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್.ವಿ.ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ 100-150 ಯಾದವ್ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತುರಾಟ ಮಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲಕು ತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಏಟು ಬಿದ್ದು ತರಚಿದ ಗಾಯ ವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಿ.ಪಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಪಿ.ಸಿ 582 ಇವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿ ಸಲು ದೂರು ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ನೇತಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 26/2016 ಕಲಂ 143.147. 148.332. 353. ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
              gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :14.05.2016 gÀAzÀÄ E¯Áè ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr E¯Áè/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.