Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¹zÀÝ°AUÀªÀÄä @ PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ zÉêÀgÁd ªÀAiÀÄB 26 ªÀµÀð eÁw B °AUÁAiÀÄvÀ GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À s¸ÁB dPÀÌ®¢¤ß vÁB ªÀiÁ£À« FPÉUÉ FUÉÎ 6 wAUÀ¼À¬ÄAzÉ zÉêÀgÁd£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MqɪÉUÀ¼ÀÄ , £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,50,000/- gÀÆ 60,000/- gÀÆ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À«zÁÝUÀ 1 wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛ ¢£Á®Ä ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ CPÉUÉ UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ, EªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á DAvÁ CAzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ£ÀÄ CPÉAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2011 PÀ®AB 498 [J],323,307, L¦¹ & 3&4 r.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 30.12.2011 gÀAzÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀÀ°è AiÀiÁgÉÆà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä ªÀÄļÀîAV ªÀAiÀiÁ: 48 eÁ: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧ£ÀÄß zÉÆgÀwÛzÀÄÝ CªÀjAzÀ MlÄÖ 2518/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà «ZÁj¸À¯ÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/11 PÀ®A. 32,34 PÉ.E AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 29-12-2011 gÀAzÀÄ DzÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà ªÀÄw CA§ªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁ-PÉÆgÀªÀgÀÄ G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄ vÀAV ºÀ£ÀĪÀÄAwAiÀÄ
UÀAqÀ NAPÁgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ DzÉÆäUÉ ºÉÆÃV ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÁÌV CA§ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ DzÉÆäAiÀÄ°è ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ DzÀ£ÀAvÀgÀ gÁwæ §¹ì£À°è ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ §¸ï줯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ ªÀiÁ£À« ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁzÉë ºÁUÀÆ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ¹Azs£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CAvÁ CA§ªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 287/11 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 29.12.2011 ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼ÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ r¹Öç§Æålj PÁ®ÄªÉ £ÀA. 85 gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgï SÁ£À FvÀ£À QgÁt CAUÀrUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ C¥Éà CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 36/8704 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CPÉAiÀÄ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ C®°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 286/11 PÀ®A 279 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

£ÁUÀgÁd vÀAzÉ µÀqÀPÀëj, 23 ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, G-«zÁåyð, ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ©üêÀÄgÁªï, 35 ªÀµÀð, eÁ-¨ÁæºÀät, G-ºÉÆêÀiï UÁqÀð, ¸Á:ªÀAzÀ° vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð, £ÉÃzÀݪÀgÀÄ
¸ÉÃj UÀÄgÀÄgÁd FvÀ£À SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß £Áå£ÉÆà PÁgï £ÀA. PÉJ-36/JA-8756 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 30-12-2011 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 31-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - UÀzÁé¯ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀqÀªÀnÖ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÉ.E.© ¸À¨sï ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®UÀqÉAiÀÄ ¥sÀƯïUÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À §®UÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgï §¸ÀÖð DV PÁgÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ, PÁj£À°è PÀĽvÀ £ÁUÀgÁd¤UÉ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÀÄwÛUÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ PÁgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÀÄgÀÄgÁd¤UÉ ¨Á¬ÄUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¢£ÁAPÀ: 31.12.2011 gÀAzÀÄ £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/2011 PÀ®A. 279, 337, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ:30/12/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, ªÀ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G:PÀÆ° PÉ®¸ÀÀ, ¸Á:CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ
PÀÆ° PÉ®¸À¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸Àì¥Àà, 38ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á:CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt ¨ÉÃPÁVzÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ£À°è zÀÄrzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ 4 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¢Ý D zÀÄqÀÄØ vÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ K£À¯Éà £À£ÀߣÀÄß ºÀt PÉüÀªÀµÀÄÖ zÉÊAiÀÄð §AvÉãÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ JqÀ PÀtÄÚ ¨ÁwzÀÄÝ, §® PÀ¥Á¼À, JqÀUÉÊ, §®UÉÊ, ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2011 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw AiÀÄAPÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.139/2011 PÀ®A:-323, 324, 504, 506 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.12.2011 gÀAzÀÄ 209 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

30 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAR: 07.02.2011 jÃAzÀ 2.03.2011 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀĺÀäzï ®ºÉÆÃw ªÉÄ:: ²æÃgÁªÀÄ ®ºÉÆÃw KeÉAmï ªÀÄvÀÄÛ ²æÃgÁªÀÄ ®ºÉÆÃw ªÉÄ:: ²æÃgÁªÀÄ ®ºÉÆÃw KeÉAmï E§âgÀÆ ¸Á: gÁeÉÃAzÀæ UÀAeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ gÁeÉÃAzÀæ UÀAeïzÀ°è zÀ¯Á½ Rjâ CAUÀr ElÄÖPÉÆArzÀÄÝCªÀgÀÄ gÉÊvÀjAzÀ Rjâ ªÀiÁrzÀ vÉÆUÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ §UÉÎ vÉÆUÀj ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ ZÉ£ÁßgÉrØ ¸Á: zÉë£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉaÑ£À ªÀiË®åzÀ ©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß £ÀPÀ° vÀAiÀiÁgÀj¹ F §UÉÎ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀ®Ä MvÁ۬Ĺ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ÃAzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ £ÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ ¤zÉÃð²vÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2011 PÀ®A: 403,406,418,420,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  ¢£ÁAPÀ 29-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è «ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà £ÀA PÉ.J 36 J 722 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ ¢; £ÀgÀ¸À¥Àà eÁw ºÀjd£À ¸Á: ZÀªÀÄzÀæ§AqÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ L.r gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀAzÀæ§AqÁPÉÌ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÉÎ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ ¥ÀÄnzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CmÉÆÃzÀ »A¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ CªÀ¼À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬ÄÝzÀÝjAzÀ ¥ÁzÀªÀÅ PÀvÀÛj¹zÀAvÁV ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÁ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà eÁw ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2011 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArjvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 29/12/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ºÉAqÀw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼ÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄAUÁ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ r¹Öç§Æålgï PÁ®ÄªÉ £ÀA 85 gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀSÁ£ï vÀAzÉ C¨Áâ¸ïSÁ£ï EªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀmÁUÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ C¥É DmÉÆêÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ gÁeÁ¨sÀPÀë ¸Á: ºÀĸÉãï¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ, G¥ÁàgÀ ¸Á: CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï EªÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ DPÉAiÀÄÄ aÃgÀÄvÁÛ PɼÀUÉ ©Ã¼À®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ £Á£ÀÄ C°èUÉ Nr §AzÁUÀ CµÀÖgÀ°è F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ G¥ÁàgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ SÁ£ï ¸ÉÃj £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß J©â¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ C°èUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ºÉAqÀwUÉ JqÀ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÀÄ®Q£À PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ JqÀ vÉÆqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. «ZÁj¸À®Ä JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. CµÀÖgÀ°è C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ §eÁeï C¥É DmÉÆà EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA PÉ.J. 36/8704 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è£À ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2011 gÀAzÀÄ ²æà ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÉAPÀtÚ, 55 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:
283/11 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2011 gÀAzÀÄ 109 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,500/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

29 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 28-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ GzÁâ¼À UÁæªÀÄzÀ°è zÁåªÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà dªÀ¼ÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB GzsÁâ¼À vÁBªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ «gÀÄ¥ÀtÚ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà dªÀ¼ÀUÉgÉ eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB GzsÁâ¼À vÁB ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr J£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¸ÀtÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, EzÉà gÁr¤AzÀ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄ vÁÛ£É CAvÀ zÁåªÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/11 PÀ®A: 447,504,326,506(2) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢ :- 28-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ²æë±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀ:30 eÁ:dAUÀªÀiÁ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£¹ìPÀªÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä vÀAzÀÄ EnÖzÀÝ QæëģÁ±À OµÀzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ, C°è E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸À¢æ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.12.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀlUÀ¯ï ªÀÄ®è£ÀUËqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è DgÉÆævÀgÀÄ §¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸Á. «gÁ¥À¥ÀÆgÀÄ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸À¢æAiÀĪÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,600/-, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 415/2011 PÀ®A. 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2011 gÀAzÀÄ 37 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,600 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

28 Dec 2011

CRIMES

¢£ÁAPÀ 27-12-2011 gÀAzÀÄ ²æà ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ¥À¼À¤¸Áé«Ä FvÀ£À ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ N«Ä¤ PÁgï £ÀA. PÉJ-36 JA-7212 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÁgÀ£ÀÄß ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä aÃPÀ®¥À«ð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀAfêÀgÁAiÀÄ UÀÄrUÉ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« ¬ÄAzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀÆeÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï CzÉà PÁj£À°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgï£ÀÄß ²ÃªÀªÀÄÆwð FvÀ£ÀÄ aÃPÀ®¥À«ð ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀiÁ£À« d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁgÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÁUÀgÁd¤UÉ ºÁUÀÆ ²ªÀªÀÄÆwðUÉ AiÀiÁªÀ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è F C¥ÀWÁvÀªÀÅ PÁgï ZÁ®PÀ ²ªÀªÀÄÆwð FvÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ²æà ¸ÀªÀÄzÁ¤ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀÄ»§Æ§ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉÆlgï ªÉÊArAUï PÉ®¸À ¸Á: U˹ÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ E¸ÁèA£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-12-2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 285/11 PÀ®A 279 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉUÀ¼À C,Q 24,000-00 EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥É¢£ÁAPÀ: 26-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ªÀAiÀiÁ: 52 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÉƸÉAiÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ 1) MAzÀÄ ºÀÄ°è£À §t廃 2) MAzÀÄ ¸ÉÆ¥Éà §tªÉUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃUÉ EªÉgÀqÀÄ §t ưøÀ oÁuÉ C.¨É. C.¸ÀA: 12/2011 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2011 gÀAzÀÄ 51 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

27 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

±ÉÃSï ºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ 2009 £Éà ¸Á°£À°è £Á¹Ãgï SÁ£ï FvÀ£À PÉÆ¯É PÉù£À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝjAzÀ £Á¹Ãgï SÁ£ï FvÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ vÁeï SÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤eÁªÀiï SÁ£ï EªÀgÀÄ ±ÉÃSï ºÀĸÉÃ£ï ªÉÄÃ¯É ªÉʵÀªÀÄå«lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áèn£À ¸Él¯ïªÉÄAmï ¸ÀA¨sÀAzsÀªÁV zÉéõÀ«lÄÖPÉÆAqÀÄ £Á¹Ãgï ºÀĸÉãï FvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-26-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉUÉ FzÁÎ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ UÉÆÃgÁå ªÀiÁ¸ÀÆA, C«ÄÃgï PÁ²£ÁxÀ, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï EªÀgÀÄ ¸ÉÃj vÁeï SÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤eÁASÁ£ï EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ UÉÆÃgÁå ªÀiÁ¸ÀÆA, C«ÄÃgï PÁ²£ÁxÀ, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï EªÀgÀÄ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄZÀÄÑUÀ½AzÀ ±ÉÃSï ºÀĸÉãï FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ PÀÄwÛUÉUÉ, JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÀ¨sÀðgÀªÁV ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà C¯Áè¨sÀPÁë vÀAzÉ C§Äݯï PÀjÃA ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-5-17 PÉÆÃmï vÀ¯Ágï gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/2011 PÀ®A 302, 120(©), 109 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢: 13-12-11 gÀAzÀÄ 21.00UÀAmɬÄAzÀ ¢.14-12-11 gÀAzÀÄ 06.00UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÀUÉ ªÀÄ¹Ì ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ UÀAUÀzsÀgÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà LzÀ£Á¼À 45 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄÄvÀ, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á||°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.36 « 0715 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÉÃn£À M¼ÀUÉ ºÁåAqÀ ¯ÁSï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV & ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV UÁr ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt vÀqÀªÁV §AzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 298/11 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ

¢: 26-12-11 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®UÀ®¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ zÀÄUÀð¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj 22 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á|| PÁ¼Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï , PÀÄgÀħgÀÄ, 40ªÀµÀð , PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á||PÁ¼Á¥ÀÄgÀÄ FvÀ£À vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwUÉ ºÉÆ® PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ J.¦.JªÀiï.¹.AiÀÄ°è PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀÄ®UÀ®¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ K£À¯Éà £ÁªÀÅ PÉÆlÖ ºÉÆ® ©lÄÖ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆUÀ¯ÉÃCAvÁ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 299/11 PÀ®A. 341,504,324,506, L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:26-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ zÉÆéUÀ°èAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ºÀÄ°UÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ:50ªÀ, eÁ: PÉÆgÀªÀgï , ¸Á: zÉÆéUÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀģɪÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÉÆ¥ÉæñÁZÁgï ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 24 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÀƪÀðAiÉÆÃfvÀªÁV zÉÆéUÀ°èAiÀÄ°è PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ±ËZÁ®AiÀÄ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉà PÉqÀ«zÁÝgÉ JA§ £É¥À ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 01 ªÀÄvÀÄÛ 02 EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUɼÉzÀÄ ¹ÃgÉ ©aÑ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjgɯÉà CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ , PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.216/2011 PÀ®A.143,147,148,114,323,324,354,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

-2-

¢£ÁAPÀ:26-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ zÉÆéUÀ°èAiÀÄ°è ±ËZÁ®AiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ PÀlÖqÀzÀ PÁªÀÄUÁj «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 16-17 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ CA§tÚ £ÁAiÀÄPï ªÀAiÀÄ:61ªÀ,G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À , ¸Á:zÀ£ÀUÁgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ±ËZÁ®AiÀÄ PÀlÖqÀzÀ PÁªÀÄUÀj «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.217/2011 PÀ®A.143,147, 323, 354,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27/12/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ PÁ²ÃA¥ÀmÉïï vÀA¢ ªÉÆâ£ï ¥Àl¯ï 52 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèÃA G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:- ºÀ¼ÉªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀtÚ¥ÀgÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:- ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è MAzÀÄ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀÅ PÉƼÉvÀÄ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ zÉúÀzÀ CzsÀð¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊAiÀÄ£ÀÄß PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ºÉÃtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ EUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ PÉƼÉvÀÄ PÀ¥ÁàVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀw®è ¸ÀzÀj ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ¸Á«UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt UÉÆvÁÛV®è ¸ÀzÀj ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 18/2011 PÀ®A. 174 (¹) ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 26-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀA¢ºÁ¼À vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ eÁvÉæAiÀÄ ¤«ÄvÀå ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ £ÀA¢ºÁ¼À PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ, £ÀA¢ºÁ¼À PÁæ¸ïzÀ°è §¸Àì£ÀÄß PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉƦvÀ£ÁzÀ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 Dgï-1645 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ªÀĺÉÃAzÀæ 04 ªÀµÀð ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ §®UÀtÂÚUÉ, PÀ¥Á®PÉÌ §®ªÁV ¥ÉlÄÖ §r¢zÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV §¼Áîj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 284/11 PÀ®A 279 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.12.2011 gÀAzÀÄ 130 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,800 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

26 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢:-25-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄjUɪÀÄä PmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢AiÀiÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà CªÀigÁ¥ÀÆgÀ ªÁlgÀªÀiÁ£À «ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆæüvÀgÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ²ÃªÀ¥Àà & EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ .£ÁAiÀÄPÀ ¸Á.«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ K £À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ©Ã¢ ¢Ã¥ÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è d£ÀjUÉ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛj £À£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß «ZÁj¸ÉÆÃt CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ vÀ£Àß PÁ®°è£À ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ.DUÀ J®è DgÉÆæüvÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ,Ý ¦ügÁå¢ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DAd£ÉÃAiÀÄå ©üêÀÄgÁAiÀÄ EªÀjUÀÆ PÀÆqÁ D £ÀA.2,3 PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ G½zÀÄPÉÆArj E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ©ÃqÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrªÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è
UÀÄ£Éß £ÀA.278/11143,147,504,323,355,506 R/V 149 IPC & 7(1) (3) P.C.R ACT 1955 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

¢£ÁAPÀ: 25.12.2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.15 UÀAmÉUÉ DªÀÄ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ:20 eÁ: F½UÉÃgÀ G: PÀÆ° ¸Á: DªÀÄ¢ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀnÖ£À qÀ©âAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ²æà ªÀiÁgÀÄw.J¸ï.UÀļÁîj ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦.J¸ï.L, ¥ÀAZÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 200/- ªÀÄvÀÄÛ 58 Mjf£À¯ï ZÁAiÀiïì ¯Éç¯ïAiÀÄļÀî 180 JA.J¯ï. «¹Ì ¨Ál°AiÀÄļÀî ¥ÀgÉvï AiÉÆAzÀPÉÌ 41/- gÀÆ. MlÄÖ gÀÆ. 2378/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 192/11 PÀ®A.32.34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ : 25/12/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà, 36 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀgÉUÀÄqÀØ vÁ; ªÀiÁ£À« oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25/12/11 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ]ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¸Á: PÀgÉUÀÄqÀØ & gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á: PÀgÉUÀÄqÀØ E§âgÀÆPÀÆr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J. £ÀA PÉ.J.36/«-7250 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ ªÁ¥Á¸À PÀgÉUÀÄqÀØ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀgÉUÀÄqÀØ PÁæ¹£À°è ¨ÁUÀ®ªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ J.¹. £ÀA PÉ.J.36/9221 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ rüQÌPÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ E§âgÀÆ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃjzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® a¦àUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ §ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà ªÀÄÆVUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 283/11 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-25/12/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð,ZÀ®ÄªÁ¢, mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á;-UËqÀ£À¨sÁ« PÁåA¥À FvÀ£ÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà UÁ¼ÉÃgÀ PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á;-UËqÀ£À¨sÁ« PÁåA¥À gÀªÀgÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:24/12/2011 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢UÉ CªÀĪÁ¸Éå EzÀÄÝzÀÝjAzÀ bÀvÀæPÉÌ ºÉÆÃUÉÆÃt ¨sÁ CAvÁ PÀgÉ¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ C®èzÉ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ CtÚ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÁåA¦£À°è ¥Áèmï Rj¢ ªÀiÁr C°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ ¨ÁåUÀgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ E°è AiÀiÁPÉ ªÁ¸ÀªÁV¢ÝÃj CAvÁ DUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢ CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ''¨ÁåUÀgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ'' eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzsÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¹zÀÝjAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÄgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2011.PÀ®A.143,147,323,504,¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10).J¸ï.J¸ï.n.PÁ¬ÄzÉ -1989 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 25.12.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÉÆmÉPÀ¯ï ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||D£ÀAzÀUÀ¯ï ºÁ|ªÀ|gÁA¥ÀÆgÀÄ(¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ) FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ gÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DzÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV gÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ EwÛaÃUÉ CwÃAiÀiÁV PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ ¤±ÀPÀÛ£ÁVzÀÄÝ ,fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ-25-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÉÆmÉPÀ¯ï ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||D£ÀAzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 46/11 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 25.12.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ eÁUÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlÖ¥Àà ¸Á. §¼ÀUÁ£ÀÄgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L ªÀiÁvÀðAqÀ¥Àà ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ MlÄÖ 8 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀtÂUÀ¼ÁzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1748/- ºÁUÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2011 PÀ®A. 87 PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2011 gÀAzÀÄ 81 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,800 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. 

25 Dec 2011

CRIMES


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É

¢£ÁAPÀ:-19-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©.JA ¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ UËvÀªÀiï ¥Àæ¸Ázï ªÀAiÀiÁ: 59 ªÀµÀð eÁ: gÀd¥ÀÄvï G: ©.¹.JA zÀ°è J¸ï.r.J ¸Á: UÀuÉñÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¨ÉÃgÀÆ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸À¥Áß ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ¦.f. ¸ÉAljUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2011 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ.24-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà 35 ªÀµÀð F¼ÀUÉÃgÀ, ¥ÀAPÀÑgÀ CAUÀr ¸Á.£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÉƽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà PÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀÄ.30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À & ºÉƽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀÄ.30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À E§âgÀÆ ¸Á.£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ CAUÀrUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀAPÀÑgï w¢Ý¹PÉƼÀî®Ä §AzÀÄ PÉý ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ, ¦ügÁå¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄÆVUÉ & §®vÀÄnUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ZÀÆj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2011 PÀ®A.341.323 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢:24-12-11 gÀAzÀÄ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆêÀĹð ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw «±Á¯ÁQë UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ 28ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UÉÆêÀĹð vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J¼ÀÄî CªÀĪÁ¸Éå ¤«ÄvÀå ZÀgÀUÁ ZÉ®è°PÉÌ ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è UÀÄ©â Nr¸ÀÄvÁÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀªÀÄÄä vÀAzÉ §ÄqÉ߸Á§ ¸Á: UÉÆêÀĹð vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¸ÀgÀUÁ ZÉ°èzÉgÉãÀªÁ CAvÀ PÉý £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ«, vÀ£Àß PÉÊÄAzÀ UÀAl®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ GUÀÄj¤AzÀ VÃj, ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀÆVPÉÆAqÁUÀ DPÉAiÀÄ C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 412/2011 PÀ®A. 324, 376, 511 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢:24-12-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå PÁåA¥À ( PÀ®ÆègÀPÁåA¥À)£À°è ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ£ï vÀAzÉ ¸ÀħæªÀÄtÂAiÀÄ£ï ¯Áj £ÀA. nJ£ï.20 JJPÀì 6315 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÀ«ÄüÀÄ£ÁqÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¯Áj £ÀA. nJ£ï.20 JJPÀì 6315 £ÉzÀÝgÀ°è gÁ² «Ä±À£ï KjPÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ 45ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ®èAiÀÄåPÁåA¥À ( PÀ®ÆègÀ PÁåA¥À) vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ eÉÆÃ¥Àr ºÀwÛgÀ ¥À°Ö DV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À eÉÆÃ¥Àr ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀÝ zÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¯Áj ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ ºÉÆÃj ¸ÀwÛzÀÄÝ, C®èzÉà 1 ºÉÆÃjUÉ, 2 DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 DPÀ¼ÀÄ PÀgÀÄ«UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ, ¸ËAzÀgÀ£ï, ¸ÀgÀªÀt, ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀÄgÉñÀ EªÀjUÉ wêÀæ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.
413/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢: 23-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.4 gÀ°è ¦æAiÀiÁAPÀ qÁ° UÀAqÀ ¥À«vÀæ 30ªÀµÀð ¸Á: DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.4 FPÉUÉ FUÉÎ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÉÎ 8-9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÀ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt vÀ£ÀUÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ eÉêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.4gÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ CA§Äå¯É£Àì£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¹gÀÄUÀÄ¥Àà zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ 7-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦ügÀå¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «£ÉÆÃzÀ 30ªÀµÀð, £ÀªÀ±ÀÆzÀæ, ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á: DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.3 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 39/2011 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.12.2011 gÀAzÀÄ 70 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,100/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

24 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  


         ¢£ÁAPÀ 23.12.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄUÀ¯ï £ÁUÀgÁ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ lA.lA. PÉ.-36/J-1585 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è 10 jAzÀ 15 ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÁå©£ÉÃl ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ mÁ¥À ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2011 PÀ®A 279,336 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 23.12.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 80.30 UÀAmÉUÉ ²æÃ.JA.r. §ºÁzÀÆÝgÀ J.J¸ï.L ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆnÖ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj J.¦.-9/n-2330 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ±Á®A vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj PÉJ-36/3344 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ±Á®A vÀAzÉ gÀÄPÀªÀÄÄ¢Ýãï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ ®Q̸ÀzÉà ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀȵÀÚ ¹vÀĪÉà ªÉÄÃ¯É mÁæ¦ü¸ï eÁªÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2011 PÀ®A 279,336 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.12.2011 gÀAzÀÄ 140 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,400/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

23 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 08-12-2011 gÀAzÀÄ 02-30 ¦ JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À°è UÉÆÃgÉèÁ¼ÀPÁåA¦£À «ÃgÁgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À°è (ªÀÄÈvÀ) ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀįÁÛ£À¸Á§ EPÉAiÀÄÄ ºÉÆ®¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĸÉãÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ºÀĸÉãÀªÀÄä¼À §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄ£Éß £ÀA:400/11 PÀ®A: 279 338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 JA « AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÀĸÉãÀªÀÄä¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¸À¢æ ºÀĸÉãÀªÀÄä¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À ZÀAzÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸À¢æ ºÀĸÉãÀªÀÄä EPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢.22-12-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 ¦ JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ EAzÀÄ ¢.23-12-11 gÀAzÀÄ 9-30 J JA PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ °AUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A: 304(J) L ¦ ¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ §gÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ §gÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ²ÃWÀæªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.12.2011 gÀAzÀÄ 134 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,600/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

    
 


 


 


 

22 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ.21/12/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï DmÉÆÃjPÁë ¤¯ÁÞtzÀ°è ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄÌ 35 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ¥ÀwæPÁ ªÀgÀ¢UÁgÀ ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÀ. FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉìUÁV ªÀÄÄzÀUÀ¯ï D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ.21-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw £ÁAiÀÄÌ 30 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2011 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    

¢£ÁAPÀ: 22.12.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2.00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 3.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀAiÀÄ:41ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: ºÀaUÀ PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 01/15 dwÛ ¯ÉÊ£ï ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ QÃ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ §mÉÖ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 20,000/- ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉà ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ PÀÄ¥Àà£À FvÀ£ÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ ªÁ¥À¸ï ºÀnÖUÉ §AzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÀAvÀgÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¹zÀÝjAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2011 PÀ®A: 457.380.436 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2011 gÀAzÀÄ 142 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 33,600 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

    
 


 


 


 

21 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà @ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 46, eÁw: PÉÆgÀªÀgï G: PÀÆ° ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd, gÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå »A¢¤AzÀ®Æ ºÀ¼Éà ªÉʵÀåªÀÄå«zÀÄÝ, CzÉà ªÉʵÀåªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, £ÁUÀgÁd£ÀÄ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁUÀ°UÉ MzÀÄÝ §gÀæ¯Éà ¸ÀƼÉgÉà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À ¸ÀÄtÚzÀ §nÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ DvÀ£À UÀ©üðt ¸ÉÆ¸É ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ £ÁUÀªÀÄä, ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀqÀØgï EªÀgÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀ©â UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 20.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/11 PÀ®A. 504, 323, 324, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà,ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 23, ªÀqÀØgï G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀ vÁ: ªÀiÁ¤é ºÁ:ªÀ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2011 gÀAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 20.12.2011 gÀAzÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀ¼À vÀAV £ÁUÀªÀÄä½UÉ ¨ÉÊzÀÄ AiÀiÁPÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛÃj CAvÁ C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀAVUÉ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 294/11 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢:20-12-11 gÀAzÀÄ 9-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C®§£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà, mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36-nJ-7534 mÁæöå° £ÀA§gÀ E®è £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §®UÀqÉ ¸ÉÊr£À°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀzÉ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É JqÀ§¢UÉ wgÀV¹PÉÆAqÁUÀ zÁåªÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà 21 ªÀµÀð, ºÀjd£À, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄgÀ½ PÁåA¥À vÁ: UÀAUÁªÀw.FvÀ£À ªÀĺÉÃAzÁæ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-37-J-378 £ÉÃzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ£À ªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀÄ¢UÉ MqÉzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽwzÀÝ PÉÆAqÀAiÀÄå¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ zÁåªÀÄtÚ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉÃAzÁæ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 411/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ:19-12-2011 gÁwæ 9-30 jAzÀ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁgÀĪÁ® QæÃqÁAUÀÀtzÀ ºÀnÖ PÁåA¥ï£À°è ²æêÀĺÀªÀÄäzï E¨Áæ»A vÀAzÉ E¸ÀÆ¥sï¸Á¨ï G¸ÁÛzï ¸Á:PÁPÁ £ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀĺÀªÀÄäzï E¸Áä¬Ä¯ï zÁgÀĪÁ¯Á QæÃqÁAUÀtzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁ ¸ÀÆj ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ£ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛçUÀ½ÃAzÀ ZÉÊ£ÀÄ,ZÁPÀÄ,ºÁUÀÆ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ PÀĽvÀ°èUÉ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ºÉqï¯ÉÊmï gÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀĺÀªÀÄäzï E¨Áæ»A £ÀªÀÄä PÀqÉ AiÀiÁPÉ ¯ÉÊmï ¨É¼ÀPÀÄ ºÁQ £ÉÆÃqÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÉÃ£ï ±ÀAmÁ PÉüÀÛ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CZÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀ£ÀÄß PÀgÉÀ¹ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, EzÉ CAvÁ ¢£ÁAR: 20.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2011 PÀ®A: 143,147,148,323,324,326,504,506,¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

¢£ÁAPÀ:19-12-2011 gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁgÀĪÁ® QæÃqÁAUÀÀtzÀ ºÀnÖ PÁåA¥ï£À°è²æà ²ªÀ¥Áæ¸ÁzÀ vÀAzÉ °AUÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ ªÀ:26 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ºÀnÖ PÁåA¥ï zÁgÀĪÁ® QæÃqÁAUÀtzÀ°è gÀ¤ßUï ¥ÁæQÖÃ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1)ªÀĺÀªÀÄäzï E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï AiÀÄĸÀÆ¥ï2)ªÀĺÀªÀÄäzï E¸Áä¬Ä¯ï 3)C«ÄÃgï¸Á¨ï J®ègÀÆ eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CzÉà QæÃqÁAUÀtzÀ°è MAzÉqÉ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ KPÁAiÀÄQ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV "PÁågÉà ªÀiÁPÉïËqÉ ºÀªÀiï ¯ÉÆÃUÀAPÀÄ PÉÊPÀÄ r¸ÀÖ§ð PÀgÁÛgÉ JAzÀÄ ¤±ÉAiÀÄ°èzÀÝ gÉà ªÀiÁPÉà ¯ËqÉ ªÉÄÃgÉPÀÄ GzÀgï ¨Ávï PÀvÁð PÁågÉà CAvÁ ºÉý ¨ÁåqÀgï ¨ÉÆïÉÃvÀÄ §qÁ gÁeÁ PÁAzÀ£ï PÁågÉ ,¤ÃªÀŤªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ¤ªÀÄä £ÁAiÀÄPÀgÀÄ J®ègÀÆ §gÉåïÉà CAvÁ £ÉÃgÀªÁV eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, Q«UÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, DUÀ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ£À CtÚ ¸ÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄPï FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ FvÀ¤UÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2011 PÀ®A: 323,324,355,504,506,¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) CmÁæ¹n PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ:-19/12/2011 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ UÀt¢¤ß ªÀAiÀiÁ 64 ªÀµÀð.eÁ:-°AUÁAiÀÄvÀ,G:-ºÉÆÃmÉïï PÉ®¸À.¸Á:-¨É½îV£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ .¯Á¼À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀªÀÄvÀÄÛ.«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¯Á¼À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÄ ¸Á;-¨É½V£ÀÆgÀÄ «£ÀPÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄä ºÉÆÃmÉÃ¯ï £Á¼É QvÀÛ¯ÉèÉÃPÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ F jÃw ¸ÀĪÀÄä£Éà AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛj CAvÁ CAzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÀ©âzÀÄÝ DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ DvÀ£À ºÉAqÀw F jÃw £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ CAvÁ C£Àß®Ä ¯Á¼À¥Àà£ÀÄ ¸ÀzÀj UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß zÀ©âzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©Ã¼À®Ä ¸ÀzÀj UÀAUÀªÀÄä½UÉ JqÀUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, «ÃgÉñÀ FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥Àà£À ªÀÄUÀ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2011.PÀ®A.504,341,323,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 20-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ eÁ«ÃzÀ CºÀäzï vÀAzÉ eÁ»ÃgÀºÀĸÉãÀ 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¯Áj £ÀA. AiÀÄÄ.¦-078-¹J£ïN-531 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀ£ f¯Áè:: PÁ£À¥ÀÆgÀÄ (AiÀÄĦ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj AiÀÄ°è fAzÁ¯ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÀ£Àégï ¨É¯ïÖ ¥ÀnÖ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄÄ.¦AiÀÄ PÁ£À¥ÀÆgÀPÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ C¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÁåµÀ£À¯ï qÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ ¯Áj ¤°è¹ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ EAd£ï »ÃmÁV ¸ÀàPÀð¤AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ 19, ®PÀë ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ ¯Áj ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ PÀ£Àégï ¨É¯ïÖ ¥ÀnÖ C.Q. gÀÆ. 4, 98,000/- gÀÆ¥Á¬Ä F jÃw MlÄÖ 23,98,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 20/2011 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æêÀÄw «ÄãÁQë UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ, 20ªÀµÀð, PÀÄA¨Ágï ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀÄ, PÀÄA¨ÁgÀ¥ÉÃmÉ, ºÁ;ªÀ: CªÀÄgÉÃUËqÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ eÉÆÃ¥Àr °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FPÉUÉ FUÉÎ 2ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, SÁ¸ÀVà jÃwAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè, ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉÃ, ¢: 19-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£ÉªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¢: 19-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.10 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨sÀ®©üêÀÄ,gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 45/11 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ gÀ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆA rgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 jAzÀ 40 ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:-9-12-2011 gÀ ªÀÄÄAavÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀÄwÛVUÉ ºÀUÀ΢AzÀ ©VzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÁgÀÆ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ §®¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁr vÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ zÉúÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ PÀ®Äè PÀnÖ GªÀÄ®Æn ºÉƸÀ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÁQzÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ PÉƼÉwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀ: 65, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: GªÀÄ®Æn vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 


¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ wgÀĪÀįÉñÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À 30 ªÀµÀð eÁ-UÉÆ®ègÀÄ G-¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæ¥sÀgï ¸Á/wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 774 ªÀÄvÀÄÛ 775 gÀ°è ¢£ÁAPÀB11-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-36-n-1335/1934 zÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨ÉÆÃUÀt ªÀÄÆPÀ¥Àà ¸Á/©dÓ£ÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ 5 mÁæöåPÀÖgï G¸ÀÄPÀ£ÀÄß CA.Q.gÀÆ 2500/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ wgÀĪÀįÉñÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ «ÃgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÉñÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ²æäªÁ¸À «zÁåyð ¸Á/ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆwð G-DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á/UÁdUÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¥Éưøï zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ ºÉüÀ®Ä PÀÆ°AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ CªÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgïzÀ°è vÀÄA© PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/2011 PÀ®A. 379 L¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.12.2011 gÀAzÀÄ 109 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,700 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

    
 


 


 


 

20 Dec 2011

Reported Crimes

     ¢£ÁAPÀ: 17-11-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 jAzÀ 11-00 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀÄ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¸Á: UÀzÁé¯ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr
ONE 12V EXICED EXPESS BATTERY AND 40 NO.S OF 2V AMRA RAJ COMPANY BATTRIES TOTAL W/RS 255000 /- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/11 PÀ®A.457,380 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ vÀÄAUÀ¼À, 29 ªÀµÀð, PÁgÀ £ÀA. PÉJ-27-J-6941 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ²ªÀ°AUÀ£ÀUÀgÀ 3 £Éà PÁæ¸ï §¸À£À±ÀAPÀj UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÁªÉÃj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ-27-J-6941 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄAdļÁ ºÀÄAr £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ¹.eÉ.JA. ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JA.J¥sï.¹ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀĤAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀ£Áßj ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ gÁªÀÄgÉrØ EªÀgÀ eÉÆÃ¥Àr ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ zsÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯Áj £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQ ¤°è¹zÁUÀ PÁgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ ¸É¦üÖ §A¥Àgï£À M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄÄAdļÁ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¬Ä zÉëPÁ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ²ÃªÀ¥Àà ºÀÄAr EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀÝ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 409/2011 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÁmÉÃ¯ï ªÁrAiÀÄ°è ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï PÀÄA¨Ágï,ªÀAiÀÄ:36ªÀ,G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¥ÁmÉÃ¯ï ªÁqÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ZÀgÀArAiÀÄ°è ªÀÄĸÀj ZÉ°èzÀÝjAzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä FPÉAiÀÄÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄĸÀÄj ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ZÉ®ÄèwÛÃAiÉÄãÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÊzÁr ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 17 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÁmÉï画ÀA. 01 jAzÀ 18 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr CPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï EªÀjUÉ PÀ®Äè , PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.214/2011 PÀ®A.143, 147, 148, 504, 323, 324,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ¢£ÁAPÀ:04-12-2011 gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ²æêÀÄw gÁdªÀiÁ UÀAqÀ ºÀ¸À£À¸Á§ ªÀ:40 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:04-12-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ©Ã©eÁ£ï UÀAqÀ ¸À§Ó° ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÄÛA¸Á§ §½UÉÃgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÁdªÀiÁ FPÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PɼÀUÉ PÀqÉ« PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §qÉzÀgÀÄ , C®èzÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DgÉÆæ £ÀA:07£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ SÁ¸ÀVà ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 53/11 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2011 PÀ®A: 341,354,323,355,504,506,¸À»vÀ 149 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.12.2011 gÀAzÀÄ 126 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,500/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

19 Dec 2011

CRIMES

gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À, ¸Á: ¨ÁzÀ°ð PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ±Á¯ÉAiÀÄ AiÀÄƤ¥sÁªÀÄð ºÉƯÉAiÀÄ®Ä FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÉ ªÀi˯Á° vÀAzÉ ªÀiÁ£É¸Á¨ï 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, mÉÊ®gï, ¸Á: ¨ÁzÀ°ð PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¨ÉÃUÀ ºÉÆ°zÀÄ PÉÆqÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï §mÉÖ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ¯É®è EAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ªÀi˯Á° FvÀ£À mÉÊ®gï CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §mÉÖ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝjAzÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ £Á¼É §gÀĪÀ¢®è ¤£Àß PÀÆ° vÉUÉzÀÄPÉÆ £Á¼É £À£Àß ªÀÄUÀ §gÀÄvÁÛ£É DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°è §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ DUÀ ªÀi˯Á° FvÀ£ÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà MAzÀÄ ¸À® ºÉýzÀgÉ PÉüÀĪÀ¢®è K£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÀqÉ ªÀÄÄAzÉzÉèUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 408/2011 PÀ®A. 504, 324, L¦¹ gÀ¥ÀæPÁgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:18/12/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁUÉÆÃqÉ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ, PÉÆÃjAiÀÄgï,36ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÄègÀÄ, vÁB ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀnÖ ªÁ¥Á¸ÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-PÀ«vÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, PÀÄgÀħgÀ,»gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-36,«-7721 ZÁ®PÀ, ¸Á:C«ÄãÀUÀqÀ,vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ36,«7721 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄvÉÆÛ§â£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ & C®PÀëåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨ÁUÉÆÃqÀ¥Àà¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà PÉʨÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §®UÁ® »ªÀÄärUÀÆ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¨ÁUÉÆÃqÉ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2011 PÀ®A: 279.337,338 L.¦.¹. & 187 LJA«AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀìzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:17-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÁmÉÃ¯ï ªÁrAiÀÄ°è ZÉ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁd¥Àà ªÀ: 48 ªÀµÀð eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: ¥ÁmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÁmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĸÀj ZÉ°èzÀÝjAzÀ ZÉ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ¥Àà gÀªÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀ PÀ¸À ªÀÄĸÀj AiÀiÁPÉà ZÀ®ÄèwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀÄgÉñÀ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ NªÉÄäïÉà ¹nÖUÉzÀÄÝ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÀ¸À ªÀÄĸÀj ºÁPÀ®Ä ¨ÉÃqÁ C£ÀÄßwÛgÉ£À¯É JµÀÄÖ ¸ÀÆPÀÄÌ ¤ªÀÄäUÉ CAvÁ ZÉ£ÀߪÀÄä¼À UÀAqÀ£À£ÀÄß PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½zÀ vÀĽzÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ZÉ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.213/2011 PÀ®A.143,147,148,504,323,324,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2011 gÀAzÀÄ 176 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 40,300 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

18 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 

£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 65ªÀµÀð eÁw- £ÁAiÀÄPÀ G-UËAr PÉ®¸À ¸Á|| PÀ½î °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ CwÃAiÀiÁV PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ ¤±ÀPÀÛ£ÁVzÀÝ£ÀÄ ¢: 17-12-2011 gÀ 16-00 PÀ½î°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 7.00 ¦.JªÀiï.UÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CCAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 34ªÀµÀð eÁw-£ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||PÀ½î°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 44/2011 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-29 eÁvÀ- °AUÁAiÀÄÄvÀ G- qÉæöʪÀgÀ ¸Á||PÉÆrºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-12-11 gÀAzÀÄ 12.30J.JªÀiï.UÉ PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ -¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ -°AUÀ¸ÀÆUÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA J.¦.21 AiÀÄÄ-6342 £ÉÃzÀÝgÀ°è £É®Äè gÁ¹ «Ä±À£ï AiÉÆA¢UÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ PɼÀV½¹ ¥ÀÄ£ÀB gÀ¸ÉÛUÉ Jj¸ÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ²æäªÁ¸ÀgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï ªÀAiÀÄ-26 eÁw- PÀªÀiÁä G- ªÀĹãï D¥ÀgÉlgï ¸Á||ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï FvÀ¤UÉ & EvÀgÉ E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æäªÁ¸ÀgÁªï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 292/11 PÀ®A. 279,337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:17-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ°è U˹AiÀiÁ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ªÀ:20 eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀAV ¸À¯Áä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀ J®ègÀÆ eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÀ®Äè MqÀÄØ AiÀiÁPÉ QwÛ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¸À¯Áä¼À£ÀÄß J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ §qÉzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ U˹AiÀiÁ½UÉ ¸ÀºÁ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ U˹ÃAiÀiÁ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2011 PÀ®A .323,324,354,504, s¸À»vÀ 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ ªÀ:21 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:¥Á£ïqÀ©â CAUÀr FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:17-12-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®5-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄĹèÃA d£ÁAUÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C°ªÀiÁ UÀAqÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ CªÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀ°è£À MrØ£À ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä CtÚ ZÀ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä eÉÆvÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉãÀÄ ªÀiÁrzÉÝà JAzÀÄ PÉýzÁUÀ C°ªÀiÁ UÀAqÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 4 d£ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀߣÀÄß PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ZÀ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä £À£Àß vÁ¬Ä ®QëöäzÉë §AzÀÄ J©â¹zÁUÀ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ EzÀÝ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2011 gÀAzÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2011 PÀ®A .324,504, s¸À»vÀ 149 L¦¹ gÀ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2011 gÀAzÀÄ 106 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

17 Dec 2011

PRESS NOTE

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.12.2011 gÀAzÀÄ 143 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,300/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

16 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ14/12/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉ J.f.PÁ¯ÉÆä ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ UÀAUÀªÀÄä zÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ ²æÃvÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ §dAwæ,42ªÀµÀð,qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á-D¯ÉÆÌÃqï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß læA¥sï 40 ªÁºÀ£À DmÉÆà £ÀA PÉ.J.34/n.Dgï -1099 £ÉÃzÀÝgÀ°è CqÀPÀ® UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ EªÀjUÉ §vÀÛzÀ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ J.f PÁ¯ÉÆä ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ UÀAUÀªÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DPÀ¹äPÀªÀV ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÉÊ®£ÀìgÀ¢AzÀ ºÉÆUÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ §AzÀÄ D ¨ÉAQAiÀÄÄ UÁrAiÀÄ°èzÀÝ ºÀÄ°èUÉ vÀUÀÄ° ºÀÄ°è£À eÉÆvÉUÉ Er ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¨ÉAQ CwÛ PÉÆAqÀÄ GjzÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ªÁºÀ£À ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÀiÁr¹zÀ ¨Ár CA.Q.30000/-2]ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ mÉÃ¥À gÉPÁqÀðgÀ,qÀPï CA.Q.5000/- ºÁUÀÆ læA¥sï 40 ªÁºÀ£À DmÉÆà £ÀA PÉ.J.34/n.Dgï -1099 CA.Q.4,10,276/-»ÃUÉ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ.4,45,276/- ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ C.¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 19/2011 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ. 16/12/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉJ¸ï.Dgï.n.¹ §¸À.£ÀA. PÉJ-35/J¥ï-56 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ: 35 §¸ï.£ÀA. PÉ.J.35/ J¥sï. 56 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÉAUÀ¯ï vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ f¯Áè ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¤qÀ±ÉõÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¯Áj.£ÀA.PÉJ-28/J-9001 gÀQèãÀgï ¸Á. vÁjªÁ¼À vÁ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ f¯Áè:- ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï FvÀ¤UÉ ¤gÀÄ¥Á¢ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnzÀÝjAzÀ §® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdzÀ QîÄUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/11 PÀ®A.279.337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.12.2011 gÀAzÀÄ 97 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,900 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

15 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 

¢£ÁAPÀ 14-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¦£À°è Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA.-3 PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ©AV ªÀAiÀÄ:55ªÀ, ¸Á;¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï-3 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/PÉ-334 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï-3 ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ eÉÆÃ¥Àr PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §®UÉÊ ¹UÀß¯ï ªÀiÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-05/EJ£ï-5164 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÆêÀÄ¥Àà¤UÉ §®UÀqÉ ¨sÁUÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ§AzÀÄ , §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV , §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀiÁqÀVj , ªÀAiÀÄ:37ªÀ, eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.211/2011 PÀ®A.279.,304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 14-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁgÉtÚ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà, 70 ªÀµÀð, eÁ-ªÀqÀØgï, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: »ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ £À¼À¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉAPÉÆç vÀAzÉ FgÀtÚ, 47 ªÀµÀð, eÁ-ªÀqÀØgï, ¸Á:»ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀiÁgÉtÚ¤UÉ MªÉÄäÃ¯É PɪÀÄÄä §A¢zÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV PÉ«Ää C°è zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è GUÀ½zÀÄÝ, DUÀ C°èAiÉÄà ¤AwzÀÝ ªÉAPÉÆç£ÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ £À£Àß £ÉÆÃr AiÀiÁPÉ GUÀĽzɯÉÃ, ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀ¯Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÀqÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À ªÉÄîÎqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, DUÀ FgÉñÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ Nr §AzÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ¼ÀÄ, DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ªÀiÁgÉtÚ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ¸ÉÃj §AzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹zÁUÀ CªÀgÀÄ G½¢AiÀįÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀ®è£ÀÄß C°èAiÉÄà MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ, CAvÁ ªÀiÁgÉtÚ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 225/2011 PÀ®A. 341, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹. gÀ¥ÀæPÁgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ


 

¢B 20-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ²æà ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ N§tÚ eÁwB®ªÀiÁt ªÀAiÀÄ-34ªÀµÀð GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ªÀÄÄgÀQUÀÄqÀØ vÁB ªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄgÀQUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.57gÀ°èzÁÝUÀ PÀĪÀiÁt vÀAzÉ zsÀªÀÄð £ÁAiÀÄPÀ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr F ºÉÆ®zÀ°è KPÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛà ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä¥Àà J°èzÁÝ£ÉAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ F ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ £ÁªÀÅ MAzÀÄ ¸ÁÖA¥À ¥ÉÃ¥ÀgÀ vÀA¢zÉÝÃªÉ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¸À»vÀªÁV G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹.ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁ𢠸ÀA.38/2011 gÀ£ÀéAiÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2011 PÀ®A B 504,506,448 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.12.2011 gÀAzÀÄ 78 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,800/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

14 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢; 12-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-50 UÀAmÉUÉ PÉÃA¢æAiÀiï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §¸ï £ÀA.PÉ.J.-36 J¥sï.618 ¢¤ß-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ §¸ï£À°è E½AiÀÄÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ°è M§â ºÀÄqÀÄUÀ£À ¥Á¸ï£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀizÀ°è CzÀÄ £ÀPÀ° §¸ï ¥Á¸ï CAvÁ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ D ºÀÄqÀÄUÀ£À ¥Á¸ï zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CgÀÄt PÀĪÀiÁgÀ ¥Á¸ï £ÀA 1085403 CAvÁ EzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄÆ¯ï §¸ï ¥Á¸ï£À ¨sÁªÀavÀæzÀ ªÉÄÃ¯É CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgï ¸ÁÌ£ï ªÀiÁr¹ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜUÉ DyðPÀ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÀĪÀðvÀ£É¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÉÆÃw¯Á¯ï £ÁAiÀÄÌ ,ªÀiÁå£ÉÃdgï ,1 §¸ï r¥ÉÆà ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.215/2011 PÀ®A 419 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
    


 

¢£ÁAPÀ:-12/12/2011. gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄtÂÚPÉÃjPÁåA¥ï ±Á®A¸Á§ vÀAzÉ ¨ÁªÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ªÀÄĹèA PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á;§¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ.ªÀÄtÂÚPÉÃjPÁåA¥ï vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ FgÀ¥Àà PÉÆgÀ« FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ PÉÆqÀĪÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è E§âgÀÆ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ±Á®A¸Á§£ÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ FgÀ¥Àà PÉÆgÀ« FvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ, CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ FgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà FPÉAiÀÄÄÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ±Á®A¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2011.PÀ®A. 323.324.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,


 

ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï ªÀÄlÆÖgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ¦AeÁgÀ G: PÀÆ° ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ©Ã©AiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀi˯Á¸Á§ ªÀÄlÆÖgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 32 eÁ: ¦AeÁgÀ G: PÀÆ° ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV PÁåA¥ï FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ ªÀÄUÀÄ C¼ÀÄwÛzÀÝ «µÀAiÀÄzÀ°¢£ÁAR: 12.12.2011 gÀAzÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.AvÁ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2011 gÀAzÀÄ ©Ã©AiÀĪÀÄä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2011 PÀ®A 504.323.341.506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ®° ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ;


 

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄAiÀÄå 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgï, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ªÀqÀØgÀ Nt ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà @ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄ£É RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¥Àæw ¢£À ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2011 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ ªÀiÁªÁðr ªÀÄ£ÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ ¸ÀÆ¼É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆ®l ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjªÀÄzÀ UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ Qæ«Ä£Á¼ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹zÀÄÝ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà @ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå FvÀ£ÀÄ F ¸ÀÆ¼É ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄAiÀÄå FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 216/2011 PÀ®A: 323,498(J),504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     


 

¢£ÁAPÀ: 14.12.2011 gÀAzÀÄ lAlA UÁr £ÀA PÉ.J.36 -8591 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ¢AzÀ-ªÀÄÄzÀUÀ® PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀºÀ¹¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-ªÀÄÄzÀUÀ® gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.36 «-7570 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀÄgÀ¥Àà¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ lAlA ZÁ®PÀ C°è¬ÄAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÉêÉAzÀæ £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄÌ 35 ªÀµÀð , ®ªÀiÁt ¸Á||C²ºÁ¼À vÁAqÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 290/11 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢; 27-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmɬÄAzÀ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀgÀAUÀ zÀªÁðeï gÉÆÃqï ºÀªÀÄzÀzÀð ±Á¯É ºÀwÛgÀ CºÀäzï SÁ¢æ zÀUÁðzsÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ,.J,-36 J¯ï-3533 C.PÀ°.30,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2011 gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzï ªÀÄĸÁÛPï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸ÁPï ,35ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á-2-3-65 CAzÀÆæ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 214/2011 PÀ®A 379 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.12.2011 gÀAzÀÄ 96 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,100/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

13 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 11-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É ªÀÄÄAzÉ ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ªÀAiÀÄB43 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ §tfUÀ MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄjzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ²ªÀgÁd FvÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯Éà ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ £ÀªÀÄä »AzÉ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ °ÃqÀgÀUÀ¼ÀÄ EzÁÝgÉ ¤ªÀÄä »AzÉ AiÀiÁjzÁÝgÉ §tfUÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EzÉà PÀ°è¤AzÀ PÉÆ°©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ²ªÀgÁd FvÀ£À zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2011 PÀ®A. 341,504,506,427 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2011 gÀAzÀÄ 81 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,800 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

12 Dec 2011

CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

  ¢£ÁAPÀ:14.10.2011 gÀAzÀÄ ¥ÁUÀÄAl ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà 24 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:qÉæöʪÀgï ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-11-50/54 EA¢gÁUÁA¢ü J¸ï.¹/J¸ï.n ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,FvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¸ÉæöʪÀgï PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ DzÀgÉ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀ°®¯Á DvÀ£À UɼÉAiÀÄjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä E°èAiÀÄÆ §A¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ DvÀ£À vÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2011 PÀ®A: «Ä£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀB11-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-30 UÀAmÉUÉ ±ÀAPÀæ¥Àà J.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ «ÄnÖ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ E£ÀÆß ¸Àé®à zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï PÉÆlÄÖ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ. DUÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀgÀ£ÀÄß J©â¹ PÀÆr¹ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-PÀÆ° ¸Á/eÁ°¨ÉAa CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, ªÉÄð£À ºÀ®ÄèUÀ½UÉ, ªÉÄîÄÛnUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ, JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36-ºÉZï-9630 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀAzÀQ±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ f.«ÃgÀtÚ 28 ªÀµÀð ¸Á/ªÀÄrØ¥ÉÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀÄ«UÉ ¨Á¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ n.«.J¸ï ¦üAiÀiÁgÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-34-PÀÆå-7145 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ±ÀAPÀæ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA . 219/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

¢£ÁAPÀ 11-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ« vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà , 26 ªÀµÀð, eÁ-ªÀqÀØgÀÄ , G-PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/UÁgÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï ZÁA¥ï £ÀA§gï PÉ.J-36-ºÉZï-869 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ V¯Éè¸ÀÄUÀÆgÀÄ¢AzÀ UÁgÀ®¢¤ßUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ V¯Éè¸ÀÄUÀÆgÀÄ-ªÀÄlªÀiÁj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀÄgÀÄPÀÄ£ÀqÉÆÃt §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÀÄlªÀiÁj PÀqɬÄAzÀ f.¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ f.«ÃgÀ£ÀUËqÀ 28 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ªÀÄlªÀiÁjFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåóµÀ£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-36/Cgï-220 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ M§â£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ«UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ gÀ«AiÀÄ ºÀuÉUÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ f. ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ JqÀ ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°£À »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè. n.«.J¸ï ZÁA¥ï£À ºÉqï ¯ÉÊmï ºÉÆqÉzÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ gÀ«AiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢:12.12.2011 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 220/2011. PÀ®A. 279, 337, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

¢£ÁAPÀ 11-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ: ªÀÄjzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzÀ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼ÀªÁzÀ ¹nÖ¤AzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ºÉÆmÉÃ¯ï §tfUÀ , ¥Àæ¨sÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ §tfUÀ , ªÀĺÁAvÀ¥Àà §tfUÀ ºÁUÀÆ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà §tfUÀ J¯ÁègÀÆ ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ J¯Éà ¨ÁåqÀgï ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤AzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÁr, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄjzÉêÀ¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 154/2011 PÀ®A: 504.323.324.506.¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. & ¦.J.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 12/12/11 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ UÀuÉñÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¥sÀ¬ÄêÀiï ¨ÁµÁ vÀAzÉ ¹Pï¥Àvï-G¯Áè, 32 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ±ÉÃRgï ¯Áf¹ÖPÀë ¥ÀæªÉÃmï °«ÄmÉqï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ, UÀ£ÁߪÀgÀA ±ÁSÉAiÀÄ mÁmÁ mÉæîgï £ÀA PÉ.J.01/¹-8053 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ¥É£ÀߪÀÄ®ÆgÀÄ, ªÀÄAqÀ®A: ¥É£ÀߪÀÄ®ÆgÀÄ f: PÀȵÁÚ (DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉæîgï ¯Áj £ÀA PÉ.J.01/¹-8053 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«UÉ PÀqÉUÉ , E£ÉÆßêÁ PÁgï£ÀA PÉ.J.51/J£ï-7506 £ÉÃzÀÄÝ ¯ÁjUÉ ¸ÉÊqï ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjUÉ CqÀتÁV ¤°è¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ PÁj£À°èzÀÝ 5 d£ÀgÀÄ E½zÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï gÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ``¤ÃªÀÅ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ qsÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ PÉ.F.©. PÀA§PÉÌ rüQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÀA§ QwÛ ºÉÆÃV §ºÀ¼À ®ÄPÁë£ÀÄ DVzÉ CzÀgÀ RZÀÄð 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä DUÀÄvÀÛzÉ FUÀ ¤ÃªÀÅ ¸Él¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ CzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÉÆÃVj'' CAvÁ CAzÁUÀ DUÀ ``PÀA§ ©¢Ý®è UÉÊ-ªÉÊgÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÀj¢zÀÄÝ qsÁ¨sÁzÀªÀgÀÄ ªÀiÁr¸ÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÀt PÉüÀ®Ä ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢®è ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè ºÁUÉãÁzÀgÀÆ zÀAqÀ PÀlÄÖªÀzÁzÀgÉ PÉ.E.© AiÀĪÀjUÉ PÀlÄÖvÉÛêÉ'' CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ``£ÁÀªÀÅ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ w½¢Ãj £ÀªÀÄä PÁj£À gÉhÄAqÁ £ÉÆÃqÀÄ ¤£ÀUÉ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ, £ÁªÀÅ PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉAiÀĪÀgÀÄ EzÉÝêÉ, ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛêÉ'' CAvÁ ºÉzÀj¹ ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ¤ªÀÄä QèãÀgï¤UÉ ©r¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ'' CAvÁ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ QèãÀgï£À PÉÊ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ vÀªÀÄä PÁgï£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ QèãÀgï¤UÉ ºÀt ªÀ¸ÀÄ° ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ CAvÁ ¸ÉÊAiÀÄzï ¥sÀ¬ÄêÀiï ¨ÁµÁgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 278/2011 PÀ®A 143,147,323,363,385 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¢: 11-12-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåºÀß 3-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉZï. PÀȵÀÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ UÉƧâgÀPÀ¯ï-gÀªÀÄPÁåA¥ï PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀ: 48 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÁlªÀĽî vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð ºÁ° ªÀ¸Àw §AUÁj PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊrUÉ ¤AvÀÄ PÉÆAqÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 36 J 1499 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§Ä vÀAzÉ §ÄqÀ£ï ¸Á¨ï ¯Áj £ÀA PÉJ 36 J 1499 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §¸ÀªÀ ¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »A¢¤AzÀ jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨Ár JzÉUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ CzÀÝjAzÀ aQÃvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁV §AUÁj PÁåA¦£À°è 4-00 ¦. JA. PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw C£ÀߪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£É £ÀA: 406/2011 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


 

¢£ÁAPÀ:14.10.2011 gÀAzÀÄ ¥ÁUÀÄAl ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà 24 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:qÉæöʪÀgï ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-11-50/54 EA¢gÁUÁA¢ü J¸ï.¹/J¸ï.n ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,FvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¸ÉæöʪÀgï PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ DzÀgÉ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀ°®¯Á DvÀ£À UɼÉAiÀÄjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä E°èAiÀÄÆ §A¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ DvÀ£À vÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2011 PÀ®A: «Ä£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

¢£ÁAPÀ: 11.12.2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆåÃw FPÉAiÀÄ£ÀÄß 3 £Éà ºÉjUÉ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²ªÀA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr ¹fjAiÀÄ£ï C¥ÀgÉõÀ£ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ vÁ£ÀÄ CzÀPÉÌ M¦à ºÀt vÀgÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß CPÀÌ FgÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr UÀAqÀÄ ªÀÄÄUÀÄ d£À£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C¥ÀgÉõÀ£ï xÉÃlgï ¤AzÀ CAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÉÆAqÀgï ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ §lÖAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛzÀÝ MªÀÄzÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ M¼ÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ F ºÉjUÉVAvÀ ªÉÆzÀ®Ä C¥ÀgÉõÀ£ï xÉÃlgï £À°è E£ÉÆßAzÀÄ ¹djAiÀÄ£ï ºÉjUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É vÁ£ÀÄ D¸ÀàvÉæ §AzÁUÀ CAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÉÆAqÀgï gÀªÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÁrðUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÀÄÝ ªÁrðUÉ ºÉÆÃV §mÉÖAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä D¸ÀàvÉæ ªÉÊzÀågÉÆA¢UÉ ZÀað¹ MAzÀÄ UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÉà d£À£À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ f.«ÃgÁgÉrØ vÀAzÉ ®ZÀÑtÚ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 10-6-53 ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2011 PÀ®A: 420 L.¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2011 gÀAzÀÄ 102 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.