Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Jul 2017

Reported Crimes


                                                                         

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

J¸ï.¹/J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
     DgÉÆæ  £ÀgÀ¹AºÀ PÀÄgÀħgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-7-17 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ r¥ÉÆà ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ PÀĪÀiÁgÀ @ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀiÁjªÀÄÄvÀÄÛ 25 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À eÉÆvÉ F »AzÉ dUÀ¼ÀªÁzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀĪÀiÁgÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ K¸ÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß  £ÉÆÃr ©r¹ PÉÆArzÀÄÝ, PÀĪÀiÁgÀ @ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ, 108 CA§Ä¯Éãïì ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAzÁw EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 207/17 PÀ®A 504, 323,307, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(i) (x)(ii)(v) J¸ï¹/J¸ï¹  ¦.J.PÁAiÉÄÝ 1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
     ¢£ÁAPÀ 22-7-17 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà dA±ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ  ªÀÄPÀÄÛªÀiï ¸Á§ 28ªÀµÀð, ªÀÄĹèA MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀÄAPÉñÀégÁ¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÉÝãÀAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ/DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄåzïC° vÀAzÉ ªÀÄPÀÄÛªÀiï¸Á§ 35 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á: ¸ÀÄAPÉñÀégÁ¼À FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 J¸ï-5527 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀÄAPÉñÀégÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  zÉêÀzÀÄUÀð-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©gÀr ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¨ÁAqï PÀ°èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯É, ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É & §® vÀÄnUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃjzÀÄÝ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥Àr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ  23-7-17 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.106/17 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
       
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,   ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2017 gÀAzÀÄ 159 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.