Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
  PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ,  «gÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÁUÉÆÃf gÁªï, 52 ªÀµÀð, eÁ:PÀlUÀgÀ, G:PÉ.J¸ï.©.¹.J¯ï zÀ°è QjAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ( ¯ÉÃPÀÌ¥ÀvÀæ «¨sÁUÀ ) ¸Á: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£À JAUÉÃeï ªÉÄAmï PÁgÀt vÀ£Àß PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 18.12.2012 gÀAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  ¢£ÁAPÀ: 17-12-12 gÀ 0730 UÀAmɬÄAzÀ 18-12-12 gÀ 0200 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr  ¨ÉÃqï gÀÆ«ÄUÉ ºÁQzÀ Qð ¥ÀvÀæ ªÀÄÄjzÀÄ C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀ ,¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000/- gÀÆ MlÄÖ C.Q.gÀÆ: 1,51,000/-  ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2012 PÀ®A: 454,457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 17.12.2012 gÀAzÀÄ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA; PÉJ-36- 6468 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ PÁtĪÀ «zÀÄåvï vÀAwUÀ¼ÀÄ eÉÆvÀÄ ©zÀÄÝ ¯Áj PÁ婤UÉ vÁUÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ w½zÀÄ PÀÆqÀ ¯Áj ZÁ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ «zÀåvï ªÉÊgï ¯Áj PÁ婤UÉ ¸Àà±ÀðUÉÆAqÀÄ PÁ婤£À JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀUÉ PÉÊvÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝ QèãÀgÁzÀ C°è¸Á¨ï FvÀ£À  ªÀÄUÀ UÀ¤ EªÀ¤UÉ «zÀåvï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É, F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è «zÀÄåvï E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è eÉÆvÀÄ ©zÀÝ «zÀåvï ªÉÊgïUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À vÉÆj¹zÀÝjAzÀ WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¸À®Ä EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÀÛgÉ, CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2012 gÀAzÀÄ C°è¸Á¨ï vÀAzÉ ¨ÁªÀ¸Á¨ï RÄgÉö ªÀAiÀiÁ;50 eÁ;ªÀÄĹèA; G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;PÉÆvÀÛzÉÆrØ vÁ;zÉêÀzÀÄUÀð  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ üUÀÄ£Éß £ÀA: 163/2012 PÀ®A 279,336.304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¢.17-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.«ÃgÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄ-53ªÀµÀð GB CgÀPÉÃgÁ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ¦üïïØ D¦üøÀgï, §eÁd ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ BPÉ.J-34/JPïì-6034gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁBPÀA¦èPÉÆÃmÉ vÁBBºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, fBB §¼Áîj vÀ£Àß §eÁd ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ BPÉ.J-34/JPïì-6034 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À«-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀ½îºÉÆøÀÆgÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è PÀ¨ÉâÃgÀ ±ÀgÀt¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ   mÉA¥ÉÆà £ÀABPÉJ-36/2226£ÉÃzÀÝgÀ ZÀ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß  Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.«ÃgÀtÚ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ PÉ.«ÃgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉÉAzÀÄ ²æà gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀj°AUÀ¥Àà eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBaªÀiÁè¥ÀÆgÀ.  gÀªÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;  129/2012 PÀ®AB 279,304[J]L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .


            ¢£ÁAPÀ: 17.12.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ D±À¥Àà ¸Á|| AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FvÀ£À vÀAzÉ D±À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð: ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀªÀÄä UÀæªÀÄzÀ ±ÀªÀÄPÀgÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÀAiÀÄ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ -±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉ £ÁgÀAiÀÄt qÁ§zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÉ  ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁ£Àð PÀÆqÀ ªÀiÁqÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ vÀ£Àß vÀªÀÄzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ  EzÀjAzÀ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 280/2012 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ¢.16-12-2012gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð,GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB£ÀªÀ®PÀ® vÁBªÀiÁ£À« gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð [ªÀÄÈvÀ£ÀÄ]FvÀ£ÀÄ £ÀªÀ®PÀ® UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀiÁqÀVj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£À«-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »ÃgÉÆúÉÆAqÁ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ BPÉ.J-36/JPïì-4214gÀ £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½îºÉÆøÀÆgÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ±ÀgÀt¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁqÀVj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.ªÉAPÀmÉñÀ£À ºÀuÉUÉ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ ¹rzÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ UÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ  ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2012 PÀ®AB 279,304[J]L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÄgÀħgÀ 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ vÀ£ÀVzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀÄ¥ÀÛ aAvɬÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ.14-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ.17-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ ²ªÀ£ÀUÀÄwÛ ªÀAiÀÄ.20 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀħgÀÄ, G.ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 29/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 11.12.2012 gÀAzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ UËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á: L.r.J¸ï.JA.n. ¯ÉÃOlÖ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä £ÀÆå VæÃ£ï ªÀiÁPÀð ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï £À°èAiÀÄ PËAlgÀ£À°è DPÀ¹äPÀ ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï CV ¨ÉAQ ºÀwÛ  ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ mÉç¯ï PÀÄaðPËAlgï mÉç¯ï J¯Áè ¸ÀÄlÄÖ C.Q. 2,21,000/- ®ÄPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ  C.¨É. C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 4/2012 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
            ¢£ÁAPÀ: 18-12-2012 gÀAzÀÄ 9-30 J..JA.PÉÌ 1) PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà,2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà3) ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: gËqÀPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà, QüÉîPÁåvÀgÀ, 56 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: gËqÀPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀ PÀ¸ÀzÀ w¥ÉàUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝPÉÌ AiÀiÁPÉà ºÀaÑ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ CAvÁ CAzÀÄ £ÁUÀgÁd£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÀgÉ¥Àà£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 362/2012 PÀ®A. 341,324,323,504,506 gÉ.« 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


  
ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä GUÁæt ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¤UÀªÀÄ ªÀiÁ£À«  gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2012 jAzÀ 22.11.2012 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆÃzÁ«Ä£À°èzÀÝ 8,670 ¨sÀvÀÛzÀ aîUÀ¼ÀÄ C.Q. 78,89,700/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 303 aî eÉÆüÀ C.Q. 19,695/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è ¸ÁÖPï ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À aîUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀt  ±ÀÄ®Ì (¨ÁrUÉ) 75,77,781/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1,58,32,138/- gÀÆ. ¸ÀļÀÄîzÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ oÉêÀtÂzÁgÀjlÖAvÀºÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß C«UÉ ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÆ® GUÁæt gÀ¹Ã¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀAUÀæBt ±ÀÄ®Ì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀzÉà J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä FvÀ£ÀÄ ¤UÀªÀÄzÀ ¯ÉÆÃPÀ £ËPÀgÀ£ÁV C¢üPÁgÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV §¼À¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GUÁæt ¤UÀªÀÄPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ f.ºÉZï.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå ªÀ-50 ªÀµÀð eÁ-MPÀÌ°UÀ G-¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GUÁæt ¤UÀªÀÄ £ÀA.43 ¦æêÀiï gÉÆÃeï gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-25 ªÉÆ.£ÀA>7760966904 gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2012 PÀ®A: 465,467,468,408,409,420 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  18.12.2012 gÀAzÀÄ  --- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  ---/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.