Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

        ¢£ÁAPÀ: 21-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è K¼ÀÄgÁVPÁåA¥ï PÁæ¸ï »AzÀÄUÀqÉ ©æqïÓ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉÄÃn «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-34/ªÀAiÀiï-4226 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ,¸Á: PÀÄqÀzÀgÁ¼ï , vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà , f: §¼Áîj FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA. PÉJ-34/ªÀAiÀiï-4226 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÀgÀtªÀÄä¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¸À®Ä E.eÉ §¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ gÉÆÃr£À°è vÉUÀÄÎ EzÀÄÝ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ CAUÁvÀªÁV qÁA§gï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝ jAzÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è §®ªÁzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¨É¤ßUÉ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉmÁÖV , §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁfUÉ £ÉÃgÀªÁV §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄzÀ°è UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢.24-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ°è UÀÄ£Éß £ÀA.272/2012 PÀ®A. 279 , 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
                                        

        ¢£ÁAPÀ 24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà G½ªÉÄñÀégÀ 29 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÁPÀgÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À UÀuÉñÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ÆzÉUËqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ  1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà §Ar, PÀÄgÀħgÀ, ¸Á.ªÁåPÀgÀ£Á¼À 2) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà §Ar, PÀÄgÀħgÀ, ¸Á.ªÁåPÀgÀ£Á¼À  3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆÃmÉ, PÀÄgÀħgÀ, ¸Á.ªÁåPÀgÀ£Á¼À CªÀjzÀÝ°èUÉ §AzÀÄ §ÆzÉUËqÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä gÉÆPÀÌ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ, ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÉà ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/12 PÀ®A.504.324.506 gÉ/«.34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁ¼R°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


       ¢£ÁAPÀ:-25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÉƸÀUÉgÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á;G¥Àà®zÉÆrØ 2) UÁ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà £ÉÃV®Ä eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ 3) ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÁ¤ºÁ¼À eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ 4) ºÉƸÀUÉgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà UÀfð£Á¼À eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ 5) ºÉƸÀUÉgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀ¢ÝªÀÄ£É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ 6) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÁ¤ºÁ¼À eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ 7) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ 8) UÁå£À¥Àà vÀAzÉ qÁPÀÖgï ºÀ£ÀªÀÄAvÀ eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ 9) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á; G¥Àà®zÉÆrØ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ eÁw¬ÄAzÀ PÀÄgÀħgÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÁªÀÄ¥Àà ªÀ;22 eÁ;ªÀiÁ¢UÀ G;qÉæöåªÀgï PÉ®¸À ¸Á;G¥Àà®zÉÆrØ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ eÁw¬ÄAzÀ ªÀiÁ¢UÀjzÀÄÝ DgÉÆævÀgÉîègÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É eÁw ªÉʵÀªÀÄå¢AzÁV ºÀ¯Éèà ªÀiÁqÀĪÀ, GzÉÝò¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ PÁ¥À¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ CzÉà UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, eÁw JwÛ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É JAzÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÊ, PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁðzï EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj zÀÆj£ÀéAiÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ 146/2012 PÀ®A 143, 147, 504. 323, 354, gÉ/« 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3(1)(x)(xi) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 18-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ 24-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-15 UÀAmɪÀgÉUÉ »gÉÃAiÀÄgÀ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á.»gÉÃAiÀÄgÀ¢ºÁ¼À FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĦæAiÀiÁ ªÀAiÀÄ.21 ªÀµÀð EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ gÁeÉñÀ AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀĦæAiÀiÁ EªÀ½UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ gÁºÀįï @ C¤Ã¯ï gÁoÉÆÃqÀ ¸Á.UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ.18-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĦæAiÀiÁ EªÀ½UÉ ªÀÄ£ÀªÀ°¹ »gÉÃAiÀÄgÀ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ C¥À»j¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è C¤Ã¯ï FvÀ£ÀÄ ¸ÀĦæAiÀiÁ EªÀ½UÉ »A¸É PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ.22-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ°è ¸ÀA¥ÀQð¹ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀð PÀrvÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ.24-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁºÀįï @ C¤Ã¯ï gÁoÉÆÃqÀ ¸Á.UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĦæAiÀiÁ EªÀ¼À£ÀÄß ªÀAZÀ£É¬ÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÁ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀĦæAiÀiÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀªÀ¼ÉAzÀÄ w½zÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ½UÉ CªÀ¼À EZÉÒAiÀÄ «gÀÄzÀݪÁV CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/12 PÀ®A.366, 376, 498, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:- 24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ: SÉêÀÄtÚ, 35ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: J.f PÁ¯ÉÆä PÁå¢UÉÎgÁ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ SɪÀÄtÚ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ, DgÉÆævgÀzÀ 1) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, 2) ®Qëöä UÀAqÀ: ±ÀAPÀæ¥Àà, 3) zÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, 4) ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ: zÉãÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁw: ®ªÀiÁt ¸Á: J.f PÁ¯ÉÆä PÁå¢UÉÎgÁ. DgÉÆæ £ÀA. 3 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ªÀÄAdÆgÀÄ DUÀzÉà EgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, `` J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¸ÀgÀPÁgÀ ¸Ë®¨sÀå ¤ªÉà ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîwÛj, £ÀªÀÄUÉ §gÀzÀAvÉ ªÀiÁr¢Ýj CAvÁ'' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA. 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2012 PÀ®A, 504, 323, 324, 355, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2012 gÀAzÀÄ  44  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.