Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Aug 2011

PRESS NOTE

 ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 01.09.2011 jAzÀ UÀuÉñÀ ºÀ§âªÀ£ÀÄß ¸ÀA¨sÀæ¢AzÀ CZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. gÁAiÀÄZÀÆj£À MlÄÖ 987 UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæwµÁ×¥£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ¥Á®£ÉUÁV f¯ÉèAiÀÄ°è J¸ï.¦. ²æà ±À²PÀĪÀiÁgÀ L.¦.J¸ï. gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀéªÀzÀ°è 03 r.J¸ï.¦., 12 ¹¦L, 35 ¦J¸ïL, 76 JJ¸ïL, 191 ºÉqï PÁ£ÀìmÉç®,À 591 ¥ÉưøÀ PÁ£ÀìmÉç¯ï ºÁUÀÆ 500 d£À UÀȺÀgÀPÀëPÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ 02 PÉ.J¸ï.Dgï.¦. 10 r.J.Dgï. ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß §AzÉÆç¸ïÛ PÀvÀðªÀåPÁÌV ¤AiÉÆù¯ÁVzÉ.


 

    ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ UÀuÉñÀ ºÀ§âªÀ£ÀÄß ±ÁAvÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉܬÄAzÀ DZÀj¸À®Ä ¥ÉưøÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj ¤Ãr F PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


 

1)    UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥£ÉÉ ¥ÉAqÁ°AiÀÄ°è «¸Àdð£ÉAiÀiÁUÀĪÀªÀgÀUÉ PÀ¤µÀ× 05 d£À ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀgÀÄ 24 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® £ÉëĸÀªÀÅzÀÄ.

2)    UÀt¥Àw zÀ±Àð£ÀPÉÌ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤gÀjUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹ zÀ±Àð£À ¸ÀÄUÀªÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

3)    UÀt¥Àw ¥ÀæwµÁ×¥£ ªÀiÁrzÀ KjAiÀÄzÀ°è zsÀ餪ÀzsÀðPÉÌUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÀÄw ¥ÀævÀzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀAvÉ vÀqÀ gÁwæAiÀĪÀgÀUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸¨ÁgÀzÀÄ/

4)    UÀt¥Àw «¸Àdð£É ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀPÀgÀÄ MAzÀÄ UÀt¥Àw¬ÄAzÀ ªÉÆvÉÆÛÃzÀÄ UÀt¥ÀwUÉ CAvÀgÀ«lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄgɪÀuÉUÉ ¸ÀÄUÀªÀÄ jÃw¬ÄAzÀ ¸ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

5)    ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ UÀt¥Àw zÀ±ÀðPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä ªÉÊAiÀÄQÛAiÀÄ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ PÁ¼ÀfªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

6)    UÀt¥Àw ¥ÀæwµÁ×¥ÀuÉ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è CxÀªÁ EvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà D»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼À ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §AzÀ°è CxÀªÁ £ÀqÉzÀ°è F PɼÀV£À zÀÆgÀªÁuÉUÀ½UÉ ¸ÀAQð¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

7)    vÀqÀgÁwæAiÀÄ°è UÀÄA¥ÀÄ UÀÄA¥ÁV AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ D£ÀªÀ±ÀåPÀªÁV C¯ÉqÁqÀªÀÅzÀ£ÀÄß ¤§ðzsÀ¯ÁVzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

        

    ¥ÉưøÀ PÀAmÉÆæïï gÉÆA.         08532-235635/9480803800/9480803807

    ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ        9480803801/08532-235001    

    ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ    9480803820    

    ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ        9480803822

    ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ    9480803821

    ¹¦L ¥ÀƪÀðªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ        9480803830

    ¹¦L ¥À²ÑªÀÄ ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ        9480803831

    ¹¦L gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt            9480803832

    ¹¦L AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ        9480803838

    ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÈvÀÛ            9480803836

    ¹¦L ªÀiÁ£À« ªÀÈvÀÛ                9480803837

    ¹¦L °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÈvÀÛ            9480803833

    ¹¦L ªÀÄ¹Ì ªÀÈvÀÛ                9480803834

    ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛ            9480803835

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

  ¢£ÁAPÀ: 29.08.2011 jªÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2011 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAeï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.©.ºÉZï. J.¦.JªÀÄ.¹. AiÀiÁqÀð ¨ÁæAa£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉÆuÉ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr J.mÉ.JA.zÀ°èAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J.mÉ.JA.£À ªÀÄzÀå ¨ÁUÀPÉÌ PÀ©âtzÀ gÁqï PÀnÖAUï ¦®ègï ¸ÀÆÌç qÉæöʪÀgï ¸ÀÄwÛUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ J.mÉ.JA.£À°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉ J.mÉ.JA.£À ¸ÉÃ¥sï ¨sÁUÀ 4 PÁå±ï mÉæöÊ QèÉÆÃqï ºÁåAqÀ¯ï qÁåªÉÄeï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.EAf¤AiÀÄgï §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¤RgÀªÁV £ÀµÀÖªÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß w½¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ CAvÁ CgÀ«AzÀ ªÀÄoÀzï vÀAzÉ ©üêÀĸï gÁªï ªÀiÁå£ÉÃdgï J¸ï.©.ºÉZï. J.¦.JA.¹. AiÀiÁqï ðgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà «ÄnÖ vÀAzÉ FgÀtÚ «ÄnÖ 45 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁBCgÀªÀAn §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï CvÀÛ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀaÑzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ] MAzÀÄ ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥Àr C.Q.gÀÆ. 8,000=00 , 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀ ¨ÉAqÁ° C.Q gÀÆ 10,000=00, 8 vÉÆ° ¨É½î PÁ®ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ 6000=00, MAzÀÄ aî CQÌ C.Q gÀÆ. 2,000=00, £Á®ÄÌ aî §vÀÛ C.Q gÀÆ 4000=00ºÁUÀÆ §mÉÖ§gÉUÀ¼ÀÄ ¢£À§¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 5,000=00,»ÃUÉ MlÄÖ C.Q 35,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ §¸ÀäªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÀgÀ¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀºÁgÀPÁÌV ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.30/08/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ºÀ¯Á̪ÀlV UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À²Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ, ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄgÉÆüÀ 26 ªÀµÀð ºÉÆmÉÃ¯ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.dÆ®UÀÄqÀØ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.ºÀ¯Á̪ÀlV UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ. ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.3280/-UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2011 gÀAzÀÄ 130 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 21,500/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.