Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Jan 2018

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ªÀÄÈvÀ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 45 ªÀóµÀð PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á||«ÄmÉÖPÉ®ÆègÀÄ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÄj£À°è PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ «ÄmÉÖPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÀÄgÀħgÀÄ JA§ÄªÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¸À®ÄUɬÄAzÀ EzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¨ÉÆë d£ÁAUÀzÀ ºÀ£ÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ ±ÁgÀzÀªÀÄä¼ÀÄ ¸À®ÄUɬÄAzÀ EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §½ DUÁUÉÎ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¨ÉÃgÉ ºÉAUÀ¸ÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ°PÉÌ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀƼÉÃAiÀÄgÀ Nt ªÀiÁr¢ÝAiÉÄãÉÆÃ, F jÃw ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ F »AzÉ 2-3 ¨Áj ªÀÄÈvÀ UÀzÉÝ¥Àà£À eÉÆvÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ dUÀ¼ÀªÁrzÀ «µÀAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ w½¢vÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀB-07.01.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ zÉêÀgÁd E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀºÉÆPÀÄÌ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ UÀzÉÝ¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ §ÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀPÉÌ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀzÉÝ¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ, ¨É¤ßUÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr UÀzÉÝ¥Àà£À£ÀÄß ¤£Éß gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr UÀzÉÝ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ vÀUÀr£À ±ÉrØ£À PÀ©âtzÀ ºÁåAUÀ®jUÉ GnÖzÀÝ zÉÆÃvÀgÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ, £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ºÉýzÀ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄvÀ¥Àà ¤ÃgÀ®PÉÃj, 40ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:«ÄmÉÖPÉ®ÆègÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ-07.01.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÝ PÁgÀt UÀzÉÝ¥Àà£À£ÀÄß PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹, £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ¨sÉÆë d£ÁAUÀzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ zÉêÀgÁd gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw JAzÀÄ EzÀÄÝ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 05/2018 PÀ®A 504,506,302 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹/J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÀÄAPÉÆç £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁAvÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÉÆA¢UÉ gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ w¥ÀàgÁAvÀAiÀÄå dAUÀªÀiï 39 ªÀµÀð ºÁUÀÆ 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ gÁªÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV PÉ®ªÉÇAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÁÜ¥ÀUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 04-01-2018 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁªÀÄvÁß¼À UÀÈDªÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁUÀĪÀ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ  CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀqÉ MrØ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, J-1 gÁZÀAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£À DUÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ eÁw JwÛ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁ°¤AzÀ ¨É¤ßUÉ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 04/2018 PÀ®A 143,147,341,323,504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(r)(s),3(2) (va) J¸ï¹/J¸ïn zËdð£Àå wzÀÄÝ¥Àr PÁAiÉÄÝ-2015 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ:08/01/2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಮನಗೌಡ ಈತನು ತನ್ನ ಹೆಚ್ ಎಪ್,ಡಿಲೆಕ್ಷ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು  ಲಿಂಗಸುಗೂರುನಿಂದ ಅಡವಿಭಾವಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ನಾರಾಯಣಪೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು  ಹೋಗಿ ಅಡವಿಭಾವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿರುವಾಗ  ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ರಾಮನಗೌಡನಿಗೆ ತುಟಿಗೆ ,ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು   ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 13/2018 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ  ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :08.01.2018 gÀAzÀÄ 242 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 34,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.