Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

               gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀvÀÛÛPÉÆý , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ: G¥Áàgï, G: ºÉÆ®ªÉÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: qsÁuÁ¥ÀÄgÀ , vÁ: UÀAUÁªÀw ,ºÁ.ªÀ: G¥ÁàgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà  ¸À: qsÁt¥ÀÄgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 02 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E¥ÀàvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ , ®UÀߪÁzÀ ªÉÄÃ¯É DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÉUÉ  vÀ£Àß UÀAqÀ , CvÉÛ , ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ EªÀgÀÄ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ PÁ¼ÀÄPÀr ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝgÀAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CfÓ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À G¥ÁàªÁrAiÀÄ°è DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃj¢Ýà CAvÁ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ £ÀqÀÄ«UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà DPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr §zÁäµï ªÀÄÄAqÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀAzÀgÉ ¸Àj E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹§qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 05.09.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2012 PÀ®A.498(J) , 504 , 323 , 324 , 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ . ¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ

 UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                     ¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ FgÀ¥Àà vÀAzÉ UÁzÉ¥Àà, 48 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀuÉñÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ )£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, PÀÄgÀħgÀÄ2) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ, 3) §®PÀÄA¢ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ UÀuÉñÀ PÁåA¥À vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ MrØUÉ ºÁQzÀ PÀ®Äè, ªÀÄļÀÄî ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  PÀÆr §AzÀÄ DvÀ¤UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ ºÁQzÀ PÀ®Äè ªÀÄļÀî£ÀÄß AiÀiÁPÉà vÉUÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÀ°è¤AzÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À ü ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ DvÀ£À  ¸ÉÆAlPÉÌ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 263/2012 PÀ®A.323,324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀUÀ¼À PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

:             CgÀPÉÃgÁ §Ä¢Ý¤ß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà gÁd±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄPÀ, ªÀiÁf f.¥ÀA.¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á: CgÀPÉÃgÁ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ,7 ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀUÀ¼ÀÄ C.Q.2,50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 04-09-2012 ªÀÄvÀÄÛ 05-09-2012 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2012 PÀ®A- 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
                         
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.09.2012 gÀAzÀÄ 45 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.