Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Nov 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ:-12/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 08-30 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ F.¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ F.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 30 ªÀµÀð eÁ;PÀªÀiÁä ¸Á;zÀÄUÁðPÁåA¥À vÁ; ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ gÁªÀÄQæõÀÚ @ UÀÄAqÀÄgÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ¸Á; zÀÄUÁðPÁåA¥ï vÁ; ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É ¨ÉÃPÉ£À¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §åzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀå¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ PÉÆrèvÉÆj¹ ¤£ÀߣÀÄ PÀrzÀÄ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢: 14.11.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2011.PÀ®A.323,448,504,506s ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ 14-11-2011 gÀAzÀÄ jÃmÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ, 18 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-«zÁåyð¤, ¸Á:GqÀªÀÄUÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À°è DZÀj¸ÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨É¼ÀUÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GqÀªÀÄUÀ¯ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¤AwgÀĪÁUÀ ªÀÄlªÀiÁj - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆà £ÀA. PÉJ-33/4788 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ jÃmÁUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ , §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ jÃmÁ gÀªÀgÀÄ ¢: 15.11.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2011 PÀ®A. 279, 338, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ:-13-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7;30 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁææªÀÄzÀ ¨Á§Ä aPÀ£À CAUÀr ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è. E¸Áä¬Ä®¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄʧƧĸÁ§, §PÀÄæ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§.gÀ¦üà vÁ¬Ä ¨Á§£À©Ã d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä J¯ÁègÀÆ eÁ; ªÀÄĹèA.¸Á; UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÝ PÀlÖqÀ C£À¢üÀPÀÈvÀªÁVPÀlÄÖwÛzÀÝgÀÄCzÀ£ÀÄߥÀAZÁAiÀÄwªÀw¬ÄAzÀ²æøÀ°A¸Á§vÀAzÉÉ C§ÄÝ®èºÀ«ÄÃzÀ¸Á§.ªÀAiÀiÁ;35eÁ;ªÀÄĹèA G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀªÀgÀĸÀÜVvÀUÀƽ¹zÀÝPÁÌV CzÉà ¹nÖ¤AzÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ .PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æøÀ°A¸Á§ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.11.2011 gÀAzÀÄ ºÀnÖ oÁuÉ 149/2011 PÀ®A..324.355.504.506. ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2011 gÀAzÀÄ -194--- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 33000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.