Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Apr 2015

Raichur District Special Press Note and Reported Crimes

                                                   
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
-:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À vÀvÁÌ°PÀ £ÉêÀÄPÁw DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ:-
             gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ 35  £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ªÀÄvÀÄÛ 09 ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï MlÄÖ 44 £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À vÀvÁÌ°PÀ £ÉêÀÄPÁw DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 01.04.2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹ f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è CAn¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨ÁèUïzÀ°è ¸ÀºÁ  ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. JAzÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. JA.J£ï. £ÁUÀgÁd L.¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.(A)   FIRST PROVISIONAL SELECT LIST FOR THE POST OF  POLICE CONSTABLE (CIVIL)
SL. NO.
Application
No.
Roll No.
Name
DOB
Category
Claimed
Marks Secured


Total
Marks

Category
Under which
selected
% of Marks
in Qualifying
Examination
(PUC/Equivalent)
Written
Exam. Marks
(CET)
1
1950741
5230600
VIRUPAKSHAPPA
01-06-1992
3B
80.83
89.25
170.08
GM_KAN_M
2
1952570
5230155
HULIGESH
21-02-1993
2A
87.5
79
166.5
GM_OTHERS_M
3
1951504
5230598
GUNDAPPA
01-06-1992
CAT-1
86.17
79
165.17
GM_RUR_M
4
1952317
5230486
MALLAPPA
02-08-1989
2A
78.83
86.25
165.08
GM_RUR_M
5
1951575
5230354
RANGANATH
01-06-1989
ST
86.67
72.75
159.42
GM_RUR_M
6
1951655
5230005
UDAYA KUMAR G
01-06-1989
3A
80.5
78.25
158.75
GM_RUR_M
7
1951075
5230504
VIRUPAKSHI
01-08-1988
2A
75.67
81.5
157.17
GM_OTHERS_M
8
1950862
5230051
CHANNAPPA
08-06-1994
ST
82.33
74.75
157.08
GM_PDP_M
9
1950172
5230235
VIJAYAKUMARA
01-06-1989
3B
84
73
157
GM_OTHERS_M
10
1951158
5230404
GIRIJAPATHI
10-04-1994
ST
85.5
68.25
153.75
GM_OTHERS_M
11
1951993
5230479
GOURISHANKARA
01-06-1991
3B
83.5
70
153.5
GM_OTHERS_M
12
1951164
5230338
SADDAMHUSEN
01-06-1991
2B
81.67
71
152.67
GM_OTHERS_M
13
1950536
5230614
BASAVARAJA
01-05-1991
3B
79.67
72.5
152.17
GM_OTHERS_M
14
1952481
5230064
HANAMAPPA
01-06-1992
SC
81.33
69.5
150.83
GM_OTHERS_M
15
1951425
5230596
MALLIKARJUNA
04-10-1992
ST
75.67
75
150.67
GM_OTHERS_M
16
1952540
5230256
CHANDRAKANT
01-06-1995
ST
89
61.5
150.5
GM_OTHERS_M
17
1951060
5230063
MALLAPPA
01-06-1990
3B
80.17
70
150.17
GM_OTHERS_M
18
1951664
5230613
SHIVARAJ
15-07-1988
3B
74
76
150
GM_OTHERS_M
19
1951028
5230465
VEERESHA
02-06-1988
3B
83
65.75
148.75
GM_OTHERS_M
20
1950788
5230490
SATHISH N G
15-06-1991
CAT-1
76.17
72.5
148.67
GM_OTHERS_M
21
1950378
5230529
LATEEFA
01-06-1989
2B
74.5
73.75
148.25
2B_OTHERS_M
22
1952173
5230130
SURESH
01-06-1992
ST
73.17
74.75
147.92
ST_OTHERS_M
23
1950621
5230359
NINGAPPA
25-02-1988
3B
87.25
59.75
147
3B_OTHERS_M
24
1951004
5230252
GOPAL
21-09-1990
CAT-1
77.5
69
146.5
CAT-01_OTHERS_M
25
1952188
5230455
MALLIKARJUN
01-10-1989
2A
83.63
61.25
144.88
2A_OTHERS_M
26
1951136
5230232
BASAVARAJA
01-06-1988
2A
78
63.5
141.5
2A_RUR_M
27
1952456
5230417
NINGAYYA
24-05-1995
ST
80
61.5
141.5
ST_OTHERS_M
28
1951579
5230093
DODDABASAPPA
05-10-1990
3A
66.67
73.75
140.42
3A_OTHERS_M
29
1951858
5230373
VISHWARADHYA S
11-04-1992
3B
82.33
56.5
138.83
3B_OTHERS_M
30
1950442
5230274
SOPISAHEBA
01-06-1993
CAT-1
72.83
64.75
137.58
CAT-01_OTHERS_M
31
1951431
5230327
MUNIYAPPA
13-04-1994
SC
80.17
54.75
134.92
SC_OTHERS_M
32
1951673
5230281
BHIMANNA
01-06-1992
SC
82.83
52
134.83
SC_RUR_M
33
1951958
5230485
SANTOSH
03-08-1988
SC
70.33
64
134.33
SC_RUR_M
34
1952272
5230386
ADIVAPPA
26-01-1990
3A
82.75
47.75
130.5
3A_OTHERS_M
35
1952313
5230370
NIJALINGAPPA
05-08-1992
SC
69.17
59
128.17
SC_OTHERS_M

(B) FIRST PROVISIONAL SELECT LIST FOR THE POST OF  WOMEN POLICE CONSTABLE (CIVIL)

SL.
NO.
Application
No.
Roll No.
Name
DOB
Category
Claimed
Marks Secured


Total
Marks

Category
Under which
selected
% of Marks
in Qualifying
Examination
(PUC/Equivalent)
Written
Exam. Marks
(CET)
1
1951219
5230056
SANGEETA BARAGI
18-06-1995
2A
86.5
60
146.5
GM_OTHERS_F
2
1950808
5230457
RANGOJI
01-11-1991
ST
79.83
65.5
145.33
GM_OTHERS_F
3
1950337
5230033
SOUMYA
22-03-1992
3B
71.17
72.5
143.67
GM_OTHERS_F
4
1950376
5230323
BHEEMARATI
10-03-1993
2A
75.17
67.5
142.67
GM_OTHERS_F
5
1950731
5230135
AMRUTHABINDU
10-06-1991
ST
80
60
140
ST_OTHERS_F
6
1951310
5230315
SWETHA
09-01-1994
SC
73.67
61.25
134.92
SC_OTHERS_F
7
1951099
5230379
VIJAYALAXMI
15-06-1995
2A
76.33
51.25
127.58
2A_OTHERS_F
8
1950770
5230021
RUBINA KHTOON
21-07-1992
2B
70.83
37.5
108.33
2B_OTHERS_F
9
1952028
5230146
POOJA G H
11-11-1993
CAT-1
66.33
37.5
103.83
CAT-01_OTHERS_F


   ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ:-02-04-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ; ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¹jUÉAiÀĪÀgÀÄ, 55ªÀµÀð, eÁw; £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀgÀrUÀÄqÀØ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð.  FvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è£À ºÀwÛ f¤ßAUï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 36 ©. 0290 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÀrUÀÄqÀØ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀð eÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À PÀjUÀÄqÀØzÁnzÀ £ÀAvÀgÀ CAdļÉÆÃgÀzÉÆrØAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É JªÉÄäUÀ¼ÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÁUÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ JªÉÄäUÀ½UÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀªÀÅ dRAUÉÆAqÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀݪÀgÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §® Q«¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DmÉÆà ªÀÄÄA¨sÁUÀ dPÀAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 68/2015  PÀ®A.279, 337, 338, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

              ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æÃ.ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ DAf£ÉÃAiÀÄå ªÀ: 30 ªÀµÀð,eÁw: AiÀiÁzÀªÀ, ¸Á: ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄqÁ UÁæªÀÄ.EªÀರು ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36/ಇಡಿ.9457 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾವ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಈತನನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಮಾನ್ವಿ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 01.04.2015 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಮಾನ್ವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಸ್ಬೆ ಕ್ಯಾಂಪನ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ.ಎ.ಪಿ.22/ ಕೆ.8110 ನೇದ್ದನ್ನು ಅವರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಗೆ ಹೊರಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ ಹಿಂದಿನ ಎಡಗಾಲಿ ಬಡಿದು ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಜಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಎಡಬುಜದ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವೂದೇ ಗಾಯಗಳು ಅಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ  ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2015PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
:            ದಿ.02-04-2015ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಗಾಯಾಳು ಆಂಜನೇಯ್ಯ ಈತನು ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆ.-36/ಆರ್-1709 ಮೇಲೆ ಮೃತ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ಶರಣಬಸವನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಕ್ಕಲದಿನ್ನಿಯಿಂದ ಸಿರವಾರ ಕಡೆಗೆ ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿ ಬಸವ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿ ರುವಾಗ  ²ªÀtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ eÁw:PÀÄA¨ÁgÀ, zÉêÀzÀÄUÀð r¥ÉÆà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.§¸ï £ÀA§gÀ.PÉ.J-36/J¥sï-756gÀ ZÁ®PÀ ¸Á::GªÀĽ ºÉÆøÀÆgÀÄ, vÁ:ªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಬಸ್ ನಂಬರ.ಕೆ.-36/ಎಫ್-756 ನೇದ್ದನ್ನು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮೂರು ಜನರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಮರೇಶನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಸ್ಸಿನ ಗಾಲಿ ಹಾಯ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಂಜನೇಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ಇವರು ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀರ್ವ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು CzÉ CAvÁ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¦PÁ¹AiÀĪÀgÀÄ eÁw:£ÁAiÀÄPÀ,  ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:dPÀÌ®¢¤ß gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2015 PÀ®A: 279,337,338,304[J] L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನ ಮಗಳಾದ ನಾಗಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈಕೆಯನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಮ್ಮನಾದ ಸಣ್ಣ ದುರುಗಪ್ಪನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ಸಂಸಾರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದೇ ಜಗಳವಾಡಿ ನಾಗಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈಕೆಯು ತನ್ನ 3 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ  ಬಿಟ್ಟು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು,  ಸದ್ರಿ 3 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು ಅಂತಾ ನಾಗಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ದುರುಗಪ್ಪನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾರದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 32ªÀµÀð, eÁ®UÁgÀ, «ÄãÀÄ »rAiÀÄĪÀzÀÄ ¸ÁB zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ FvÀನೇ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ದುರುಗಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ 02-04-2015 ರಂದು 5-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ 1]§¸Àì¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾದ ಕೊಡಲಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಡೇಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆಯಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ  ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಕಣ್ಣು ಉಬ್ಬಿನ ಹತ್ತಿರ, ನಡುವಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಕೈಯಿಂದ ಎದೆಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ಯಮ್ಮಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮೈ, ಕೈ,ಗೆ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಕೂಸನ್ನು ನಮಗೆಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2015 PÀ®A.143,147,148,504,326,324,323,506 gÉ.«.149 L.¦.¹.   £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                      
              ಪಿರ್ಯಾಧಿ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ @ ¸ÀvÀå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁ; eÁ®UÁgÀ G: «Ä£ÀÄ »rAiÀÄĪÀzÀÄ ¸Á: zÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ  ಮತ್ತು 1) zÉÆqÀØzÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà  2) ¸ÀtÚ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà  3) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà 4) CrªÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ¥ÀÆeÁj  5) £À«Ã£ï vÀªÀÄzÉ CUÉ£À¥Àà  6) ¨ÁµÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÁgÀlV 7) ¸ÀvÀåªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 8) ªÀiÁvÀgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀvÀå¥Àà ¸Á; J®ègÀÆ zÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ನೆಂಟಸ್ಥರಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ: 02-04-15 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ತಾನೂ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮ ಕೂಡಿ ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಸನ್ನು ಕೊಡಲು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮೂದಿತ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕೂಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಚಾಕು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತೆಲೆಗೆ ಹಣೆಗೆ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಸಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಪಡಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2015 PÀ®A.143,147,148,504,323,324,326, 506, gÉ.«. 149 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢:02-04-2015 gÀAzÀÄ 19-40 ¦ JªÀiï UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½î zÉøÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 1) ¨Á®AiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄPÁ²AiÀĪÀgÀÄ 57 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 J®ègÀÄ ¸Á:eÁ®ºÀ½î d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï CAvÁ £À¹Ã¨ïzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 1) 12150 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®  2055 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CzsÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ dÆdÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2015 PÀ®A 87 PÉ ¦ PÁ¬ÄzÉ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.
           ದಿನಾಂಕ 02.04.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7.15 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೂ ಗುರುರಾಜ ಆರ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪಿ,ಎಸ್, ಮಸ್ಕಿ ರವರು ಮುದಬಾಳ ಕ್ರಾಸಿನ ಹತ್ತಿರ 1] ಶಂಬುಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆಈಶ್ವರಪ್ಪಹೊಳೇಆಚೆರ್ಲಿಂಗಾಯತ45ವರ್ಷಸಾ.ಮುಸ್ಲೆಕಾರಲಕುಂಟಿ.2] ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊಳೇಪ್ಪ ಬಿಂಗಿ 45 ವರ್ಷ ನಾಯಕ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ. ಹೂವಿನಭಾವಿ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ನಗದು ಹಣ 6080/- ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನ, ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್  ಠಾಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 8.45 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 40/15 ಕಲಂ 78 (111) ಕೆ.ಪಿ ಯಾಕ್ಟ ಮತ್ತು 420 .ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
             ¢:02-04-2015 gÀAzÀÄ 4-45 ¦ JªÀiï UÀAmÉUÉ ªÁZÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÀÄqÀØzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) gÉrØ vÀAzÉ ºÉãÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð eÁ:®ªÀiÁt G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á:ªÁZÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï CAvÁ £À¹Ã¨ïzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 1) 2320 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®  18-45 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CzsÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ dÆdÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2015 PÀ®A 87 PÉ ¦ PÁ¬ÄzÉ.¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ. 
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಖಂಡೋಜಿರಾವ್ ತಂದೆ ಬೈರೋಜಿರಾವ್ 74ವರ್ಷ, ಜಾ;ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ, ಸಾ:ಹನೂರ ತಾ:ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಹಾ;:ಟೈಪ್ -5-323 ಕೆಪಿಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಕ್ತಿನಗರ FvÀ£À ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ 64ವರ್ಷ ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯಸಂಬಂದಿ ಖಾಯಿಲೆ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರೂ ಗುಣಮುಖವಾಗದೇ ಇದುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜೀನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ  ದಿನಾಂಕ:02.04.2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕೆಪಿಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಟೈಪ್ -5 ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. AiÀÄÄrDgï £ÀA: 02/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.04.2015 gÀAzÀÄ   69 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.