Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Oct 2014

Special Press Note and Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃwUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢ü ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ºÉaÑ£À £ÁUÀjPÀjUÉ EzÀgÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀPÉÌ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10.11.2014 gÀ ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÀÄÝ, ¨sÀwðªÀiÁrzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 15.11.2014 gÉƼÀUÁV ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. £ÁUÀjÃPÀgÀÄ EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
:: ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ  ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁ»wUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ::

          ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉæöÊeï UÉ¢ÝgÀÄ«j ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï SÁvÉ £ÀA§gÀ£ÀÄß  J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁr, CAvÁ ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. PÀ½¹, CAvÀæeÁ®zÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹®ÄQ¹ §gÀħgÀÄvÁÛ UɼÉAiÀÄgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ§½¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt EAvÀºÀ CAvÀæeÁ®zÀ°è ¹®ÄQ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è,  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ JA. J£ï. £ÁUÀgÁeï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.                
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ಪಿರ್ಯಾದಿ PÀÄ.±ÀÈw ¥Áån vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÀAzÀ£À ¥Áån, 23 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀät, G: ¤gÀÄzÉÆåÃV, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-9-67 DeÁzï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ತಂದೆಯಾದ ರಘುನಂದನ ಪ್ಯಾಟಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 15-10-2014 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ಸು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ವಾಪಾಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು, ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ತಂದೆ ರಘುನಂದನ ಪ್ಯಾಟಿ ಇವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 177/2014 ಕಲಂ. ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ M§â UÁæºÀPÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀĺÀªÀÄäzïU˸ï vÀAzÉ C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï, 27ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA. G:r¥ÀÆån ªÀiÁå£ÉÃdgï, ¸Á:ªÀÄ.£ÀA 15-75 ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀ¼É §¸ï¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¦®ÄUÉÆÃqÀÄ f:PÀ£ÀÆð¯ï ºÁ:ªÀ:gÀƪÀiï £ÀA§gÀ 16 ¸ÀAvÉÆÃµï ¯ÁqïÓ 2£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  FvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ L¹L¹L ¨ÁåAQUÉ  r.r vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ ¨ÁåAQ£À r.r C¦èPÉñÀ£ï NZÀgïUÉ ¸À» ªÀiÁqÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ CªÀ¤UÉ r.r C¦èPÉñÀ£ïUÉ ¸À» ªÀiÁr ¸ÀjAiÀiÁV vÀÄA©PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ »ÃUÉ §gÉAiÀÄĪÀzÀÄ, ¸ÀĪÀÄä£É r.r PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå ªÀvÀð£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹zÀÄÝ, CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.10.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆÃµï ¯ÁqïÓ gÀƪÀiï £ÀA§gÀ 16gÀ°è EzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ gÀƪÀiï ¨ÁV®£ÀÄß eÉÆÃgÁV ºÉÆqɺÀwÛzÁUÀ AiÀiÁgÉAzÀÄ ¨ÁV® vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä E§âgÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ gÀƪÀiï £ÉƼÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉòù  K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï£À°è r.r. vÉUɸÀ®Ä §AzÀgÉ ¸ÀjAiÀiÁV vÀÄA©PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛãÀ¯Éà CAvÁ CAzÀªÀgÉà ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ zÀ©âzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUÉ ªÀÄAZÀPÉÌ ©zÀÄÝ, §®UÉÊ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2014 PÀ®A: 323,  448, 504, 506  ¸À»vÀ 34  L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
               ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಹುಲಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 31ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ, ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾಃ ಸಾಲಗುಂದ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀನು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾದಿಗ, ಒಕ್ಕಲುತನ  ಈತನು ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ರಾಮೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 29ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ, ಒಕ್ಕಲುತನ   ಮತ್ತು 3 ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 27ವರ್ಷ,ಮಾದಿಗ, ಒಕ್ಕಲುತನ ನೆದ್ದವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಖಾಸ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಬೇಕು,  ಸದ್ರಿ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 20-10-2014 ರಂದು 7-30 ಎ,ಎಂ. ಸುಮಾರು ಸಾಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ನೆದ್ದವನಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು  ಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಿನಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕಾಲಿನಿಂದ ಬಲ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ವದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 243/2014 PÀ®A.504,323, 341,506 ರೆ.ವಿ.34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ದಿನಾಂಕ 20-10-14 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ : §rUÉÃgÀ G : ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á : ªÀ®ÌA¢¤ß UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳತ್ತಿ ಸೀಮಾದ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ. 28/ಆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 5 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) GgÀÄPÀÄAzÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ 2) ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä @ §ÄqÀتÀÄä UÀAqÀ GgÀÄPÀÄAzÀ 3) §æºÀä vÀAzÉ PÀj¸Áé«Ä 4) FgÀªÀÄä UÀAqÀ PÀj¸Áé«Ä J®ègÀÆ ¸Á: ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ : ªÀiÁ£À«. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಲೇ ಸೂಳೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿಯ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನಾನು ಹೋದರೆ ಏನಾಯಿತು ನೀನು ಸಾಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿಯೇನು ಅಂತಾ ಅಂದು ಉರುಕುಂದ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರು ಲೇ ಸೂಳೆ ನಮಗೆ ಎದುರು ಮಾತಾಡುತ್ತೀಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದು ಉರುಕುಂದನು ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಇವನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗ ಈರಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಲೇ ಬೋಸುಡಿ ರಂಡಿ ಸೂಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ.  ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲವೇನು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ದಾಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಿ ಈ ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಮುಖಾಂತರ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸಹಿತ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 286/14 ಕಲಂ 447, 504, 354, 355, 323, 324, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆgÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:- 19-10-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ®  1840 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ wgÀĪÀÄ®¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ 29 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: G¥Áæ¼À.FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß  EArPÁ PÁgï £ÀA. PÉ.J. 34 J£À. 4026 £ÉÃzÀÝgÀ°è  vÀ£Àß ¨ÁªÉÄÊzÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¥ÁæuÉñÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ aPÀ̪ÀÄAZÁ° UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV  E§âgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹  ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ DgÉÆÃÀ¦üvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¥ÀPÀÌPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤AiÀÄAvÀætvÀ¦à PÁgï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÁgÀ¤£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ¸ÀÆégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2014 PÀ®A 279 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
     CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 19.10.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV  ¦ügÁå¢ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÁªÀÄ® ®ZÀĪÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ FvÀ£À  UÀÄr¸À®Ä ºÁUÀÆ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ MlÄÖ 1,33,100/- ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ C.¨É. C.£ÀA: 11/2014 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                                   
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.10.2014 gÀAzÀÄ 77 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.