Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Jan 2012

CRIMES


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ 37ªÀµÀð ¥ÉÃAlgÀ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-01 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁ @ ¸ÀĨsÀ£Àä ¸Á: GzÁâ¼À.eÉ. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ UÀÄqÀ¢¤ß UÁæªÀÄ ©lÄÖ zÀÄrAiÀÄ°PÉÌ E.eÉ.GzÁâ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® DPÉAiÉÆA¢UÉ ZÀ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÀÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄÝ C®èzÉà PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 60 ªÀµÀð ©gÀzÁgÀ ¸Á: UÀÄqÀ¢¤ß vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁUÀÆ 4 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 05-01-2012 gÀAzÀÄ J¯Áè DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj E.eÉ.GzÁâ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ 80,000-00gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÁ, ºÁUÉ §AzÀ°è ¤£ÀߣÀÄß fêÀAvÀªÁV ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:21.01.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2012 PÀ®A. 323,504,3506,498(J),gÉ/« 149 L¦¹ 3 & 4 r.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 21-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wPÀÌ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ 25 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀÄ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á :AiÀÄgÀUÉÃgÁ FvÀ£À vÁ¬Ä ©Ã¸ÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ FPÉAiÀÄÄ DAzÀæzÀ ZÀnß ¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è wPÀÌ¥Àà£À CfÓ UÀAUÀªÀÄä½UÉ ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï AiÀÄgÀUÉÃgÁPÉÌ §¹ì£À°è §AzÀÄ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄĪÁUÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §® ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ §® Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ wPÀÌ¥Àà£ÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£ÀªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄqÀvÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 20-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¬ÄzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è UÉÆëAzÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, 60 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØFvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ ¢°Ã¥À£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ dAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ UÉÆëAzÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ¤ªÀÄUɵÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀzÀÝPÉÌ UÉÆëAzÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨ÉÃgÉ eÁUÀ E®èzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆëAzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ 1) ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸Á: ¨Á¬ÄzÉÆrØ 2) dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¢°Ã¥À ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ 3) ¸ÀÄgÉñÀ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 4) ZÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà ¢°Ã¥À£ÀÄ UÉÆëAzÀ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ UÉÆëAzÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ UÉÆëAzÀ£ÀªÀÄUÀ¤UÉ ZÀAzÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, dAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉCAvÁ UÉÆëAzÀgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.01.2012gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2012 PÀ®A. 323, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 20-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¬ÄzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°èdAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¢°Ã¥ï, 35 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ, G-ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀ½wzÁÝUÀ UÉÆëAzÀ£ÀªÀgÀ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ 1) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, 60 ªÀµÀð,2) ²ªÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ, E§âgÀÆ eÁ-ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ EªÀjUÉ ¤ªÀÄUɵÀÄÖ ¸Áj ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ Dl DqÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ PÉýzÁUÀ UÉÆëAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj DPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ²ªÀ EªÀ£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É £ÀªÀÄUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ PÉüÉÆâPÉÌ ¤£ÀUɵÀÄÖ zsÉÊAiÀÄð¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, UÉÆëAzÀ£ÀÄ DPÉUÉÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É F eÁUÀ £À£ÀßzÀÄ £Á£ÀÄ J°èUÁzÀgÀÆ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CzɯÁè PÉüÉÆÃPÉ ¤Ã£ÁågÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ:21.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 05-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆñÁ® gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ gÉÃtÄPÁ ¨ÁgÀ & gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ gÉÆÃqï PÁæ¸ï ªÀiÁqÀĪÁUÉÎ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/PÉ-5511 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀ:25 ªÀµÀð, G:ªÉ°ØAUïPÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.12-8-161 ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆj ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ :21.01.2012 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2012 PÀ®A 279, 337,338, L.¦.¹. & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¹A§¼ÀPÀgï ªÀAiÀiÁ: 65, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ºÁªÀ: ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï dªÀ¼ÀUÉÃgÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 108, 4 JPÉgÉ 33 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ FUÉÎ 8-10 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, DzÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸ÀA§¼ÀPÀgï ªÀAiÀiÁ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÁ£Éà ¸ÉÆêÀÄ¥Àá£ÉAzÀÄ £Àl£ÉªÀiÁr ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ¸ÀA§¼ÀPÀgï ªÀAiÀiÁ: 25, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀĪÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 28, NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÉAzÀÄ £ÀA©¹ ¸ÀļÀÄî zÁR¯É ¸Àȶ֪ÀiÁr ¨Á§Ä «¯ÉÃeï CPËAmÉAmï ¸Á: PÀAzÀAiÀÄ ¨sÀªÀ£À °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ& vÀļÀdgÁªÀÄ ¹AUï vÀAzÉ ¨sÀªÁ¤ ¹AUï ªÀAiÀiÁ: 41, PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄEªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀÄĪÀgÀÄ ¸ÀºÁ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¥Àj²Ã®£ÉªÀiÁqÀzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀ£ÀߣÀÄß ªÉÆøÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À®è¹zÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 22.01.2012 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 15/12 PÀ®A. 409, 415, 416, 417, 418, 419, 463, 464, 468 ªÀÄvÀÄÛ 166 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    
 

¢.21-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmÉUÉ §®èlV UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà PÀqÀ§ÆgÀÄ eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄ-42ªÀµÀ GB ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÁB §®èlV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ ºÉÆÃAqÁ±ÉÊ£ï

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©r¨sÁUÀUÀ¼É®è ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ §¸ÀäªÁV C.Q. gÀÆ: 65,000/- £ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ

C.¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 1/2012£ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  
 

¢£ÁAPÀ: 10.01.2012 gÀAzÀÄ gÁw æ10.00 UÀAmÉUÉ ²æà gÀ«AzÀæ gÉrØ ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzɪÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ìA:PÉJ 36 AiÀÄÄ-4455 £ÉÃzÀÄÝC.Q.gÀÆ: 40.000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤°è¹ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 06.30 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄPÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆl ÖzÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA:7/2012 PÀ®A: 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  
 

  ¢£ÁAPÀ: 21.01.2012 gÀAzÀÄ D¼Àî¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ £ÁAiÀÄPï ¸Á:¸ÁzÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DgÁ«Ä®èzÀÝjAz ÀvÀªÀÄÆäj¤Az ÀªÀiÁ£À«U ɧAzÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è qÁ: ¥Àæ¨sÁgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£ ÀgÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ dqÉ¥Àà£ÀÄ vÀ£ÀߪÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36JPïì 3332£ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄrQÌ PÉÆlÄÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ.D¼Àî¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:9/2012PÀ®A:279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-21/01/2012 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ¢¢ÝV UÁæªÀÄzÀ ±Áä¸À£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁl zÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ºÁUÀÆ ¹.¦.L.¸ÁºÉçgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, EvÀgÉà 4-d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EªÀjAzÀ 1).£ÀUÀzÀÄ 1850/-gÀÆ¥Á¬Ä 2).52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ CA.Q.E¯Áè. 3).3200/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 2-£ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2012. PÀ®A.87.PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.01.2012 gÀAzÀÄ     71 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16000/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ