Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
         ¢£ÁAPÀ: 02.09.2013 gÀAzÀÄ  DgÉÆæ wPÀÌAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå, eÁ-PÀ¨ÉâÃgï ¸Á-UÉÆãÁégÀ, »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-30-9347 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ ¨ÁµÁ vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgï, ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-UÉÆãÁégÀ  FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ J«ÄäUÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀتÁVzÀÝ ºÀA¥ïì ªÉÄÃ¯É £ÀqɹzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀj§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 30-35ªÀµÀð ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ PÀÄ¥Àà¸À ºÁUÀÆ ºÀ¹gÀÄ ®AUÀ EgÀÄvÀÛzÉ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ½zÀÄÝ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ«zÉ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ gÁzsÁPÀȵÀÚPÁåA¥À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ G¥À PÁ®ÄªÉ £ÀA.89gÀ ZÉÊ£ï £ÀA.515gÀ ºÀwÛgÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤ÃgÀ°è vÉð §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ½gÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ²æà UÀÄgÀÄgÁd.PÉ. vÀAzÉ PÉ.£ÁUÀgÁd ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð,GB¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤ÃAiÀÄgï £ÀA.3 PÁ®ÄªÉ G¥À «¨sÁUÀ ªÀiÁ£À«.-9886920450 gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2013 PÀ®AB 174 [¹] ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ¢£ÁAPÀ.04/08/13 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀĺɧƧ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ §PÁÌ ªÀAiÀÄ.38 ªÀµÀð, eÁ.ªÀÄĹèA, G.PÀ®Äè PÁéjAiÀÄ°è PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á.ºÀ¼ÉÃ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä zÀÄqÀØ£ÀÄß PÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ £À£ÀUÉ DgÁªÀÄ E¯Áè zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä gÉÆPÀÌ E¯Áè ¤£ÀUÉ J°èAzÀ gÉÆPÀÌ PÉÆqÀ° CAvÁ ºÉý ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß £Á¢¤ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À £Á¢¤ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä gÉÆPÀÌ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À £Á¢¤AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ C°èAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ DvÀ£À »AzÉAiÉÄà ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÁV®Ä ºÁQ a®PÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀÄvÁÛ ¨ÁV® vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà DvÀ£À ºÉAqÀw & ºÉAqÀwAiÀÄ £Á¢¤ ºÁUÀÆ Nt d£ÀgÀÄ PË¢ ºÉæaÑ ¨ÉAQ Dj¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà 108 ªÁºÀ£À PÀgɹ E¯ÁfUÁV ªÀÄÄzÀUÀ¯ï £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ.02/09/2013 gÀAzÀÄ 2310 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 16/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                           ¢£ÁAPÀ.02-09-2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ PÀAqÀPÀÖgï PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ï £ÀA.PÉ.J 36 J¥sï.841 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ J.¦.JA,¹ UÉÃmï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À©¸Á§ vÀAzÉ d»gï, FvÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA.PÉ.J.29 5466 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¦ügÁå¢ ²æà PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ºÀj¨ÉAa,32 ªÀµÀð, eÁ-gÉrØ, ¨ÁåqÀÓ £ÀA.1048 PÉ.J¸ï.Dgï.n¹ WÀlPÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸Á-AiÀÄgÀUÀnÖ vÁ-¸ÀªÀzÀwÛ f-¨É¼ÀUÁ« FvÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV PÀÆVPÉÆAqÀÄ F jÃw §¸Àì£ÀÄß jªÀ¸Àð vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ §¸ï »AzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) C§ÄÝ¯ï £À© vÀAzÉ ªÉÆ¢£ï¸Á§ 3) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ 4) ²ªÀÅ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, J¯ÁègÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄ ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð  gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæü £ÀA.1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ J£À¯Éà PÉ.J¸ï,Dgï.n,¹ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ ¤Ã£É£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß µÀAmÁ PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý mÉÆAPÀPÉÌ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ï r¥ÉÆÃzÀ M¼ÀUÀqÉ ©lÄÖ ¸ÉPÀÆåjn gÀÆA ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ ¥ÀÄ£ÀB dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà §¹ìUÉ ºÁPÀĪÀ ¨ÉÆÃqÀð£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.247/2013 PÀ®A.448,323,324,504,506,353 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                     ಫಿರ್ಯಾದಿ  ²æà ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ §AzÉøÁ§ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÉÆvÀðPÀÄAzÁ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ )     ±ÉÃR ªÀĺÀäzï vÀAzÉ SÁeÁ ¸Á§ 2)    ¸À°ÃA vÀAzÉ SÁeÁ ¸Á§ 3)    SÁeÁ ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÆ¨ï ¸Á§ J®ÆègÀÄ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: PÉÆvÀðPÀÄAzÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊಲದ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಕ್ಕ ರಶೀದಾಳು  ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಮಹ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಈತನು ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಆರೋಪಿತರು ದಿನಾಂಕ 02.09.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಬಂದು ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಬೈದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಫೀರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಎಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಕ್ಕ ರಶೀದಾಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನಿಗೆ  ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ, ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2013 PÀ®A:323.324.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 02-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü CPÀâgï ¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÀÄظÁ§ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð eÁwB ªÀÄĹèA GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼ÀzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄĹèA(2) ¨ÁµÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄĹèA
(3) ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ PÀªÀiÁ£À¸Á§ ªÀÄĹèA(4) ¨ÁUÀ®ªÁqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÁB PÀ«vÁ¼À  gÀªÀgÀÄ eÁUÀzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ËAqÀ QwÛ ºÁQ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ EzÀPÉÌ®è PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà¤gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2013 PÀ®A 341,448,427,323,,504,506,109 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ: 02.09.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ºÀĸÉãï£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ G¸Áä£ï¥ÀmÉÃ¯ï ªÀ:22 eÁ:ªÀÄĹèA G:«zÁå¨Áå¸À ¸Á:UÉÆëAzÀ¥À°è ºÁ:ªÀ: 1-3-286 D±Á¥ÀÄgÀ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ UÉÆëAzÀ¥À°è UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¥Àà£À FvÀ£À ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß D¼ÀĪÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Á±Á FvÀ£ÀÄ AiÀiÁjUÉÆà ZÀÄqÁ¬Ä¹zÁÝ£É 1) ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ:PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á:UÉÆëAzÀ¥À°è EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÀ zÀé¤ PÉý AiÀiÁPÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®Äè, PÀnÖUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2013 ಕಲಂ:143 147 148 323 324 504 506 ಸಹಿತ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥À¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄw ±ÁgÀzÁ ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ :20ªÀµÀð d : ®ªÀiÁt ¸Á: UÉÆãÀªÁmÁè vÁAqÁ ºÁ. ªÀ: ²æäªÁ¸À ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀÄ FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÉnÖ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ :25 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß  ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 8wAUÀ¼À UÀ©üðt EzÀÄÝ, 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÉnÖ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ :25 2) UÀÆVè¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÉnÖ £ÁAiÀÄÌ 50ªÀµÀð 3) ±ÉnÖ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ:53 4) ²Ã£Áå £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ±ÉnÖ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð 5) QmÁÖ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ±ÉnÖ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ:29 ªÀµÀð 6) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ±ÉnÖ £ÁAiÀiÁÌ ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð 7) zÉë¨Á¬Ä vÀAzÉ ±ÉnÖ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ :20ªÀµÀðJ®ègÀÆ ¸Á : UÉÆãÀªÁmÁè vÁAqÁ 8)gÉÃt¨Á¬Ä vÀAzÉ nÃPÁ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ :20ªÀµÀð 9) nÃPÁ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ :50ªÀµÀð ¸Á : ¨ÉÆýUÀÄqÁØ vÁAqÁ vÁ : zÉêÀzÀÄUÀð 10)gÉÃt¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ :35 ªÀµÀð 11) gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ : 38 J®ègÀÆ eÁ : ®ªÀiÁt E§âgÀÆ ¸Á: §AqÉÃUÀÄqÀØ vÁAqÁ . vÁ : zÉêÀzÀÄUÀð £ÉÃzÀÝgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ ºÉjUÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA-1£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA-8£ÉÃzÀݪÀ¼ÉÆA¢ 2£Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ F «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ AiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 02-09-13 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11.00 UÀAmÉ ºÁUÀÄ CzÀQÌAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è UÉÆãÀªÁmÁè vÁAqÁPÉÌ  PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ 1 jAzÀ 11£ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºËzÀÄ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ ¤ÃªÉãÀÄ QwÛPÉƼÀÄîwÛÃj MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉJ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 248/2013 PÀ®A-143,147,504,323,498(J),506,494,¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.09.2013 gÀAzÀÄ   88 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  11,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ