Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Jun 2014

Reported Crimes

.     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ: 11-06-2014 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà, 35 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: C¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, ¸Á: C¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ಬಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಣ ಕೊಡು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಎಲೇ ಸೂಳೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತೀಯಾ ಲಂಗ ಸೂಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದಲ್ಲದೇ, ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಾವಾದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹಿಡಿಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 96/2014 ಕಲಂ 324, 354, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:11-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£É ºÀwÛgÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ 2) ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ  3) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 4) £ÁUÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 5) ¸Á§ªÀÄä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 6) FgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ AiÀÄ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä d«Ää£À «µÀAiÀÄzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æà ²ªÀ¥Ààà vÀAzÉ §¸ÀtÚ, 56 ªÀµÀð, eÁ: UÉÆ®ègï (AiÀiÁzÀªÀ), G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄ FvÀ¤UÉ «£ÀºÀ PÁgÀt CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 95/14 PÀ®A: 143,147,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
          ಮೃತ ಯಂಕಪ್ಪ ತಾಯಿ ರಂಗಮ್ಮ ದೇವರಮನಿ 44 ವರ್ಷ, ಚಲುವಾದಿ, ಒಕ್ಕಲುತನ, .ಸಾ:-ಮಾರುತಿ ನಗರ ಜವಳಗೇರ.FvÀನಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೊಲದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಜವಳಗೇರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಸಿಂಧನೂರು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ¢£ÁAPÀ: 12/06/2014 ರಂದು 13-30 ಗಂಟೆಗೆ vÀ£Àß ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೋಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಮೃತನಿಗೆ ಸಾಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜುಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2014.ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿ.12-06-14ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ,ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ,ವಯ-25ವರ್ಷ,:ಹೊಲಮನೆಕೆಲಸ  ಸಾ:ಹಳ್ಳಿಹೋಸೂರುಕ್ಯಾಂಪು FPÉAiÀÄÄ ಹಳ್ಳಿಹೋಸೂರು ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ರಾತ್ರಿ 12-30 [ 00-30 ]ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮಲಗಿದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮೈಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಚಾದರ ಎಳೆದು ಮೈ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಗಂಡನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು  ನಂತರ ಆರೋಪಿತನ ಮನೆಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಿಲ್ಲಿಯತನ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರೆಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೆ ನಾನೇನು ಅಂತದ್ದು ಮಾಡೀನೀ  ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಬಿಡುತ್ತೇನೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ  zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2014 ಕಲಂ: 354, 504, 506, .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2014 gÀAzÀÄ 21 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.