Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 06-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀégÀ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÉÆoÀrAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 2 vÀÄA©zÀ UÁå¸ï ¹°AqÀgï C.Q 5500/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DlPÁÌV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ 2 qÀæªÀiï ¸Émï C.Q 5000/- »UÉà MlÄÖ 10500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà gÁZÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ DzÀ£ÀUËqÀ, 46 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÀÄ, ¸Á: PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA PÀ®A 176/2013 PÀ®A: 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 09-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÁ¤ºÁ¼À UËqÀgÀ J/¹ UÉÆÃzÁªÀÄÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ CªÀÄgÀtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ SÁzÀgï¨ÁµÁ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/ªÀAiÀiï-0887 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ HgÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ   SÁzÀgï¨ÁµÁ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ J®Ä§Ä ¹Ã½zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ CAvÁ §AzɸÁ¨ï vÀAzÉ £À£ÀÄ߸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:45ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ºÀnÖ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.177/2013 , PÀ®A.279 , 304(J) L¦¹ & 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:10.08.2013 gÀAzÀÄ 113 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   16,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.