Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ: 24.08.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.50 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠²æÃ. F±À¥Àà ¸ÀdÓ£ï vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸ÀdÓ£ï, 59 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï,  ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: mÉÊ¥ï-6/422 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.ªÀÄvÀÄÛ  vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ ªÀĺÁzÉêÀ ©üêÀÄgÁªï ¥ÀvÀAUÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ AiÀiÁåQÖªï UÁr £ÀA: PÉ.J-36/AiÀÄÄ-9102 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 2 £Éà PÁæ¸ï ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ UÁr £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß »AzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ©üêÀÄgÁªï ¥ÀvÀAUÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ JPÀììì÷Ìöå®Æfªï PÀè¨ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ PÁgï £ÀA: PÉ.J-36/J-3685 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä UÁrUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ«§âgÀÄ  PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀĺÁzÉêÀ FvÀ£À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2013 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ