Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹.  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ¢£ÁAPÀ:-25-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è 1) ©üêÀıɥÀà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå UÀÄdÀ¥Àgï 2) ªÀĺÀzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀıɥÀà E§âgÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ  EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁd UÀÄd¥Àgï, 27 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÀ¯É¸À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ ºÁUÀÄ DvÀ£À  vÁ¬Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©üêÀıɥÀà £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DPÉUÀ ¯Éà ¨ÉƸÀÄr ¸ÀÆ¼É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzɯÉÃ, £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÁåAUÀ CAzÀgÀ ºÀAUÀ ¨ÉʬÄwÛ¢Ý ¤Ã£ÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄ« ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É, ¤£Àß PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ©üêÀıɥÀà£À  ºÉAqÀwAiÀÄÆ PÀÆqÁ DvÀ£À vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, E§âjUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: .194/2012 PÀ®A.341,504,323,506 R/W 34 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-


                §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄgÀ½ ªÀAiÀÄ: 30 eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ  FvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ªÀAiÀÄ:70 ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¨ÁåAPÀ£À°è gÀÆ.1,80,000/- (MAzÀÄ ®PÀë JA§vÀÄÛ ¸Á«gÀ) gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ªÀĹìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À ªÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ EµÀÄÖ ¸Á® ªÀiÁrzÉÝÃ£É ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è ºÉÃUÉ ¸Á® wÃj¸À®Ä CAvÁ AiÀiÁªÁUÀ®Ä aAw¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß ªÀAiÀiÁ¸ÁìVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/12/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ D¸ÀàvÉæ AiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÀAPÀ 26/12/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.qÀ.Dgï. £ÀA31/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀAzÀÄ ²æäªÁ¸ï vÀAzÉ J.J¸ï. ªÀgÀzÀgÁd£ï, 36 ªÀµÀð, ¨ÁæºÀät, D®ªÉÄÃ®Ä ªÀÄAUÀ ¥ÀzÁäªÀw zÉêÀ¸ÀÜuÁzÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: £ÀA 11 PÀȵÀÚ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ , wgÀÄZÀ£Á¥ÀÆgÀ, ªÀÄAqÀ®A- ZÀAzÀæVj f: avÀÆÛgÀÄ (DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä PÁé°¸ï £ÀA: J.¦.26/J¥sï 7888 gÀ°è ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C®èAzÀ D£ÉUÀÄA¢UÉ £ÀªÀ §ÈAzÁªÀ£À zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ M¼ÀV£À 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉÃPÉÆmÉßPÀ¯ï ºÀwÛgÀ  ¸ÀzÀj ªÁ£ÀºÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á¸ÀÌgï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀgÁªï  gÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀt¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉà §æqÀÓUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥À°Ö AiÀiÁV ©¢zÀÄÝ DUÀ CzÀgÀ°èzÀÝ J®ègÀÆ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2012 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀªÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉà L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ: 24-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À J.PÉ UÉÆÃ¥Á® £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄPÀÆâ¯ï¸Á¨ï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 38 eÁ: ªÀÄĹèA. G: mÉîjAUï ¸Á: J.PÉ UÉÆÃ¥Á¯ï £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ 1)UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð, 2) ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, 3) «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå  ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, 4) «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á:  ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À  ¸ÀAUÀqÀ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁUÁ SÁ° ªÀiÁqÀj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J¼ÉzÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 465/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.291/2012, PÀ®A: 191, 193, 323, 506, 144 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  27.12.2012 gÀAzÀÄ  99  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  20,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.