Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 May 2018

Reported Crimes


                                                                                             
                                        
 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ;-07.05.2018 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಟಾಟಾ..ಸಿ.ವಾಹನ ನಂಬರ್ ಕೆ..34 ಬಿ-5893.ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ.ತನ್ನ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ಗಾಧಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೊರವ 25 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಕುರುಬರು,;-ವ್ಯಾಪಾರ್. ಸಾ;-ಸಿದ್ರಾಮಪೂರು. ತಾ;-ರಾಯದುರ್ಗ, ಆನಂತಪೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ & 6 d£À ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಧನೂರಿನಿಂದ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಅತೀ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಪಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸದೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಪಲ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟಾಟಾ .ಸಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಸ್ವರೂಪದ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಘಟನೆಯು ಟಾಟಾ .ಸಿ.ವಾಹನ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2018. ಕಲಂ.279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯಿದೆ.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 07-05-2018 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ  ±ÁAvÀ¥Àà 37 ªÀµÀð G: ªÀQî, eÁw £ÁAiÀÄPÀ  ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.9-6-34 ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ, CAiÀÄå¨Ër gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1)gÁªÀÄZÀgÀt 6 ªÀµÀð 2)²æäªÁ¸À 5 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄA¢gÁzÀ 3)zÀ±Àð£À 10 ªÀµÀð 4)C©üµÉÃPÀ 9 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄAPÀtÚ AiÀiÁzÀªÀ EªÀgÀ ¹éëÄAUï ¥sÀįï£À°è FeÁqÀ®Ä ©lÄÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀqÀzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ J-1 UÉÆêÀzsÀð£À vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ AiÀiÁzÀªÀ   ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉà ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £Á£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà 200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, £Á£ÀÄ FeÁqÀ®Ä §A¢®è CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ PÉÊ wgÀÄV¹ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ªÀÄ°è£ÁxÀ »gÉêÀÄoÀ ªÀQîgÀÄ ©r¹, ²æäªÁ¸À AiÀiÁzÀªÀ ªÀQîjUÉ PÀgɪÀiÁr AiÀÄAPÀtÚ AiÀiÁzÀªÀ FvÀ¤UÉ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è J-2, J-3 C°èUÉ §AzÀÄ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è " JªÀÅqÀ¯Éà PÉÆqÀPÁ, CqÉÆéPÉÃmï JAzÀPÉÆà ªÀaÑAqÀgÉÆà ¨ÉÊl ¥ÉÆêÀAqÀ¯Éà PÉÆqÀPÀ¯ÁgÀ" CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß §®UÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ, §®UÉÊ wgÀÄV¹ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, eÁw, ªÀÈwÛ ºÉüÀ®Ä J-2 eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CAV »rzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß UÁrAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ. gÁeÉñÀgÉrØ, ¸ÀÄzÀ±Àð£À EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA;  107/2018 PÀ®A 323,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3(1)(r)(s), 3(2)(v-a) J¸ï¹/J¸ïn zËdð£Àå wzÀÄÝ¥Àr PÁAiÉÄÝ-2015. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ (.)                                             
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2018 gÀAzÀÄ 55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8900/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.