Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Feb 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ಮಟಕಾ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 09-02-2019  ರಂದು 13.15  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಮುಸ್ಲಿ ಕಾರಲಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 01 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಕೂಗಿಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣ ಈರೇಶ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವನಿಂದ  ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಒಂದು ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 1020/- ರೂ ದೊರೆತಿದ್ದು,ಝಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಪಂಚರ ಸಹಿ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 21/2019 ಕಲಂ 78 (3)  ಕೆ,ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದೊಂಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 08-02-2019 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಕೆ ಬಸ್ಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿರ್ಯಾದಿ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀÄqÀ¸À°, 30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À  ¸Á; PÉ. §¸Áì¥ÀÄgÀÄ vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಅರೋಪಿ zÉêÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ £ÁAiÀÄPÀ UÀÄqÀ¸À° 35ªÀµÀð ಹಾಗೂ ಇತರೆ 5 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ  ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 22/2019 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 324, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.