Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Dec 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ಫಿರ್ಯಾದಿ  ²æÃ. ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀ: 58, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ  1) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà  3) ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà  4) azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà  5) ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದು, ಹೊಗರನಾಳ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿತರ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇರಗಿ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ಮುಳ್ಳು ಹಾಕಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಲೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ದಿನಾಂಕ:-28-11-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2014 PÀ®A 143, 147, 341, 504, 323, 506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄ vÁÛgÉ.

          
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-                                                                          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.12.2014 gÀAzÀÄ  90 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.