Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 May 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zsÉÃð±À£ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠺ÉƸÀUÉÃgÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ£Áßj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ CrªÉ¥Àà ¸Á: PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå ¤«ÄvÀå ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. DPÉAiÀÄÄ M§âAn ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ §A¢gÀĪÁUÀ zÀAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ ºÁUÀÆ zÀÆgÀzÀ ¸ÀA¨sÀA¢UÀ¼ÁzÀ 1) dqÉ¥Àà PÀvÉÛÃgÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀ: 40, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀvÉÛÃgï vÀAzÉ dqÉ¥Àà ªÀ: 25, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) ®ZÀѪÀÄä PÀvÉÛÃgÀ UÀAqÀ dqÉ¥Àà ªÀ:45, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À4) gÀÄzÀæªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀ: 35, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À5) ¸ÀUÀgÀªÀÄä UÀAqÀ ®ZÀѪÀÄ£ÀUËqÀ ªÀ: 45, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À 6) UÀAUÀªÀÄä FZÀ£Á¼À UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀ: 55, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À 7) §¸ÀªÀgÁeï FZÀ£Á¼À vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀ: 20, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß, 15,000 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ UÀȺÀ §½PÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2013 gÀAzÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°èPÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ,UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2013 PÀ®A 379, 441, 506 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :10-05-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ »gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀ:30 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-33 PÉ-2578 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄzÀÄªÉ PÁqïðUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀ®Ä ºÀnÖUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ GªÀiÁ¥Àw ¸Á:ªÀÄ¹Ì (¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36 EJ-1991 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36 EJ-1991 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ §®UÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ ,ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ ¨sÁjÃgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ü ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2013 PÀ®A. 279.337.338. L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 11-05-2013 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà 55 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀ UËArPÉ®¸À ¸Á:d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ UÀÄr PÉ®¸ÀPÁÌV ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ. ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ CwAiÀiÁzÀ ªÀÄzsÀå PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ FvÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïzÀ°èAiÉÄà CwAiÀiÁzÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄAqÀ¼À ¨sÀnÖAiÀÄ ¥ÀƯï PÀmÉÖAiÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀmÉÖzÀÄÝ. EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 11/05/13 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 12-00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢:12/05/13 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ CwAiÀiÁzÀ ªÀÄzÉå ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CvÀ£À ºÉAqÀw ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 50 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á¼À d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 07/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2013 gÀAzÀÄ 101 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.