Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ªÀÄÈvÀ ºÀ«ÄÃzÁ ¨ÉUÀA vÀAzÉ PÁ¹A ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ;14 eÁ;¦Adgï G;«zÁåy𤠸Á;UÀÄAd½î FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ PÁ¹A ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄÄPÁÛªÀiï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ;55 eÁ;¦Adgï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;UÀÄAd½î vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ FV¤AzÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ½AiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ §Ä¢ÝªÀiÁw¤AzÀ ¨ÉÊ¢zÀPÉÌ ¹mÁÖV Qæ«Ä£Á±À OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£Éà ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQÀvÉì ¥sÀ®PÀjAiÀiÁUÀzÉÃ, ¢£ÁAPÀ 06-11-2013 gÀAzÀÄ 9-00 J.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 24/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè FPÉAiÀÄÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ©PÉë ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¸ÀA¥ÀÆt𠤱ÀåPÀÛ¼ÁV °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 7.11.2013 gÀAzÀÄ  ¨É¼ÀV£À 11.00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè DPÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè  CAvÁ   CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå UÀA©üÃgÀ ªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ:38 eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 25/13 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ತಾ:6-11-2013ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 09-30ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸೂಗರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ,ವಯ-40ವರ್ಷ,         :ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾಃಗಣದಿನ್ನಿ FvÀನು ಊರ ಮುಂದಿರುವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ 1] ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ [2] ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣ       [3] ದೇವರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣ      [4] ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ದೇವರಡ್ಡಿ  ಎಲ್ಲರೂ  ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ:ಗಣದಿನ್ನಿEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮಠದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕಿಸು ತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಜಾಗ ನಮ್ಮದು ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕುವುದು ಬೇಡಾ ಅಂತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಮೇಲ್ಕಂಡ 4 ಜನರು  ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮನೋಹರ ಇವರು  ಮಗನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕುವುದು ಬೇಡಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಲು ನೀನ್ಯಾರಲೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಕೈಗಳಿಂದ ಬಡೆದರು ದೇವರಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರು ಈ ಸೂಳೇಮಗ ಮಠದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜಾಗ ಅಂತಾ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಮನಬಂದಂತೆ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು  ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಮಗನೆ ನೀನು ಊರಲ್ಲಿದ್ದು ಹ್ಯಾಗೆ ಬಾಳುವೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದರೆ ಇದೆ ಮಠದ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಕಡಿಯುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  ಮೇಲಿಂದ 184/2013 ಕಲಂ: 341,323,504,506,ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ದಿನಾಂಕ 04-11-13 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥Á¼ÉÃgÀ 22 ªÀµÀð PÀÄgÀ§gÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| §Ä¢Ý¤ß FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆ. 36 .ಬಿ 4207 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¥Á¼ÉÃgÀ 19 ªÀµÀð PÀÄgÀ§gÀÄ «zÁåyð ¸Á|| §Ä¢Ý¤ß.  FvÀ£À£ÀÄß ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಲಾಗದೇ ಬಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಬಂದಿದ್ದು. ಎಡಗಡೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಮಲಕಿಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ಎಡಗಡೆ ಮೋಣಕಾಲಿಗೆ, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 126/13 ಕಲಂ 279,338 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಮಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:07.11.2013 gÀAzÀÄ 43 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.