Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Mar 2020

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ಮರಳು ಕಳುವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ.15-03-2020 ರಂದು ಸಂಜೆ 06-30  ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¦J¸ïL eÁ®ºÀ½î oÁuÉ ರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ.15-03-2020  ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-50  ಗಂಟೆಗೆ ಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ Mahendra  575 DI ಕಂಪನಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂ KA-33 TA-4547 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕರು ಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕನ ವಿರುದ್ದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 37/2020  PÀ®A:379 IPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

¢£ÁAPÀ 15/03/2020 gÀAzÀÄ ¤®ªÀAf UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ £À¢ wÃgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß n¥ÀàgÀUÀ¼À°è vÀÄA© ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ï.LgÀªÀgÀÄ rJ¸ï.¦ü ¸ÁºÉçgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢ ºÁºÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ±ÀAPÀgÀ§Ar PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ  1) ¨sÁgÀvï ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-36 ¹-356 CQ. 20 ®PÀë gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EzÀÄÝ, n¥ÀàgÀzÀ°è C.Q 25,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ 2) ¨sÁgÀvï ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-36 ©-7789 C.Q 20 ®PÀë gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ EzÀÄÝ, n¥ÀàgÀzÀ°è 25,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ 3) EICHER  PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-36 © 5637  C.Q 20 ®PÀë gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ EzÀÄÝ, n¥ÀàgÀzÀ°è 25,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ 4) C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÁåAqï PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-36 ©-467  C.Q 20 ®PÀë gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EzÀÄÝ n¥ÀàgÀzÀ°è C.Q 25,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ 5) C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÁåAqï PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-36 ©-2948 C.Q 20 ®PÀë gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ EzÀÄÝ, n¥ÀàgÀzÀ°è 25,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, zÁ½ PÁ®PÉÌ n¥ÀàgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ n¥ÀàgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 41/2020   PÀ®A:  379 L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಬಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ: 15.03.2020 gÀAzÀÄ 05-30 ¦ JªÀiï ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ J¦JA¹AiÀÄ 1 UÉÃmï JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1). £ÁPÀ Omï ºÉÊ¥ÀAZï ©Ãgï 650 JA J¯ï £À 11 ¨ÁlèUÀ¼ÀÄ (7150 JA J¯ï) CQ 1485/- 2). QAUï ¦ü±Àgï ¸ÁÖçAUï ¦æëÄAiÀĪÀiï 500 JA J¯ï £À 5 n£ïUÀ¼ÀÄ (2500 JA J¯ï) CQ 575/- 3). QAUï ¦ü±Àgï ¸ÁÖçAUï ¦æëÄAiÀĪÀiï 330 JA J¯ï £À 3 n£ïUÀ¼ÀÄ (990 JA J¯ï) CQ 240/- J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 10640 JA J¯ï CQ 2300/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2020, PÀ®A: 15(J), 32(3) PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArಇರುತ್ತಾರೆ.