Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Feb 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w


 

¢£ÁAPÀ 06-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ gÁgÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ CA§AqÉÃ¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 49 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħÄgÀÄ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á :¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ qÁ®gïì PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß £É®Äè aÃUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©nÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà Q¯ÉèÃzï ªÀÄvÀÄÛ 2) ¥Àæ±ÁAvÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ £ÀUÀ¼ÀÄ £É®Äè w£Àß°PÉÌ ºÀwÛzÀÄ Ý¦ügÁå¢AiÀÄÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄßNr¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ ¤ªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQPÉƽî CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉzÀÄÝ J£Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄUÉ zÀ£À ¸ÀjAiÀiÁV PÀnÖ ºÁPÀ°PÉÌ ºÉüÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà JµÀÄÖ ¸ÀÆPÀÄÌ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2012, PÀ®A: 341, 504, 323, 355, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

    
 

    JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ: 06-2-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ PÁåA¦£À J¸ï©ºÉZï ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ: 28 eÁ:®ªÀiÁt G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¯ÉÆÃl¸ï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ PÁåA¥ï FPÉUÉ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÉÆæ gÁeÁ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:¸ÀªÉÃðAmï PÁélð¸ï ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C²èîªÁV PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ªÀÄ»¼É ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄ vÀgÀĪÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ 06-02-2013 ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ J¸ï©ºÉZï ¨ÁåAPï£À ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: CzÉà jÃw ªÀw𹠤ãÀÄ £À£Àß ªÀiÁvÀÄ PÉüÀ°®è CAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2013 PÀ®A. 509,504,506 L¦¹ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 06.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á : CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï ºÁ:ªÀ: EgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄ £ÀªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 19.02.2009 gÀAzÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁå¥sÀ£À PÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä FvÀ£ÉƪÀÄ¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ vÀ£Àß vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ZÉ£ÁßV EzÀÄÝ CªÀ½UÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ gÀÆ.50,000/- gÀÆ. ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¤ÃªÀ£ÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ fêÀ£À £ÀqɸÀÄ E®èªÁzÀ°è ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÉÆA¢UÉ EgÀÄ CAvÁ ¢£Á®Ä QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV gÀÆ.50,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAgÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉý PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ.¢£ÁAPÀ 22.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀCªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ºÀÄ°UɪÀÄä ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà,zsÀªÀÄð¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤ CA©PÁ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr 50,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýzÉé ¸ÀÆ¼É CAvÁ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr E°èAzÀ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/13 PÀ®A 498(J), 504, 323, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:06-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ qÁ®gïì PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹.JªÀiï £ÀUÀgÀzÀ°è , ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ°AUÀªÀÄä @ VjdªÀÄä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà , ªÀAiÀÄ:50ªÀ, G:ªÁqÀð£ï ¸ÀgÀPÁj ¨Á®QÃAiÀÄgÀ «zÁåy𠤮AiÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï , ¸Á: ¹.JªÀiï £ÀUÀgÀ qÁ®gïì PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ üEPÉAiÀÄ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzsÀ ) gÁgÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ CA§AqÉ¥Àà , 2) gÁgÁAiÀÄ¥Àà£À ªÀÄUÀ 3) «gÀÄ¥ÀtÚ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä zÀ£À PÀnÖºÁQPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ §zÁä±ï ªÀÄÄAqÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ZÉÃvÀ£ïPÀĪÀiÁgï FvÀ¤UÉ »rzÀÄ vÀqÉzÀÄ ºÉÃUÉ zÀ£À ©nÖj ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼Á DVzÉ CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ E°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁrwÛÃj ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2013 , PÀ®A. 504,341,323,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 


 

¢£ÁAPÀ 06-02-2013 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ £Á¯Á ©æÃqÀÓ£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀȵÀÚ ªÀÄdÄAzÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆgÀAd£ï ªÀÄdÄAzÁgï ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, eÁ: £ÀªÀıÀÆzÀæ , G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á : Cgï.ºÉZï.£ÀA-3 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA PÉJ-34/ J¯ï-2214 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦qÀ§Æèr PÁåA¥À¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV ¤®PÀëðvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ºÀÄ©â ºÀwÛgÀ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj ¥ÀmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2013 PÀ®A.279, 338 L¦¹ & 187 JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

¢£ÁAPÀ 04-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥À£Á¼À /CAPÀ£Á¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉ.£ÀA.56 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÀgÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà gÀqÉØÃgÀ ¸Á.E¸ÁèA¥ÀÆgÀ vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ©â£À ¨É¼É ¨É¼É¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨É¼ÉAiÀÄÄ PÀmÁ«UÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ.04-02-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ§¸Àì¥Àà gÀqÉØÃgÀ ¸Á.E¸ÁèA¥ÀÆgÀ vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ. 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ§¸Àì¥Àà gÀqÉØÃgÀ ¸Á.E¸ÁèA¥ÀÆgÀ vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ. EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ d«Ää£À°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAzÁdÄ 18 jAzÀ 20 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¨ÉAQAiÀÄ°è ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ªÀåªÀ¸ÉÜ, ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£ï ªÀåªÀ¸ÉÜ, ªÁ¸ÀÛªÀåPÉÌ ¤«Äð¹zÀ ±ÉqïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAw ¨ÉðUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¸ÉÆïÁgï ¹¸ÀÖªÀiï ¸ÀºÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ 06.02.2013 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013 PÀ®A.435, 447 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

¢£ÁAPÀ.06-02-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ G½ªÉÄñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀvÀåªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà §¤ßUÉÆüÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ, ºÉUÁÎ¥ÀÆgÀ vÁAqÀ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ.£ÀA.1 jAzÀ 6 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ CzÀȵÀÖzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ & ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ RtzÀ°èAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1020/-UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä, DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2013 PÀ®A 87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:.06-02-2013 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ J£ï ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ° , DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 55 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G :PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: J£ï ºÉƸÀÆgÀÄ , FvÀ£ÀÄ J£ï ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉêÀ® CzÀȵÀÖzÀ DlzÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀAvÀºÀ N.¹, ªÀÄlPÁ,dÆeÁl zÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2013 PÀ®AB78[3] PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆÃPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¢£ÁAPÀ.06-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÁ¯ÉÃUÁgÀ eÁ.ªÀiÁ¢UÀ G.§¸ï PÀAqÀPÀÖgï ¸Á.PÁZÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ£ÀÄ PÁZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¥Á¥ÀtÚ ªÀÄĹèA ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á.PÁZÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ºÉÆmÉðUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀªÀ, ¤£ÀUÉ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà ¯ÉÆÃl ªÀåªÀ¸ÉܬÄzÉ, ¤£ÀUÉ J¯Áè d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ EzÀÝ ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV & ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÀiÁ£À«ÃAiÀĪÁV ¤A¢¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.ª 12/2013 PÀ®A.7(1) (r) ¦.¹.Dgï.PÁAiÉÄÝ. 12/2013 PÀ®A.7(1) (r) ¦.¹.Dgï.PÁAiÉÄÝ.
CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆÃPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

     ¦AiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ 45 ªÀµÀð ºÀjd£À MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÉÄâQ£Á¼À. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ eÉÆõɥsï vÀAzÉ ±ÁåªÀÄ¥Àà §dAwæ 36 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉà 31 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÄ ªÉÄâQ£Á¼À. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw JgÀqÀ£É CªÀ¢AiÀÄ CzÀåQëAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ dUÀ¼À DVzÀÄÝ DV¤AzÀ CªÀj§âjUÉ ¸Àj EgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 1 EªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ DUÁUÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UɢݢÝAiÀiÁ CAvÁ ¸ÉÆQ̤AzÀ wgÀÄUÁqÀ¨ÉqÀ ¤Ã£À£ÀÄß MAzÀÄ ¢ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆUÀ° ©qÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ EA¢ ¢£ÁAPÀ 06-02-13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 18-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀÄð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉîègÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÁQëÃzÁgÀjUÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ. PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 19/13 PÀ®A 147.148.504.323.324.307.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.02.2013 gÀAzÀÄ 155 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.