Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Mar 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :02-03-2013 gÀAzÀÄ 13-30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ LzÀĨsÁ« gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤Ãj£À mÁåAPïgÀ£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸Á:CA©UÉÃgïzÉÆrØ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä zÉÆrØUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀ:25 ¸Á:¨ÉʯïUÀÄqÁØzÉÆrØ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-01 E©-116 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ UÁAiÀļÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁV Q«AiÀÄ°è ªÀÄÆV£À°è ¨sÁjà gÀPÀÛ¸ÁæªÀ ºÁUÀÆ §®UÉÊ gÉnÖUÉ ºÁUÀÆ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ ,EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2013 PÀ®A. 279.337.338. L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

 EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 02-03-13 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁªÀÄgÉrØ PÁåA¦£À°è ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁªÀÄgÉrØ PÁåA¥ï2) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁªÀÄgÉrØ PÁåA¥ï EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå£À£ÀÄß £ÉÆÃr CqÀØ §gÀÄwÛ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ ªÀÄ®èAiÀÄå CªÀjUÉ £Á£ÀÄ CqÀØ §A¢®è ¸ÀĪÀÄä£É AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛjà CAvÁ ºÉýzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÆ PÀÆr CzÉà £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2013 PÀ®A. 341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-27-2-2013 gÀAzÀÄ 7-45 ¦.JAPÉÌ J£ï.¹ £ÀA 19/2013 ¥ÀæPÁgÀ ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÉ. EzÀgÀ°è 1) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀ:20, eÁ:PÀÄgÀħgï 2) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw ªÀ:22, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ 3) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀ:30, eÁ: PÀÄgÀħgï J®ègÀÆ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÁ°ºÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄgÉrØ ªÀ: 27, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á:eÁ°ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÀÆUÁr ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ G¥ÀzÀæªÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 33/2013 PÀ®A 290, 504, gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-1-3-2013 gÀAzÀÄ 11-00 J.JAPÉÌ J£ï.¹ £ÀA 20/2013 ¥ÀæPÁgÀ ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÉ. EzÀgÀ°è ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁåzÀgÁ¼À ªÀ: 24, eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. °AUÀgÁeï vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÉƸÀÆgÀÄ ªÀ: 39, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÀÆUÁr ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ G¥ÀzÀæªÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2013 PÀ®A 290, 504 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.03.2013 gÀAzÀÄ 88-¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.