Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Dec 2016

Reported Crimes


                                   

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄeÁvÀ UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªï 27 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.   11-6-64 ¦AeÁgÀªÁr ¨ÉæøÀÛªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ J-1 gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï vÀAzÉ ²æäªÁ¸À gÁªï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.10-1-153 gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ ¨ÁAiÀĪÀÄävÉÆÃl ªÀĺɧƧ £ÀUÀgÀ (vÉ®AUÁt gÁdå) FvÀ£À eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ 01/05/2015 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 4 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ J-1 vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀiÁvÀÄ PÉý E£ÀÆß 2 ®PÀë ºÀt MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀgÀĪÀAvÉ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀzÀÄÝ, ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj J-1 UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ £ÉÆÃrzÉÝÃªÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉý ¢£ÁAPÀ 22/10/16 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 11/11/16 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ qÉʪÉÇøÀð PÉÆqÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¦üPïì DVzÉ E®è 2 ®PÀë ºÀt 1 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.121/16 PÀ®A 498(J), 323,504, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ªÀÄÈvÀ dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸ÀÄAV 28 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FPÉUÉ FUÉÎ 03 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ £ÀA.01)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÉƽAiÀÄ¥Àà ¸ÀÄAV 30 ªÀµÀð £ÉÃzÀݪÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÀgÉAiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,50.000/- £Á®Ä̪ÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃr PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ J-1 EªÀ£ÀÄ J-2 jAzÀ 4 gÀªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý E£ÀÆß 50.000/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âPÉÌ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ J-1 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉý FUÉ Î15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¥ÀÄ£À: ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 50.000/-gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ DPÉAiÀÄ£ÀÄß J-1 eÉÆvÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 22/12/16 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɬÄAzÀ 1700 UÀAmÉ  CªÀ¢üAiÀÄ°è J-1 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw dAiÀĪÀÄä½UÉ  ºÀqÀUÀ½ ¹ÃªÀiÁzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/16 PÀ®A 498(J), 302(©),            109 ¸À»vÀ  34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ದಿನಾಂಕ 22.12.2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.15 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ §Ä¯ÉgÉÆà UÁr £ÀA PÉ.J 36 J£ï 1147 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ® ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà AiÀÄ®UÀmÁÖ ¸Á: ºÀnÖ  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಬುಲೇರೋ ಗಾಡಿ ನಂ ಕೆ. 36 ಎನ್ 1147 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¢: C²Ñ¤ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 59 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: D¥ÀgÉÃlgï ¸Á: ºÀnzÀºÁgÀ ¥ÉÆ|| ¨Á°dÄj f: F¸ÀÖ ¹AUÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ ºÀnÖ ಮತ್ತು ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಫ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ  ಫೂಲ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಡಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ, ಗಾಯಾಳು ಸದ್ದಾಂ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 239/2016 PÀ®A : 279, 337, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     
     ದಿ;-22/12/2016 ರಂದು ಬಳಗಾನೂರು  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಂ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ gÀªÀgÀÄ  ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಪಿ.ಸಿ.550,447 ರವರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬಳಗಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ 1] ಖಾಸಿಂಸಾಬ ತಂದೆ ಮೌಲಾಸಾಬ  ಹಣಗಿ 35 ವರ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಂ2] ದೇವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ 50 ವರ್ಷ ದೇವಾಂಗ  ಸಾ:ಬಳಗಾನೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಚೌಡಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/-ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವರನ್ನು ತಾಭಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಿಂದ 1).ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 320/- 2) 2-ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಅಂ.ಕಿ.ಇಲ್ಲಾ. 3) 2 ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಅಂ.ಕಿ.ಇಲ್ಲಾ. ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ-23/12/2016 ರಂದು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 181/2016.ಕಲಂ.78(3).ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.      
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-        

     ದಿನಾಂಕ 23-12-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 23-12-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳಾದ           1) SwaRaJ 735 FE Chassis no WWTE1719131754  2) Mahindra 575 DI ಕಂಪನಿಯ SR No 2KBC03277 ಸದರಿ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಯಾವುದೆ ನಂಬರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ನಷ್ಟು ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಓಡಿ ಹೋದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು  ತಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.131/2016 PÀ®A: 4(1J) ,21 MMRD ACT  &  379 IPC  CrAiÀÄ°è ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :23.12.2016 gÀAzÀÄ 85 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9,900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                   


                                          
.