Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Oct 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ:07-10-2015 ರಂದು 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿವಪ್ಪ ಹೆಚ್. ಎ.ಇ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು & ನೈರ್ಮಲ್ಯ  ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ   ಸಿಂಧನೂರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²ªÀ¥Àà ºÉZï. JEE. UÁæ.PÀÄ.¤Ã.¸À & £ÉÊ.«.,G¥À-«¨sÁVÃAiÀÄ ±ÁSÁ¢üPÁj, ¹AzsÀ£ÀÆgÀ.gÀªÀರ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಹಿರೇಬೆರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ  ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ ಅಕಿರೂ. 5ಲಕ್ಷ ಗಳು ನೇದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿ:15-06-15 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇದೆ. ಈ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನ್ನು  ದಿನಾಂಕ:15-06-2015 ರಿಂದ  ದಿನಾಂಕ 01-10-2015 ರ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು  4ಲಕ್ಷ  80000 ರೂ ಗಳ ಮೊತ್ತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು  ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ  ಲುಕ್ಸಾನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ಕಾರಣ ಸದ್ರಿ ಆಪಾದಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2015 PÀ®A. 3(2) (A) Prevention Of Damage To Public Property Act, 1984 and 431  IPC CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೇನು.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ¦üAiÀiÁð¢ D¬ÄñÁ ¸ÀįÁÛ£À UÀAqÀ C©â¸Á§ 33 ªÀµÀð ªÀÄĹèA G:¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÆÃeï °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï ºÉUÀqÉ PÁ¯ÉÆä FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ J-1 C©â¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ¨ï ¸Á§ 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ. FvÀ£À eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ 20/11/2011 gÀAzÀÄ dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è gÀÆ. 70,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉPÉAqïºÁåAqï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ,  MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr gÀÆ. 4,20,000/- ªÀgÉUÉ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ zÉÊ»PÀ & ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 4/10/2015 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼À, ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/15 PÀ®A 498(J),323 504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  3, 4  r.¦. PÁAiÉÄÝ-1961 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
, ದಿನಾಂಕ;-06/10/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೃತ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಣ್ಣ ಮಾನವಿ 55 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ನಾಯಕ,                   ಉ;-ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ;-ರಾಮತ್ನಾಳ.ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು, FvÀ£ÀÄ ಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕಸ ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆಯಾದರೂ ಮನಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲಾ ÁvÀ£À ºÉAwAiÀiÁzsÀ ಶ್ರೀಮತಿ ಕನಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮಾನವಿ 52 ವರ್ಷ,ಜಾ;ನಾಯಕ, ಉ;-ಹೊಲಮನಿ ಕೆಲಸ,ಸಾ:-ರಾಮತ್ನಾಳ  FPÉAiÀÄÄ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮನಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲಾ,ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕಾಕಮಾನ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ;-07/10/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಕಮಾನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಹಳ್ಳ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರಬಹದು ಅಂತಾ ಅನುಮಾನ ಬಂದು  ಕಾಕಮಾನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಜು ಇವರ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೀರಿನ ಎಡಗಡೆಯ ದಂಡೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ನಂತರ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಗಂಡನು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಕಮಾನ ಹಳ್ಳ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿವಾಗಿ ಹಳ್ಳಧ ನೀರಿನ ಸೆಳವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.21/2015.ಕಲಂ.174.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ : 07-10-2015 ರಂದು  5-00  ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಬಪ್ಪೂರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ಬ್ರಿಡ್ಜನ ಮೇಲೆ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣ, ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ್, :ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ KA-36,TC-3431 & ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ KA-36,TC-3432  ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಹಂಪನಾಳ್ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು.  FvÀ£ÀÄ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆ ರಾಜಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ, ಹಂಪನಾಳ್ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿಯ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ KA-36,TC-3431 & ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ KA-36,TC-3432  ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಪ್ಪೂರ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಆರ್.ಭೂಸರೆಡ್ಡಿ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾ.ಸು) ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಂಧನೂರು.  gÀªÀgÀÄ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 2000/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 6-20 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು, ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 192/2015, ಕಲಂ: 379 .ಪಿ.ಸಿ & ಕಲಂ 4, 4(1-A), 21 OF MMDR-1957, ಕಲಂ. 43 OF KARNATAKA MINOR MINIRAL CONSISTANT RULE 1994 & ಕಲಂ 15 OF ENVIRONMENT PROTECTION ACT 1986  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .   
                      ದಿನಾಂಕ;-07/10/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್..ರವರು ಉಸುಕು ಇರುವ 3-ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,ದಿನಾಂಕ;-07/10/2015.ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಸಕನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ರವರು ಮತ್ತು ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣಾ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ ನಂ.ಕೆ..36-ಜಿ-211.ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು,ಆಗ ಮೂರು ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳ ಚಾಲಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಉಸುಕು ಸಾಗಾಣೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಉಸುಕು ಇರುವ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಜಪ್ತ ಪಂಚನಾಮೆ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 146/2015.ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 43 ಕೆಎಂಎಂಸಿ.ಆರ್. ರೂಲ್ 1994 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
 ದಿನಾಂಕ:07.10.2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ಬ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ «gÉñÀ vÀAzÉ  CªÀÄgÀtÚ eÁªÀÇgÀÄ ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð. eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ®è  gÀªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ  ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ  ಮಾಡಿಸಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:07.10.2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನಜಾವ 02.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ªÀÄÄzÀPÀtÚ vÀAzÉ  §¸ÀªÀgÁd ªÉÄÃnUËqÀæ, 21 ªÀµÀð, ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÀÄAPÀzÀ 25 ªÀµÀð ¸Á: E§âgÀÆ ªÀiÁPÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ, ಕೆ.-36/ಟಿ.ಸಿ-2900 ನೇದ್ದನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆದಾಪೂರು ಸೀಮಾದ ಅಶೋಕಗೌಡ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿಟಾಚಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡೀಸೆಲನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಬ್ಬಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿತರೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಲೀಟರದಷ್ಟು ಡೀಸೆಲ .ಕಿ.ರೂ 1400/ ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಡೀಸೆಲನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2015 PÀ®A 379 L¦¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                      
               
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 07-10-2015 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ UÉÆÃgɨÁ¼À vÁAqÀ £ÀA 2 zÀ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ SÉÃvÀ¥Àà gÁxÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-32,®ªÀiÁtÂ,G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-UÉÆÃgɨÁ¼À vÁAqÀ £ÀA 2  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß §½¹ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ NªÉÄäÃ¯É ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ   3 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ 4 d£À DgÉÆæüvÀgÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ,¹PÀÌ dÆeÁlzÀ ºÀt 640/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ,  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «gÀÄzÀÝ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA:  242/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

              ದಿನಾಂಕ 07-10-2015 ರಂದು 08-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ,ಎಸ್,ಐ ನೇತಾಜಿ ನಗರ ರವರು  ದೇವಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕಲಬೇರಕೆ ಕೈಹೆಂಡ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ  ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಜರಿಪಡಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 07-10-2015 ರಂದು 06-45 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕಲಬೇರೆಗೆ ಕೈಹೆಂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮೀ ಮೆರೇಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಮ,ಪಿ,ಸಿ 1041. ಪಿಸಿ 246.42 ಹಾಗೂ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ 07-15 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಡ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà 45 ªÀµÀð, eÁ- ªÀiÁ¢UÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á-zÉë£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಳು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಕಲಬೇರಕೆ ಕೈಹೆಂಡವನ್ನು ತುಂಬಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಜಗ್ಗನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಒಂದು ಜಗ್ ಗೆ 10 ರೂ. ಗಳಂತೆ ಹೆಂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸುತ್ತಲು ಹೆಂಡ ಖರಿದಿಸುತ್ತಿರುವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೆಂಡ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದವಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲು  ತಾಯಮ್ಮ ಗಂಡ ದಿ: ಕರಿಯಪ್ಪ ವಯ: 45 ಜಾತಿ: ಮಾದರ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ದೇವಿನಗರ ರಾಯಚೂರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಾಜು 15 ಲೀಟರ್ ಕಲಬೆರಕೆ ಕೈ ಹೆಂಡ ಅಂದಾಜು ರೂ.150/- ಬೆಲೆಬಾಳುವುದನ್ನು ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿ ನಾಶಮಾಡಿದ್ದು ರಾಸಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್.ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಂತಾ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚರ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಿ ಕೇಸಿನ ಮುಂದಿನ ಪುರಾವೆ ಕುರಿತು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 102/2015 ಕಲಂ. 273,284 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 32,34, ಕೆ.ಇ ಕಾಯ್ದೆ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.10.2015 gÀAzÀÄ  145 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.