Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Apr 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ಪಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ FgÀtÚ 26 ªÀµÀð eÁ- UÉÆ®ègÀÄ G- ¸ÁÖ¥ï £À¸Àð ¸Á- ªÀÄ£É £ÀA-1-4-848/3 eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-FPÉUÉ ದಿನಾಂಕ-28-04-2015 ರಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ-01 ಹನುಮಂತು ಈತನು ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯ ಉಮಾ ಹೋಟಲ್ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ, ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾ, ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈವರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಬೈದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ದಿನಾಂಕ-29-04-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.30 ಗಂಟೆಗೆ 1)ºÀ£ÀÄAvÀ 2) ²ªÀUÀAUÀ¥Àà 3) gÁWÀªÉÃAzÀæ 4) ±ÁAvÀ¥Àà 5) dªÀÄÄ£Á 6) ±ÁAvÀªÀÄä J¯ÁègÀÆ                                       ¸Á- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕುಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ , ಕಾರದ ಪುಡಿ, ಹಾಕಿ ಸ್ಟೀಕ್ , ಮಂಚದಕೋಡು , ಹಾಗೂ ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಂಪಾಪತಿಗೆ ಮರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಿತರ ಗಾಯಳುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಗೆ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ಆಕೆಯ ಮಾನಕ್ಕೆ ಭಂಗುಂಟು ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ PÉÆlÖ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ- 70/2015 ಕಲಂ-143.147.148.323.324.354.307.504.506. ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2015 gÀAzÀÄ   22 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  3500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.