Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Jul 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
¢£ÁAPÀ:-15-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁg£ÁzÀ ²æÃ. ¦. ²æäªÁ¸À ¸À.PÁ.EAf¤AiÀÄgï ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ ºÁUÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð.  ªÀiÁ£Àå C¥ÀgÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆ«eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ aPÀÌgÁAiÀÄPÀÄA¦ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è vÀ¥Á¸ÀuÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, aPÀÌgÁAiÀÄPÀÄA¦ ªÀÄgÀ¼ÀÄ UÀtÂAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ, ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 EgÀĪÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹ DgÉÆævÀgÀÄ ¸Àwñï AiÀiÁzÀªï ªÉÄzÀPï, & «ÃgÉñÀ J¯ï. CAUÀr gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ »mÁa ªÀĶ£ï¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÉUɬĹ §AzÁ ¯ÁjUÀ½UÉ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06 ¯Áj ¥ÀæªÀiÁtzÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ±ÉÃRj¹zÀÄÝ, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.12,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÖ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÈvÀåªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.50/2012 PÀ®A. 420 L¦¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ:14-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À gÉrØ GzÉÆåÃUÀ ªÀPïìð ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀĵÀÖV , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPï ,G: §Ä£Á¢ vÉÆÃqÀĪÀzÀÄ , ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À CfÓAiÀiÁzÀ PÀmÉÖªÀÄä¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgï£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀmÉÖªÀÄä½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ, ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ , PÀmÉÖªÀÄä½UÉ vÀ¯ÉUÉ »A¨sÁUÀzÀ°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÀuÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 15-07-2012 gÀAzÀÄ 01-30 J.JªÀiï UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.160/2012 , PÀ®A. 279 , 304(J) L¦¹ & 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
     ¢£ÁAPÀ: 15.07.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀvÉÛ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ £ÁUÀgÁd ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ªÀiÁgɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ªÉƺÀäzï ¹gÁd ¦.J¸ï.L gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ & ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 6400/- gÀÆ. & 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 15.07.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ²æÃ. ªÉƺÀäzï ¹gÁd ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ ºÀt 7500/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀªÁV ±Álð ¸ÀPÀÆåðl¤AzÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w             


¢£ÁAPÀ 15-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀÄUÀή¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á. vÀÄUÀή¢¤ß gÀªÀgÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¸À¯ÁzÀ «zÀÄåvï ªÉÊj¤AzÀ ±Ámï ¸ÀPÀÆåðl DV ¨ÉAQ ©zÀÄÝ n.«. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀÄ£É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 35000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅUÀ¼ÀÄ ®ÄPÁì£ï ªÁVzÀÄÝ F WÀl£ÉAiÀÄÄ CPÀ¹äPÀªÁVzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA:06/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt
¢£ÁAPÀ: 15.07.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ªÉƺÀäzÀ ¥sÁgÀÆPï vÀAzÉ ºÁf SÁ¹ÃA ¸Á§ ¸Á. ºÀnÖ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢zÁÝUÀ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà FvÀ£ÀÄ eÁUÉÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ ªÉʵÀåªÀÄ¢AzÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄÝ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 323,324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¢£ÁAPÀ 11-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ DzÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¦ügÁå¢ü ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: DzÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ ºÁQ¹zÀ PÀ®Äè AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý ºÉÆr¢AiÀįÉà CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸À¢æ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ §AzÀÄ PÀ©â£À gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¸À¢æAiÀĪÀgÀÄ F «ZÁgÀ DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ w½¸À®Ä ºÉÆzÁUÀÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¥ÉÆðøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA88/12 PÀ®A.323,324,355,504.506.143,147,gÉ/«.149 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2012 gÀAzÀÄ 188  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.