Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Jan 2016

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 16/1/16 gÀAzÀÄ 2310 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌ-°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ §æªÀÄgÁA§  qÁ¨Á ºÀwÛgÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ¥ÀÆeÁj 32 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆüÀ¢¤ß vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ  ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ CAvÁ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ PÀÄæµÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, zÉêÀ¥Àà£À JqÀ ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÉÊUÀ¼ÀÄ, JqÀUÀqÉ  ¥ÀPÀÌr J®Ä§ÄUÀ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ, ªÀÄ®PÀÄ-UÀzÀÝ-vÀ¯É »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà ªÉÄÃn 28 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: vÉÆüÀ¢¤ß vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.7/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
,       ದಿನಾಂಕ 16-1-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ   ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಜ್ಯ   ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾಃ ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ ತೀನ್ ಖಂದೀಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀಸ್ ಸಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ, ವಕಾರ್ ಅಹ್ಮದ್  ಮತ್ತು ಹಕಾನಿ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                           ದಿನಾಂಕ 17-1-2016 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ 3 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಗೋಶಾಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಖಲೀಲ್ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಇವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇವರನ್ನು ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ತೀನ್ ಖಂದಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಯಾಕೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ನನಗೆ ಕೇಳುತ್ತೀರಲೇ ಸೂಳೇಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀವು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಡರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ   ಕಾರಣ ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದುದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 8/2016 ಕಲಂ 341, 504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
    
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:18.01.2016 gÀAzÀÄ  114 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  

.