Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Dec 2017

Reported Crimes


                                                                                                                                                                                 

                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-


ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
²æêÀÄw ¹ÃªÀiÁ UÀAqÀ £ÁUÀgÁeï, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁ: D¢ PÀ£ÁðlPÀ(J¸ï.¹), G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁªÀ:PÀÄPÀÌgÀzÉÆrØ vÁ: ZÀ£ÀߥÀlÖt f:gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ.EªÀgÀÄ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï ¸Á: ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ¤UÉ ರೂ 50,000/- ಹಣವನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ 5-6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಸೈಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ 5-6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಸೈಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಿಂಧನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ರೂ 3 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಸಿಂಧನೂರಿನ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ 23-12-2017 ರಂದು 12-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಬಂದು ಎನಲೇ ಸೂಳೇ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಸೇರಿದ್ದಿಯೆನಲೇ ಬೋಸುಡಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ,  ರೂ 3 ಲಕ್ಷ ಹಣ ತರದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ:277/2017, ಕಲಂ: 498(), 504, 323, 506 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 3, 4 .ನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ:28.12.2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯದಿ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀĸÀÄì:26 ªÀµÀð eÁ: ZɮĪÁ¢ G: MPÀÄÌvÀ£À ¸Á: ¥À®UÀ®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರೆದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ  ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ನಂ. .ಪಿ-21/ಎಕ್ಷ-6399 ನೇದ್ದು ಕೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನಾದ ಮೃತ ಹನುಮಂತ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ, ಕೆ.-19/ಕ್ಯೂ-8044  ನೇದ್ದನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊನ್ನಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮುದಗಲ್ ಲಿಂಗಸಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೃತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಲಾರಿ ನಂ. .ಪಿ-21/ಎಕ್ಷ-6399 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗ ಮೃತ ಹನುಮಂತನ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿದು ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಕೈ ಮುರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ಬಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೆ ಲಾರಿಯ ಹಿಂಬಾಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ  ಮೃತ ಹನುಮಂತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರಿಗಲಸು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  UÀÄ£Éß £ÀA: 244/2017 PÀ®A 279, 283, 304 (J) L¦¹ & 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
ದಿನಾಂಕ;-28-12-2017 ರಂದು 2000 ಗಂಟೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಅಪಘಾತದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಕೂಡಲೇ ಭಂಡಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ, ವಯ 62 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ್, ನಿವೃತ್ತ .ಆರ್.ಎಸ್. ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ. 12-6-385/69  ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ದಿನಾಂಕ;-28-12-2017 ರಂದು 2115 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೇಂದರೆ, ನಾಗರಾಜ ಇವರು Honda Active I M/C No. KA36/EE8807 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು TATA TIGOR NO AP21BV0778 ನೇದ್ದನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯ ಕನಕದಾಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಕದಾಸ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ಬಲಗಡೆ ಹೋಗುವವನು ಒಮ್ಮಿಂದೋಮ್ಮೆಲೆ ಕಾರನ್ನು ತನ್ನ ಎಡಕ್ಕೆ  ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಕಾರನ ಹಿಂದಿನ ಎಡಭಾಗವು ನಾಗರಾಜ ರವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ Honda Active ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದ ನಾಗರಾಜ ರವರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಲು ಆತನಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ತಲೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಹತ್ತಿರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದು, ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರ. ಗುನ್ನೆ ನಂ.96/2017 ಕಲಂ 279,338 IPC  & 187 IMV ACT ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                  
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
    
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 29.12.2017 gÀAzÀÄ 113 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 16,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ,¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.