Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Dec 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥ÉÆ°Ã¸ï £ËPÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ 2/12/15 gÀAzÀÄ 1020 UÀAmÉUÉ ºÀ¼É ¥Éưøï oÁuÉ »AzÀÄUÀqÉ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36 n©-7790 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆ°PÁgÀgÉÆA¢UÉ DªÀgÀtzÀ°è ¸ÀAUÀæºÀ ªÁVzÀÝ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¸ÀÄwÛzÁÝUÀ  ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ 45 ªÀµÀð ¸Á: EzÀ£Á¼À vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁr¸ÀÄwÛ¢ÝÃj ¥ÀgÀªÁ¤UÉ, gÁAiÀÄ°Ö PÀnÖ¢ÝÃgÁ JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ KgÀÄzsÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ J¼ÉzÁr ±Ànð£À UÀÄAr ºÀjzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 306/15 PÀ®A 504,353 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃeÁ @ ºÀjPÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 24 ªÀµÀð eÁvÀÄ PÀªÀiÁä G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ºÀÄAqÉÃPÀ¯ï vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ºÁ°ªÀ¹Û ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ J- 1)ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ PÉÆÃmÉñÀégÀ gÁªï 30 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw PÀªÀiÁä ¸Á:ºÀÄAqÉÃPÀ¯ï vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f¯Éè AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ eÉÆvÉ FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 5-6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ J-1 EvÀgÉà DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý C£ÀĪÀiÁ¤ ¸ÀÄvÁÛ  zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¬ÄAzÀ E£ÀÆß 2 ®PÀë ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr UÀ©üðt EzÁÝUÀ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÁðPÀªÁV  C£ÀªÁAmÉqï ªÀiÁvÉæ £ÀÄAV¹ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 2£Éà ¸Áj UÀ¨sÀðzsÀj¹zÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃr PÉƼÀîzÉà EzÀÝjAzÀ DgÉÆÃUÀåzÀ°è KgÀÄ¥ÉÃgÁVzÀÄÝ, J-1 QæPÉmï ¨Áån¤AzÀ vÀ¯É, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 28/10/15 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ¯Á¸Àå ¨sÁUÀð« EªÀ¼À£ÀÄß PÁj£À°è PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ   ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA. 209/15 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/15 PÀ®A 498(J),323, 504,506, 312,313 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3, 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 24/11/15 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀ®ÌA¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¥ÉAqÉPÀ¯ï 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À«.EªÀgÀ£ÀÄß 1)£ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥ÉAqÉPÀ¯ï £ÁAiÀÄPÀ 2)ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà qÉÆüÀÄî eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á: ªÀ®ÌA¢¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÉà 13 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ 24/11/15 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è G¼ÁîUÀrØ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁgÀ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉCAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 321/15 PÀ®A 143,147,504, 323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ &  3(i)(x)J¸ï¹ J¸ïn ¦.J. PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಜೋಗಮ್ಮಳು 55 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ .ಜೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಬೂದಿವಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ , ಬೂದಿವಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 03-12-2015 ರಂದು 00.30 ಎಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ದಡೇಸೂಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಬೂದಿವಾಳ ಸೀಮಾ, ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಯಾವುದೋ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ತನದಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜೋಗಮ್ಮಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಹೊಡೆದು, ಮೆದುಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ CA§tÚ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ºÉ¨Áâ¼À 55 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ. oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 329/15 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            
                ದಿನಾಂಕ 02.12.2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೌಡೂರು-ಗುರಗುಂಟಾ ರಸ್ತೆಯ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಆಟೋ ನಂ ಕೆ. 36/7102 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದನಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ದನದ ತೊಡೆಯ ಭಾಗವು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 14 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át G: «zsÁåyð ¸Á: UËqÀÆgÀÄ vÁAqÁ.FvÀ£À ಎಡ ತೊಡೆಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ತೊಡೆಯ ಎಲುಬು ಮುರಿದಂತಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2015 PÀ®A. 279, 338 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 01-12-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀÆ£Á £ÁAiÀÄÌ vÁAqÁzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠹ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆÃgÀ¥Àà ªÀ:25 eÁ:®ªÀiÁt G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;¥ÀÆ£Á£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ £ÁzÀ¤ ±ÁgÀzÀªÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ 1)FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ®¥Àà ¥ÀªÁgï2)dĪÀÄäªÀé UÀAqÀ ºÉêÀÄ®¥Àà ¥ÀªÁgï  E§âgÀÆ eÁw      ®ªÀiÁtÂ. ¸Á:¥ÀÆ£Á£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ.ªÀÄPÀ̼ÀÄ Dl DqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É KPÉ PÀÆr¹¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁzÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 261/2015 PÀ®A. 504,323,325,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ದಿನಾಂಕ : 02/12/15 ರಂದು 17-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಗನಾದ ವೀರಕೃಷ್ಣ ಈತನು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಲೂ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಮಾನವಿಗೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಸಾದಾಪೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ದಿ: 01/11/15 ರಂದು 08-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದವನು. ಪುನಃ ಮನೆಗೆ ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನಅಳಿಯ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಊರುಗಳಾದ ರಾಯಚೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ನವಲಕಲ್ , ಗಿಲ್ಲೆಸೂಗೂರು, ಕರಡಿಗುಡ್ಡ, ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಆತನ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕನನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಆತನ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ  ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪುಸಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ವೀರಕೃಷ್ಣ ಈತನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.320/2015 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ F½UÉÃgï, ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:PÉÆüÀ¨Á¼À, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ.   FvÀ£ÀÄದಿನಾಂಕ:01-12-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೋಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ  ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಸೆಟರ್ ಬೀಗವನ್ನು ಮುರಿದು ಕಳುವು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಂಗಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಪ್ಪ ಇತನು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ಆರೋಪಿತನು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ತಂದಿದ್ದ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆರೋಪಿತನು ಓಡಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಆತನು ಕೋಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದವನಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮೇಲಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.
        
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.12.2015 gÀAzÀÄ 23 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5300/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.