Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                     eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁåUÀ°Ã EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÆ ªÀÄvÀÄÛ  CzÉà UÁæªÀÄzÀ 1] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ 60 ªÀµÀð 2] ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà 56 ªÀµÀð 3] ²ªÀtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð4] ±ÉÃRgï vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà 22 ªÀµÀð J¯ÁègÀÆ eÁ-PÀ¨ÉâÃgï EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ¼À CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°è ZÀgÀAr ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀ ¸ÀA§A¨sÀªÁV CUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÄÝ zÉà «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ: 29.09.2012 gÀAzÀÄ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁåUÀ°Ã FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁ®Ä vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¤ÃgÀÄ ZÀgÀArAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÀUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ J¯Éà ªÀÄÄ¢Q E°è PÁ®Ä vÉƼÉAiÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ vÉÆýAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr C°èAiÉÄ EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A-323.324.504 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À gÁzsÁPÀȵÀÚ D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤°è¹zÀÝ SPLENDER PLUS M/C NO KA-01 / EM-3955 , Cheassis No-MBLHA10EJ9HG35895 , Engine No-HA10EA9HG80611. Worth Rs 30,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.10.2012 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.221/12 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

               PÀ¯Áåt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆmÉÃgÀ 45 ªÀµÀð PÀ¨ÉâÃgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀĹÌ. ªÀÄvÀÄÛ 1] UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄAiÀÄå PÉÆmÉÃgÀ 26 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À2] PÀoÉêÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà PÉÆmÉÃgÀ 40 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À E§âgÀÄ PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á|| ªÀÄ¹Ì EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ FUÉÎ 3-4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ UÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ  ªÀÄ£É ©¢ÝzÀÄÝ D ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ®Äè. ªÀÄtÄÚ. PÀnÖUÉ PÀ¯Áåt¥Àà£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ §AzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV DvÀ¤UÉ  wgÀÄUÁqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ ¤ªÀÄä PÀ®Äè ªÀÄtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUɬÄj CAvÁ DvÀ£ÀÄ  UÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÀoÉêÀÄä½UÉ  ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ  PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/12 PÀ®A 504.323.324.341.506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :30-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀÄgÀqÀªÀÄä£À §UÀr ºÀwÛgÀ gÀªÉÄñÀ ¹¦¹-139 ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ UÉÆî¥À°è UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ zÁn 2 QÃ, «Äà £ÀAvÀgÀ PÀÄgÀÄqÀªÀÄä£À §UÀr ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ E½eÁj£À°è ¯Áj £ÀA: ºÉZïDgï-38 f-8553 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2012 PÀ®A. : 279, L¦¹ 187 LJªÀiï« £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.10.2012 gÀAzÀÄ 63 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ