Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Feb 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

²ªÀªÀÄä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 16 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ FPÉUÉ aPÀ̤A¢®Ä ªÀÄÄZÉð gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¸Àj EgÀ°¯Áè ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ-13/02/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀAzÉAiÀÄÄ ZÀ¼ÀA§j PÁ¬Ä ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀįÉAzÀÄ vÀAzÀÄ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆlzÀ°è PÀ°¹ ElÄÖ ²ªÀªÀÄä½UÉ £ÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉý ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆV §gÀÄÀªÀµÉÖgÀ°è DPÉAiÀÄÄ ¤ÃgÉAzÀÄ PÀÄrzÀÄ vÀAzÉUÉ ºÉÆmÉAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉ EzÉ JAzÀÄ w½¸À®Ä £ÉÆÃqÀ®Ä ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢ÝzÀÄ w½zÀÄ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀ¯ÉAzÀÄ ªÀÄfÓUÉ ,¸ÉÃUÀt ¤ÃgÀÄ PÀÄr¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ-14/02/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ §qÉøÁ§, ¥sÀQÃgÀgÀÄ,eÁ:ªÀÄĹèA,28ªÀµÀð, G:PË¢ ºÉÆ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á:ªÀÄ®èl, ºÁ:ªÀ:CUÀ½Û NtÂ, PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/2/2012 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀÀ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÉÆÃzÁ«Ä£À ºÀwÛgÀ eÁ°AiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ C°èUÉ §AzÀ DvÀ£À ºÉAqÀw £ÉÆÃr EvÀgÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀ«vÁ¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À«®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÉÊgÁ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 04/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 13-02-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁdjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-ªÀĹÌgÀ¸ÉÛAiÀÄ dPÉÌgÀªÀÄqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§£À PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ UÀzÉÝ¥Àà eÁªÀÇgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉ.J.36/3027 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß dPÉÌgÀªÀÄqÀÄ vÁAqÀ¢A¢ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.-36/qÀ§Æè-9788 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ªÉÄðzÀÝ ºÀ£ÀäAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀ¥Àà PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÀ£ÀäAvÀ¤UÉ PɼÀ vÀÄn,PÉ®UÀzÀÝ, ªÀÄÄAzÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. »AzÉ PÀĽvÀ ZÀAzÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄÆVUÉ,§®UÀtÂUÉ ºÁUÀÆ »AzÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄ®ègÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚºÀ£ÀäA¥Àà 36 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ PÀÄgÀħgÀĸÁ: dPÉgÀ̪ÀÄqÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/12 PÀ®A.279, 337.338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

VjeÁ UÀAqÀ ¢:GªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ:36ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ FUÉÎ 6ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ aAvÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£ÀVzÀÝ «¥ÀjÃvÀ vÀ¯É£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨Éqï gÀÆA£À ZÀwÛUÉ EgÀĪÀ ¹°AUï ¥sÁ夣À PÉÆArUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. FPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¸ÀIJîªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ 54ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀ,ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÉ®¸À,¸Á:CjªÁt,vÁ:DzÉÆä. f:PÀ£ÀÆð® J¦. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2012 PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:-13-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 15-00 UÀAmÉUÉ CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è, ²æà ªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ: ¹zÀÝtÚ gÁgÉrØ, 36ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ eÉÆüÀªÀ£ÀÄß PÉÆAiÀÄå®Ä ºÉÆÃzÁUÀ , CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA.18/2012 PÀ®A- 143,147,109,447,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:-13/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð,eÁ;-¹¼Éî PÁåvÀgÀÄ.G:-PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á;-gÁªÀÄvÁß¼À FvÀ£À £Á¬Ä ªÀÄjUÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ).¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà .FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ E§âgÀÄ AiÀiÁPÉà £ÀªÀÄä £Á¬ÄUÉ MzÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ''K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÀÄ¢Ý'' £Á¬Ä ªÀÄjUÉ MzÀÝgÉ ¤£ÀUÉãÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢Ý, ¨Á¬ÄAiÀÄ zÀªÀqÉUÉ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ UÀzÀÝPÉÌ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉýzÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà£À vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÉãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CAzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ, §ÄdPÉÌ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÀA¢zÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÁ°£À «ÄãÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2012.PÀ®A.504,323,324.¸À»vÀ 34.L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 13.02.2012 gÀAzÀÄ PÀ®ÆègÀÄ PÁåA¥ï£À°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄzÁV RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà vÀAzÉ »gÉÃUËqÀ 25 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, QgÁt CAUÀr PÀ®ÆègÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1200-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ . ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 13.02.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ nÃPÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁÝgÉ CªÀÄvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ CdÄð£À ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 1800/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.02.2012 gÀAzÀÄ 71 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,300 /-UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

²ªÀªÀÄä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 16 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ FPÉUÉ aPÀ̤A¢®Ä ªÀÄÄZÉð gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¸Àj EgÀ°¯Áè ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ-13/02/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀAzÉAiÀÄÄ ZÀ¼ÀA§j PÁ¬Ä ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀįÉAzÀÄ vÀAzÀÄ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆlzÀ°è PÀ°¹ ElÄÖ ²ªÀªÀÄä½UÉ £ÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉý ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆV §gÀÄÀªÀµÉÖgÀ°è DPÉAiÀÄÄ ¤ÃgÉAzÀÄ PÀÄrzÀÄ vÀAzÉUÉ ºÉÆmÉAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉ EzÉ JAzÀÄ w½¸À®Ä £ÉÆÃqÀ®Ä ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢ÝzÀÄ w½zÀÄ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀ¯ÉAzÀÄ ªÀÄfÓUÉ ,¸ÉÃUÀt ¤ÃgÀÄ PÀÄr¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ-14/02/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ §qÉøÁ§, ¥sÀQÃgÀgÀÄ,eÁ:ªÀÄĹèA,28ªÀµÀð, G:PË¢ ºÉÆ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á:ªÀÄ®èl, ºÁ:ªÀ:CUÀ½Û NtÂ, PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/2/2012 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀÀ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÉÆÃzÁ«Ä£À ºÀwÛgÀ eÁ°AiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ C°èUÉ §AzÀ DvÀ£À ºÉAqÀw £ÉÆÃr EvÀgÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀ«vÁ¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À«®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÉÊgÁ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 04/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 13-02-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁdjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-ªÀĹÌgÀ¸ÉÛAiÀÄ dPÉÌgÀªÀÄqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§£À PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ UÀzÉÝ¥Àà eÁªÀÇgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉ.J.36/3027 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß dPÉÌgÀªÀÄqÀÄ vÁAqÀ¢A¢ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.-36/qÀ§Æè-9788 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ªÉÄðzÀÝ ºÀ£ÀäAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀ¥Àà PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÀ£ÀäAvÀ¤UÉ PɼÀ vÀÄn,PÉ®UÀzÀÝ, ªÀÄÄAzÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. »AzÉ PÀĽvÀ ZÀAzÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄÆVUÉ,§®UÀtÂUÉ ºÁUÀÆ »AzÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄ®ègÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚºÀ£ÀäA¥Àà 36 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ PÀÄgÀħgÀĸÁ: dPÉgÀ̪ÀÄqÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/12 PÀ®A.279, 337.338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

VjeÁ UÀAqÀ ¢:GªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ:36ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ FUÉÎ 6ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ aAvÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£ÀVzÀÝ «¥ÀjÃvÀ vÀ¯É£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨Éqï gÀÆA£À ZÀwÛUÉ EgÀĪÀ ¹°AUï ¥sÁ夣À PÉÆArUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. FPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¸ÀIJîªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ 54ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀ,ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÉ®¸À,¸Á:CjªÁt,vÁ:DzÉÆä. f:PÀ£ÀÆð® J¦. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2012 PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:-13-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 15-00 UÀAmÉUÉ CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è, ²æà ªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ: ¹zÀÝtÚ gÁgÉrØ, 36ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ eÉÆüÀªÀ£ÀÄß PÉÆAiÀÄå®Ä ºÉÆÃzÁUÀ , CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA.18/2012 PÀ®A- 143,147,109,447,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:-13/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð,eÁ;-¹¼Éî PÁåvÀgÀÄ.G:-PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á;-gÁªÀÄvÁß¼À FvÀ£À £Á¬Ä ªÀÄjUÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ).¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà .FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ E§âgÀÄ AiÀiÁPÉà £ÀªÀÄä £Á¬ÄUÉ MzÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ''K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÀÄ¢Ý'' £Á¬Ä ªÀÄjUÉ MzÀÝgÉ ¤£ÀUÉãÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢Ý, ¨Á¬ÄAiÀÄ zÀªÀqÉUÉ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ UÀzÀÝPÉÌ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉýzÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà£À vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÉãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CAzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ, §ÄdPÉÌ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÀA¢zÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÁ°£À «ÄãÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2012.PÀ®A.504,323,324.¸À»vÀ 34.L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 13.02.2012 gÀAzÀÄ PÀ®ÆègÀÄ PÁåA¥ï£À°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄzÁV RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà vÀAzÉ »gÉÃUËqÀ 25 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, QgÁt CAUÀr PÀ®ÆègÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1200-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ . ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 13.02.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ nÃPÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁÝgÉ CªÀÄvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ CdÄð£À ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 1800/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.02.2012 gÀAzÀÄ 71 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,300 /-UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.