Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Jun 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ:-24/06/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjU,É zÉêÀzÀÄUÀð CgÀPÉÃgÁ ªÀÄÄRå  gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå£ÀzÉÆrØAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ, ¦üAiÀiÁ𢠠²æà zsÀ£ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät 47ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢,  MPÀÌ®vÀ£À ¸Á- ²ªÀAV. vÁÀ- zÉêÀzÀÄUÀð     FvÀ£À C½AiÀÄ  ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ZÀ£Àߥïà FvÀ£ÀÄ vÀºÀ²Ã¯ï PÁAiÀÄð®AiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è Cl¯ïf d£À¸Éßû «¨sÁUÀzÀ°è UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ ¤ªÁðºÀPÀ£ÉAzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-24/06/2015 gÀAzÀÄ PÀÆqÀ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ ²ªÀAV PÀqÉUÉ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 36 E f. 1879 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°èzÀÝ  ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  ªÀÄÄSPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀiÁªÁV,  ªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvºÀÀ ¨sÁjUÁAiÀªÁV  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀÆqÀ dRÀAUÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 154/2015  PÀ®A.279. 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಅಚ್ಚಪ್ಪ, 22ವರ್ಷ, ಕಬ್ಬೇರ್, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮಾನವಿ FvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕ 25/06/15 ರಂದು ಮಾನವಿ  ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ  ಕಾಲೇಜಿನ  ಮೈದಾನದ ºÀwÛgÀ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ರಟ್ಟಿನ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ.ಸು) ಮಾನವಿ ರವರು ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ  ಒಟ್ಟು  53 . 640 ಲೀಟರ್  ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿ / ಪೌಚಗಳು  ಅ. ಕಿ.  16,132 ರೂ 36  ಪೈಸೆ  ಬೆಲೆ ಬಾಳುವವುಗಳನ್ನು  ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಸದರಿಯವನಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 188/15 ಕಲಂ 32,34, ಕೆ.ಈ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.
                 ದಿ.-25-6-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-45ಗಂಟೆಗೆ  ಬಸ್ಸಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ 68 ವರ್ಷ ಸಾ:ಅತ್ತನೂರು ಅತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರೆಮ್ಮನ ಗುಡಿಯ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು .ಸಿ.ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.. ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಿಡಿದು,ಮಟಕಾ ಜೂಜಾದ ಹಣ, ರೂ-620 =00                                                            ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿ, ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು   ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ . ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2015  ಕಲಂ: 78 [iii.ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           25-6-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ  ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಈತನು ಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ  .ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಓ.ಸಿ. ನಂಬರ ಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸಣ್ಣಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್.L ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಿಡಿದು,ಮಟಕಾ ಜೂಜಾದ ಹಣ, ರೂ-940 =00 ,   ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿ, ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ದು   ಆರೋಪಿತನು ತಾನು ಬರೆದುಕೊಂಡ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಪಟ್ಟಿ,ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ವನ್ನುಗಬ್ಬೂರಿನ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2015  ಕಲಂ: 78 [iii.ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2015 gÀAzÀÄ  136 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.