Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Aug 2019

Press Note


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀl£É

ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ PÉÆAiÀiÁß d¯Á±ÀAiÀÄzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À°è ªÀÄ¼É ºÉZÁÑDUÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ PÀȵÀÚ £À¢UÉ ºÉZÀÄѪÀj ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ f¯ÉèAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÄ d¯Á±ÀAiÀĪÀÅ ¥ÀÆtðªÀÄlÖ vÀ®Ä¦ d¯Á±ÀAiÀÄ¢AzÀ 2,55,000, PÀÆå¸ÉPïì ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀȵÀÚ £À¢UÉ ©qÀ¯ÁVzÀÄÝ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ £À¢ ¥ÁvÀæzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÀÄjvÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
1.    EzÀĪÀgÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀPÀëuÉ PÀÄjvÀÄ PÉÊUÉÆArgÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ.
Ø  FUÁUÀ¯É f¯ÉèAiÀÄ°è J£ï.r.Dgï.J¥sï.nêÀiï ¥ÀæªÁºÀ ¦rvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV PÁAiÀiÁð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ.
Ø  °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ£ÀqÀÄUÀqÀØ UÁæªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁzÀgÀUÀrØ, PÀgÀPÀ®UÀrØ, ªÀAPÀªÀÄäUÀrØ, vÀªÀzÀUÀrØUÀ¼À°è £ÀqÀÄUÀqÀØUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ d£ÀjUÉ 1. FUÁUÀ¯Éà vÁ®ÆPÀ DqÀ½vÀ¢AzÀ DºÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ¯ÁVzÉ. 2. ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÁÑzÀUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ £À¢UÉ E½AiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ qÀAUÀÆgÀÄ ¸ÁgÀ¯ÁVzÉ. 3. ©wÛ¥ÀvÀæ ºÀAZÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d£ÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ w½ªÀ½PÉ , ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÀ J¯Áè C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÁt ©wÛ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ 4. vÀÄvÀÄð ¸ÀAzsÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¨ÉÆÃmï ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÁUÀÆ vÉ¥ÀàzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ 5. CVß±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©qÁgÀ ºÀÆrzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁAiÀiÁðZÀgÀt ªÀiÁqÀ®Ä vÀÄvÀÄð gɸÀÆÌnêÀiï ¸À£ÀßzÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 6. ¯Éʪï eÁPÉÃmï ªÀÄvÀÄÛlÆå¨ï ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ 7. ¥ÉÆ°Ã¸ï §AzÉÆç¸ïÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¤gÀAvÀªÁV ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°èzÀÄÝ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¥Àj¹Üw PÀÄjvÀÄ «ZÁj¸ÁUÀÄvÀÛzÉ.

2.    ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ.
Ø  ¥ÀæªÁºÀ ©üÃwAiÀÄ°ègÀªÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆgÀzÉ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÆ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄgÀQëvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¸ÀܼÁAvÀj¸À®Ä «£ÀAw, °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÁqÀ½vÀ ºÁUÀÆ ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃUÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ vÀÄvÀÄð CUÀvÀå ¸Ë®¨sÀå ªÀzÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ ªÀ»¸À®Ä «£ÀAw. ¥ÀæªÁºÀzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ vÀªÀÄä ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä «£ÀAw.

3.    ¥ÀæªÁºÀ¢AzÀ vÉÆAzÀgÉUÉƼÀ¥ÀlÖ ºÀ½îUÀ½îUÀ½UÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï §AzÉÆç¸ÉÛ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.£ÀA.
PÀæªÀÄ ¸ÀA
¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
£À¢ ¥ÁvÀæUÀ¼À UÁæªÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ
§AzÉƧ¸ïÛ PÉÊUÉÆAqÀ C¢üPÁj/¹§âA¢.
¥sÉÆãÀ £ÀA

  1.  
°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ oÁuÉ

AiÀÄgÀUÉÆÃr,

J.J¸ï.L
ºÉZï.f 01
359592809

AiÀļÀUÀÄA¢,
¦.¹. 27

7204340641
²Ã®ºÀ½î
ºÉZï.¹.-139

9845689479
ºÀAZÀ£Á¼À
ºÉZï ¹-176
9449742192

  1.  
ºÀnÖ oÁuÉ

ltªÀÄ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ
ºÉZï.¹-1


UÀ¢ÝV UÁæªÀÄ
¦.¹-1


  1.  
UÀ§ÆâgÀÄ

C¥Áæ¼À
¦.¹. 132
9743451226
ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï
¦.¹. 581
7022964511
»gÉÃgÁAiÀÄPÀÄA¦
¦.¹. 132
9743451226
aPÀÌgÁAiÀÄPÀÄA¦
¦.¹. 132
9743451226
UÀÆUÀ¯ï
¦.¹. 54
9611992180
UÁUÀ¯ï
¦.¹. 54
9611992180
ElV
¦.¹. 54
9611992180
ºÉÃgÀÆgÀÄ
¦.¹. 54
9611992180

  1.  
zÉêÀzÀÄUÁð

ºÉÃgÀÄAr ,¤®ªÀAf
¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ¹¦¹ 150
9008273168
CAd¼À ,CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ
§¸ÀªÀgÁd ºÉZï.¹ 349
9900649156
UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ, ªÀUÀqÀA§½
CA§gÉñÀ ¹¦¹ 87
9008421515
ºÀÆ«£ÉqÀV, eÉÆüÀzÉqÀV
gÀWÀÄ  ¹¦¹ 45
9008375037
zÉÆAqÀA§½, ¨ÉtPÀ¯ï
ªÀiË£ÀÄ¢ÝÃ£ï ¹¦¹.197
9980957704
PÉÆ¥ÀàgÀ
¹zÀÝ¥Àà ¦.¹ 194
9611709759
PÉÆÃtZÉ¥Àà½, PÀQðºÀ½î ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ
fAzÁªÀ° ¹¦¹.23

7019332421
AiÀiÁlUÀ¯ï
¨É£ÀPÀ¥Àà  ¹ºÉZï ¹ 348
9611117752

  1.  
eÁ®ºÀ½î
«ÃgÀUÉÆÃl
ºÉZï.¹-79
9902528473
wAxÀt ©æeï
ºÉZï.¹-79
9902528473
aAZÉÆÃr
¦¹-312
7760364386
°AUÀzÀ½î
¦¹-526
9900851208
¨ÁUÀÆgÀÄ
¦¹-526
9900851208
ªÀÄÄzÀÄUÉÆÃl
¦¹-526
9900851208
DvÀÆÌgÀÄ, ¥ÉzÀÝPÀÄgÀĪÀiÁ £À¢ zÀAqÉ
ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ¦.¹ 249
¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¦.¹ 458
9686908828
9980148050 

  1.  
AiÀiÁ¥À®¢¤ß

§Ä¢ð¥ÁqÀ, ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ   £ÀÀ¢ zÀAqÉ
C§ÄÝ¯ï §¹ÃzÀ ºÉZï.¹ 71
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÉZï.¹ 365
9483175209
9008201012

PÉÆvÀðPÀÄAzÁ, r.gÁA¥ÀÄgÀ, a£ÀßPÀÄgÀĪÀÄ    £À¢ zÀAqÉ
ªÉAPÀmÉñÀÀ ºÉZï.¹ 95
¦.PÀȵÀÚ ºÉZï.f 99            
9880108690
(9845267233


  1.  
±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ
ºÉZï.¹.25 
ºÉZï.¹.-35
ºÉZï.¹.-314

9591622514
8277979667
9900131006
               
  

2] £ÀqÀÄUÀqÉØ UÁæªÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ
PÀæªÀÄ ¸ÀA
¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
        £ÀqÀÄUÀqÉØ UÁæªÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ

§AzÉƧ¸ïÛ PÉÊUÉÆAqÀ §UÉÎ.
01
°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ oÁuÉ
ªÀiÁzÀgÀUÀrØ, PÀgÀPÀ®UÀrØ,  ªÀAPÀÀªÀÄäUÀrØ,  vÀªÀzÀUÀrØ,        
ªÁ¹¸ÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°èzÀÄÝ, ¥ÀzÉ ¥ÀzÉà C°è£À ¥Àj¹Üw PÀÄjvÀÄ «ZÁj¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4.    ªÀÄļÀVgÀĪÀ ©æÃeïUÀ¼À «ªÀgÀ.
Ø  °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ²Ã®ºÀ½î UÁæªÀÄ ©æÃeï ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀÄļÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ §zÀ¯ÁV d®zÀÄUÀð ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀAZÀj¸À®Ä w½¸À¯ÁVzÉ.
Ø  zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À ºÀÆ«£À ºÀqÀV CzÀgÀ §zÀ¯ÁV eÁ®ºÀ½î, wAwt ©æÃeï ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀAZÀj¸À®Ä w½¸À¯ÁVzÉ.
Ø  PÉƼÀÆgÀÄ ©æÃeï ªÀÄļÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÀgÀ §zÀ¯ÁV eÁ®ºÀ½î, wAwt ©æÃeï ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀAZÀj¸À®Ä w½¸À¯ÁVzÉ.

5.    ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼À «ªÀgÀ.
Ø  ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.          ªÉÆÃ.£ÀA.       8660550181, 8277863983.
Ø  vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.              ªÉÆÃ.£ÀA.       9448647055
Ø  ¥Éưøï G¥ÁC¢üÃPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ      ªÉÆÃ.£ÀA.       9480803821.
Ø  r.J.Dgï. r.J¸ï.¦. (¨ÉÆÃmï,vÀ¥Éà ªÀåªÀ¸ÉÜUÁV) ªÉÆÃ.£ÀA.       9480803806
Ø  ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ      ªÉÆÃ.£ÀA.       9480803833.
Ø  ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ                 ªÉÆÃ.£ÀA.       9480803854.
Ø  CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉ.                     ªÉÆÃ.£ÀA. 94480823700, 9449361085.
Ø  DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.         ªÉÆÃ.£ÀA         9980788234
Ø  ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼ÀÄ FZÀ£Á¼À.               ªÉÆÃ.£ÀA.        7996898740.
Ø  vÁ®ÆPÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.     ªÉÆÃ.£ÀA.        9986515047.
Ø  PÁAiÀiÁð¤ªÀðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ.¥ÀA.      ªÉÆÃ.£ÀA.        9480874110.
Ø  ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀiÁð¤ªÀðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ.   ªÉÆÃ.£ÀA.        9880207422.
Ø  PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀPÀ C¢üPÁj P.W.D.        ªÉÆÃ.£ÀA.        9742692403.
Ø  ¦.r.M. °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.                  ªÉÆÃ.£ÀA.       7353056116.
Ø  PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.        ªÉÆÃ.£ÀA.        7337656546.
Ø  ©Ãmï G¸ÀÄÛªÁj J.J¸ï.L.              ªÉÆÃ.£ÀA.        9481551746.
Ø  ¥Éưøï PÀAlÆæ¯ï gÀÆA.               ªÉÆÃ.£ÀA.        9480803800.
Ø  J¸ï.©. ¥Éưøï .                    ªÉÆÃ.£ÀA.        9886804259.
Ø  ©Ãmï ¥Éưøï.                      ªÉÆÃ.£ÀA.        9845807086.
Ø  J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.                   ªÉÆÃ.£ÀA.        9480803801
Ø  ¦.J¸ï.L. zÉêÀzÀÄUÀð.                  ªÉÆÃ.£ÀA.        9480803858.
Ø  ¦.J¸ï.L. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.                    ªÉÆÃ.£ÀA.        9480803868.
Ø  ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß.                 ªÉÆÃ.£ÀA.        9480803851.
Ø  ¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt.          ªÉÆÃ.£ÀA.        9480803850.