Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Sep 2012

Reported Crimes


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                          ¢£ÁAPÀ: 24.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄPÀÛA ¸Á§ fÃ¥ï £ÀA PÉ.J.36/JA.5353 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| £ÀªÀ®PÀ¯ïFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥ï £ÀA: PÉJ 36 J5353 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄoÀgɪÀÄä PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J.¹.£ÀA: PÉJ 36/J1844 ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ fæ£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ°è fæ£À ªÀÄzsÀå ¨ÁUÀzÀ ¹Ãn£À §®¨sÁUÀPÉÌ PÀĽvÀ Cad£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¸Á: gÁªÀPÉÆAqÀ zsÀ£ÀªÁqÀ ªÀÄAqrÃvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj CEPÉAiÀÄ §®vÉÆqÉAiÀÄ°è ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ°£À PɼÀUÉ vÀgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ  ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ .CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2012 PÀ®A: 279,3337,338, L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                   ¢£ÁAPÀ 24-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-50 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀÄB 12 ªÀµÀð eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ «zsÁåyð ¸ÁB ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 ªÉÊ-8787 £ÉÃzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁUÀgÁd¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ¤UÉ §®UÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®ºÀuÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2012 PÀ®A 279,337 L¦¹ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
zÉÆ©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 24-09-2012 gÀAzÀÄ ) ªÉAPÀlgÉrØ, ¸Á: M¼À§¼Áîj2) gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ¸Á: M¼À§¼Áîj
3) «ÃgÁgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ¸Á: M¼À§¼Áîj4) zÀ±ÀgÀxÀgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ¸Á: M¼À§¼Áîj5) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉqÀV£Á¼À
EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ, 35 ªÀµÀð, gÀrØ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: M¼À§¼Áîj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ºÉAqÀw ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ M¼À§¼Áîj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð 177 gÀ°è EgÀĪÀ 8 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 JPÀgÉAiÀÄ 2 wAUÀ¼ÀzÀ ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ¤AzÀ ºÀgÀV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÉ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ®ÄPÁì£À ªÀiÁr EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è §gÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 277/2012 PÀ®A.143,147,447,427,341,504,506 gÉ/«149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                                                                                                                                                                                                        .            ¢£ÁAPÀ:-23-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è UÀuÉñÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è, 1) ¸Àa£ï zÉÆnºÁ¼À 2) ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ 3) UÉÆÃ¥Á® @ UÉÆ¥Áå 4) £ÁUÀÄ vÀAzÉ ¸Á§tÚ 5) ¤gÀAd£À @ ¥Á¥ÀÄ 6) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 7) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ zÉÆgÉ vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Àà 8) ¸ÀÄgÉñÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉݱÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉÀ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-¨sÀUÀvÀ¹ÀAUï MtÂ, zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉʬÄåAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉà ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀjUÉ ¥ÀÄ£ÀB ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-36 J¯ï-5929 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀ°è¤AzÀ dfÓ dRAUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2012 PÀ®A,143,147,448,427,506 gÉ/« 149 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ :24-09-2012 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¼À¥Àà ªÀ:30 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¤ÃgÀ®PÉÃj vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ü ªÀÄvÀÄÛ §¸À°AUÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À  ºÉÆ®zÀ°è n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ 1)zÉêÀ¥Àà ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 2)²ªÀ£À¥Àà ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 3)£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï4)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà ¸Á:ªÉÄâ£Á¥ÀÆFgÀÄ 5)gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà 6)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà J®ègÀÆ eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉà n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À  ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr   PÉʬÄAzÀ,   PÉÆrè PÁ«¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  127/2012 PÀ®A. : 143,147,323,324,447,504, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:-22-09-2012 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀģɬÄAzÀ ²æà C§Äݯï SÁzÀgï vÀAzÉ CºÀäzï ºÀĸÉÃ£ï ªÀ:52 eÁ:ªÀÄĹèA G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ n £ÀA:2450 ¸Á:eÉ.¦.PÁ¯ÉÆä 1/19 ºÀnÖ PÁåA¥ï  FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀ¹äêÀiÁ vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgï ªÀ:18 EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §mÉÖ ºÉƼÉAiÀÄĪÀ «ÄµÀ£ï PÀ°AiÀÄ°PÉÌ CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è J¯Áè ¸ÀA§A¢PÀ HjUÀ½UɯÁè ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è.   CAvÁ ü PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2012 PÀ®A . ºÀÄrV PÁuÉ .£ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

             .
ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß  ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ :24-09-2012 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è  ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀ:28 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:PÀÆ° ¸Á:ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ ü ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®ÄUÀªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀgÀ  ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À Dj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¼À¥ÀÝ ªÀ:30 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:¤ÃgÀ®PÉÃj vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï¤AzÀ «dAiÀÄ®QëöäAiÀÄ vÉÆUÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÀjV DPÉUÉ  J¯Éà ¸ÀƼÉà ¤ªÀÄä ºÉƪÀ£ÀÄß ºÀjV¢Ýä K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj ªÀiÁrPÉÆÃj CAvÁ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV DPÉAiÀÄ ü ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ DPÉUÉ  ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2012 PÀ®A. :447,323,354, ,504, L¦¹.¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-
                 ¢:24-09-2012 gÀAzÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ¸Á:gÁªÀÄtÚ EªÀgÀÄ UÉÆÃ¥À£ÀzÉêÀgÀ ºÀ½îUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£À  ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á:CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 3 d£À J®ègÀÄ ¸Á:gÁªÀÄzÀÄUÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ d£ÀvÁ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ zËdð£Àå¢AzÀ MAzÀÄ PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2012 PÀ®A: 366 gÉ/« 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2012 gÀAzÀÄ 117 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    22800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.