Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Jun 2018

Reported Crimes


                                                                                            
 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ: 08-06-2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-45 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಬಸವನಬಾವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮಾತಾಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಕಲ್ ಅಂಗಡಿಯ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲುವೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷನು ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದು ಮೇರೆಗೆ ²æêÀÄw ªÀĺÀzÉë UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀAiÀÄB 35 ªÀµÀð eÁB ºÀjd£À GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB PÀÆqÀÆègÀÄ vÁBfB gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೃತನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ರಿಮ್ಸ್ ಭೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಗಾರ ಕೋಣೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಾಗ ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯು ಬಂದಿದ್ದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ  ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄB 37 ªÀµÀð eÁB ºÀjd£À GB ¸ÉAnæÃAUï PÉ®¸À ¸ÁB PÀÆqÀÆègÀÄ vÁBfB gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕಃ 05-06-2018 ರಂದು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಯಚೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೃತನು ಕುಡಿಯುವ ಚಟದವನಿದ್ದು ಹಾಗೂ ನಿತ್ರಾಣನಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕಃ 08-06-2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-35 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾತಾಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಕಲ್ ಅಂಗಡಿಯ ಪಕ್ಕದ  ಕಾಲುವೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕುಡಿದ ಅಮಲೀನಲ್ಲಿಯೋ, ನಿತ್ರಾಣ ಆಗಿಯೋ ಜೋಲು ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ 10-45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.06/2018 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2018 gÀAzÀÄ 323 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 46100/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.