Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Jul 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ 1994.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢.09-07-13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ PÀ.¸À.¥ÀgÀªÁV CgÀÄuï.r.E ¨sÀÆ«eÁÕ¤ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ j.¸ÀªÉÃð.£ÀA.404/1/1(ºÉƸÀ ¸ÀªÉð.£ÀA.701/1) gÀ d«ÄäUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ®Äè UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ C£À¢üÃPÀÈvÀ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚzÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 ªÀµÀð, ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ¤UÉ ¸ÉÃjzÁÝVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è PÀ®ÄèUÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢®è¢gÀĪÀÅzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 23 PÀ®Ä被ÄäUÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAzÁdÄ 78.091 WÀ£À «ÄÃlgÀÄUÀ¼ÀµÀÄÖ EzÀÄÝ EzÀgÀ CAzÁdÄ ªÀiË®å gÀÆ.1,56,182/- UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀ®Ä被ÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ £ÉÆnøï eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2013 PÀ®A.44(2) PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ 1994. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢.18-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ HlªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ DzÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀÄ eÁwB£ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð,GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB¥ÁvÁ¥ÀÆgÀ. ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ±ÁªÀAvÉæªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄåtÚ vÀ¼ÀªÁgÀÄ eÁwB£ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀÄ-28ªÀµÀð,GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB¥ÁvÁ¥ÀÆgÀ.EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¥ÁvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 11-00UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ¹UÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ ªÀÄÈvÀ¼À §®UÁ®Ä »A§qÀPÉÌ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É £ÀìzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ¢.19-07-2013 gÀAzÀÄ 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2013 PÀ®AB 174 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 26-10-2012 gÀAzÀÄ11.00 UÀAmÉUÀ ¥ÉÊzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®èAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÉÊzÉÆrØ vÁÀ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß 17 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgÉzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁUÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ 3] eÁ£ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð 4) ¨ÉlÖAiÀÄå vÀAzÉ ªÀįÉèñÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð 5) «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå vÀAzsÉ ªÀįÉèñÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð 6)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²æÃVjAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð 7) ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà zÉÆÃj ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÁAiÀÄÄwÛzÀÄÝ 1) ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ §AiÀÄå¥Àà ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ DPÉAiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆoÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆVzÀÄÝ, D.£ÀA. 03 jAzÀ 07 gÀªÀgÀÄ F PÀÈvÀåUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ zÀĸÉàçÃgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁt¢zÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ £ÀAvÀgÀ D.£ÀA.2 FvÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ D.£ÀA. 01 FvÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2011 PÀ®A. 366(J) , 109.120 (©) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 18-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ VÃvÁPÁåA¦£À°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ §ÄdÓ¥Àà 28ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB VÃvÁPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 1) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 2) §¸Àì¥Àà ªÀUÀgÀ£Á¼À 3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÁB VÃvÁPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£Á PÁgÀt ¨ÉʬÄÝzÀÄÝ, AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ¯Éà §zÁä¸À CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2013 PÀ®A.504, 324, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 17-07-2013 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C£Àéj UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀıÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: C£Àéj UÁæªÀÄ FvÀ£À ºÉAqÀw vÀªÀÄä Hj£À UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: C£Àéj UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤®Äè ¤£ÀߣÀÄß ºÀqÀÄvÉÛ£É, ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀAiÀĸÁìVzÉ, CzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆ ¤£ÀUÉ ¸ÀÄR PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ »AUï ªÀiÁvÁqÀwÃAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¯ÉøÀÆ¼É ªÀÄvÉÛãÀÄ ªÀiÁvÁqÀwÃAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ DPÉAiÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÁUÀ Q« rAUï §r¢zÀÄÝ, ªÀÄvÉÛ F ¸ÀÆ¼É £À£Àß ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀ¢zÀÝgÉ, fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ C°èAiÉÄà ©¢zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ¹ÃgÉ ¸ÉÃgÀUÀÄ eÁj ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀªÁVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2013 PÀ®A. : 341.504.323.324.506.354 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.07.2013 gÀAzÀÄ -101 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.