Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Sep 2014

Special Press Note

                           ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

               ¢£ÁAPÀ: 25.09.2014 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ PÀĨÉÃgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ²æà «dAiÀÄgÉrØ UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ  ¤°è¹zÀ  vÀªÀÄä PÁj£À°è 7 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ PÀĨÉÃgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ¸ÀAQÃtð L.¹.L.¹. ¨ÁåAQUÉ 2.5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÁj£À UÁè¸À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 7 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨ÁåAPï / J.n.JA., EvÀgÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ºÀtzÀ ¨ÁåUï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉà ¨ÁåAPïUÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÀqÉ vÀªÀÄä£ÀÄß »A¨Á°¹ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÉ¹UÉ JgÀa CxÀªÁ ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÀtzÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ vÀªÀÄä UÀªÀÄ£À ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ¸ÉüÉzÀÄ ºÀt zÉÆÃZÀĪÀªÀgÀ §UÉÎ eÁUÀÈvÀgÁVgÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀluÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.


                                                             J¸ï.¦.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ                               


Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢:25-09-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æÃ. DzÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉè±À¥Àà UÁtzÁ¼À , 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆÃtZÀ¥Àà½.EªÀgÀ ಮಗಳು ಹನುಮಂತಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಮಂಗಮ್ಮ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಕೂಲಿ ಆಳು ಜೊತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹನುಮಂತಿ ಈಕೆಯು ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದಳು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ¢£ÁAPÀ: 25.09.2014 gÀAzÀÄ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹನುಮಂತಿ ಈಕೆಗೆ ಅತೀಯಾದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ  ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದು, ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-37 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 23/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƪÀÄrgÀÄvÁÛgÉ.

/                ಪಿರ್ಯಾಧಿ «gÉñÀ vÀAzÀ CªÀÄgÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ,22 ªÀµÀð, ®A¨ÁtÂ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÉPÉÌgÀªÀÄqÀÄ vÁAqÀ FvÀ ಅಣ್ಣನಾದ ಮೃತ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, 24 ವರ್ಷ ಇತನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದು ಅದರ ಬಾದೆಗೆ ದಿನಾಲು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:25/09/2014 ರಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಬಾದೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೇ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಕುಡಿದ ನಿಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಇರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಬಾದೆ ತಾಳಲಾರದೇ ಹತ್ತಿ ಬೆಳಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಮೃತ ನಾಗೇಶನನ್ನು ಲಿಂಗಸಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ತೊರಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ದಿನಾಂಕ:25/09/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ   ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ®è  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2014 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ದಿನಾಂಕ-26-09-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೀನಾನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ನೇಮಣಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತಮ್ಮ ಹೊಲ ಮತ್ತು ಲಿಜೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, 1)   ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ PÉÆPÀ®¥Àà @ ZËPÀ®¥Àà Z˪Áuï2)  qÁPÉÆÃf vÀAzÉ ¨sÉÆüÀ¥Àà Z˪Áuï 3)   gÁd vÀAzÉ PÉÆPÀ®¥Àà @ ZËPÀ®¥Àà Z˪Áuï4)  UÀ¤¨Á¬Ä UÀAzÉ PÉÆPÀ®¥Àà @ ZËPÀ®¥Àà Z˪Áuï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಹಳೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಎನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಯ ದಾರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ದಾರಿಗೆ ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA.158/2014. PÀ®A 341.323.324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ಫಿರ್ಯಾದಿ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24, G: ¥ÀjZÁjQ PÉ.eÉ.©.J£ï.J¯ï ¸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ PÁåA¥ï (AiÀÄÄ.PÉ.¦) FPÉಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 29, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ ನೇದ್ದವನೊಂದಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ,ಎನ್.ಎಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ನೇದ್ದವನು ಮದುವೆಯಾದ 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ನೀನು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಶೀಲ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾ, ಹೊಡೆಬಡೆಮಾಡುತ್ತಾ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ   2) §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 55, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ ನೇದ್ದವನ ಪ್ರಚೋದನೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ Eದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 272/14 PÀ®A. 498(J), ¸À»vÀ 34 L.¦.¹     CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁcAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2014 gÀAzÀÄ  32 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr     7,900/ -gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.